Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące orzekania o niepełnosprawności – dzieci do lat 16 oraz o stopniu niepełnosprawności – osób powyżej 16 roku życia.
 
Głównym zadaniem Zespołu jest orzekanie niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności.
Zakres działania przede wszystkim obejmuje:
a) przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź o niepełnosprawności,
b) ocenę stopnia naruszenia organizmu i jego konsekwencji w samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp. zgodnie z celem przedstawionym przez wnioskodawcę,
c) podejmowanie decyzji w oparciu o ustalone kryteria,
d) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
f) prowadzenie dokumentacji związanej ze swoją działalnością, w tym składanie sprawozdań.