Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

UCHWAŁY RADY POWIATU W ŁASKU - II kadencja 2002-2006

 

UCHWAŁY RADY POWIATU W ŁASKU

II kadencja 2002-2006


Uchwała Nr XLII/294/2006 (27.10.2006r.) - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w NFOSIGW.


Uchwała Nr XLII/292/2006 (27.10.2006r.) - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr XLII/291/2006 (27.10.2006r.) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych oraz zmian w planie zadań inwestycyjnych.


Uchwała Nr XLII/290/2006 (27.10.2006r.) - w sprawie zmian w planie budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLII/289/2006 (27.10.2006r.) - w sprawie zmniejszenia planu przychodów i rozchodów budżetu.


Uchwała Nr XLII/288/2006 (27.10.2006r.) - w sprawie wprowadzenia planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowych.


Uchwała Nr XLII/287/2006 (27.10.2006r.) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w zakupie zadań zleconych.


Uchwała Nr XLII/286/2006 (27.10.2006r.) - w sprawie zmian w planie budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLII/285/2006 (27.10.2006r.) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu  w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLII/284/2006 (27.10.2006r.) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i zmian w planie wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLII/283/2006 (27.10.2006r.) - w sprawie zmian planów finansowych gospodarstw pomocniczych.


Uchwała Nr XLII/282/2006 (27.10.2006r.) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/06 Rady Powiatu w Łasku z dnia 27.04.2006r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych na 2006r.


Uchwała Nr XLI/281/2006 (27.10.2006r.) - w sprawie nadania Statutu Starostwa Powiatowego w Łasku.


Uchwała Nr XLI/280/2006 (20.09.2006r.) - w sprawie przysąpienia do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8, S-14.


Uchwała Nr XLI/279/2006 (20.09.2006r.) - w spawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w obrębie czternastych miasta Łask jako działka nr 156/2 o powierzchni 45 m2 na rzecz jej samoistnego posiadacza.


Uchwała Nr XLI/278/2006 (20.09.2006r.) - w sprawie zmiany planu wydatków gospodarstwa pomocniczego.


Uchwała Nr XLI/277/2006 (20.09.2006r.) - w sprawie zmniejszenia planu przychodów oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLI/276/2006 (20.09.2006r.) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XL/275/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu stypendialnego i uchwalenia regulaminu przyznaniu stypendiów dla studentów.


Uchwała Nr XL/274/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/249/06 RP w Łask  z up. 22.06.2006r. w w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej  w obrębie czternastym miasta Łask jak działka nr 156/2 o pow. 45m2.


Uchwała Nr XL/273/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 10 D położonym we wsi kolonia Sędziejowice.


Uchwała Nr XL/272/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XL/271/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr XL/270/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr XL/269/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie sprzedaży nieruchomości położonejw Ostrowie o nr 253/18 i 253/21.


Uchwała Nr XL/268/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą zamieszkałych terenów wiejskich w roku szkolnym 2006-2007 dla projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego-Projektu Działania 2.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzezprogramy stypendialne. 


Uchwała Nr XL/267/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Uchwała Nr XL/266/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji celowej.


Uchwała Nr XL/265/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XL/264/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie wyrażenia zgody na złożenia oświadczenia o poddaniu im egzekucji za zobowiązania wynikające z zawartej umowy pożyczki.


Uchwała Nr XL/263/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie uchwalenia statutu Pow. Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.


Uchwała Nr XL/262/2006 (19.07.2006r.) - w sprawie uchwalenia statutu Pow. Urzędu Pracy w Łasku.


Uchwała Nr XXXIX/261/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie rozszerzenia przedmiotu sprzedaży nieruchomości położony w Ostrowie o działki 253/18 i części działki 253/5


Uchwała Nr XXXIX/260/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie zmiany Uchwały Uchwały Nr XLI/277/02 w sprawie podziału na okręgi wybrane oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wybranych.


Uchwała Nr XXXIX/259/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXIX/258/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Pow. Łaskiego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr XXXIX/257/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Pow. w Łasku umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja budynku sali gimnastycznej wraz  z zapleczem w ZSO w Ostrowie.


Uchwała Nr XXXIX/256/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu  w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXIX/255/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie zmian planu przychodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXIX/254/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie zaciągnięcia pożyczki dlugoterminowej w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wody.


Uchwała Nr XXXIX/253/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie zmian planu przychodów dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXIX/252/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXIX/251/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/180/05 RP w Łasku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących ich maturą, zamieszkałych na terenach wiejskich, w roku szkolnym 2005-2006.


Uchwała Nr XXXIX/250/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie likwidacji 3 letniego Liceum Profilowanego na podbudowie gimnazjum w ZSO w Ostrowie.


Uchwała Nr XXXIX/249/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w obrębie czternastym miasta Łask jako działka nr 156/2 o pow. 45m2.


Uchwała Nr XXXIX/248/2006 (22.06.2006r.) - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Łasku za 2005r.


Uchwała Nr XXXVIII/247/2006 (27.04.2006r.) - w sprawie zmian planu przychodów budżetu.


Uchwała Nr XXXVIII/246/2006 (27.04.2006r.) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXVIII/245/2006 (27.04.2006r.) - w sprawie utworzenia w SOSW w Łasku 3 letniej Szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzętową.


Uchwała Nr XXXVIII/244/2006 (27.04.2006r.) - w sprawie określenia zadań i przeznaczenia PFRON na realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2006r.


Uchwała Nr XXXVIII/243/2006 (27.04.2006r.) - w sprawie kierunków zmian funkcjonowania SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr XXXVIII/242/2006 (27.04.2006r.) - w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu Pow. w Łasku z wykonania budżetu za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium dla ZP w Łasku.


Uchwała Nr XXXVII/241/2006 (29.03.2006r.) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXVII/240/2006 (29.03.2006r.) - w sprawiezwiększenia planu przychodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych oraz utworzenia rezerwy celowej.


Uchwała Nr XXXVII/239/2006 (29.03.2006r.) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/219/05 RP w Łasku z dn. 29.12.2005 w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2006.


Uchwała Nr XXXVII/238/2006 (29.03.2006r.) - w sprawie likwidacji Liceum Zawodowego na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej w ZSP nr 1 w Łasku.


Uchwała Nr XXXVII/237/2006 (29.03.2006r.) - w sprawie zmian likwidacji z dniem 31 sierpnia 2006r. 3 letniego Liceum Profilowanego na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.


Uchwała Nr XXXVII/236/2006 (29.03.2006r.) - w sprawie pomocy finansowej na rzecz Woj. Łódzkiego na dofinansowanie realizacji "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruzlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego".


Uchwała Nr XXXVI/235/2006 (01.02.2006r.) - w sprawie zwiększenia planu dochodów wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXVI/234/2006 (01.02.2006r.) - w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat łaski.


Uchwała Nr XXXVI/233/2006 (01.02.2006r.) - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006.


Uchwała Nr XXXVI/232/2006 (01.02.2006r.) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/204/05 Rady Powiatu w Łasku z dn. 9 listopada 2005r. w sprawie zatrudnienia zmian w Statucie SPZOZ w Łasku, dotyczących wyodrębnienia ze struktur SPZOZ w Łasku Oddziału Obserwacyjno-Zakazanego i Poradni Chorób Zakaznych.


Uchwała Nr XXXVI/231/2006 (01.02.2006r.) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/207/2005 Rady Powiatu w Łasku z dn. 9 listopada 2005r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Łasku dotyczących wyodrębnienia ze struktur SPZOZ w Łasku Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Szydłowie.


Uchwała Nr XXXVI/230/2006 (01.02.2006r.) - w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rewizyjnej. KBRGiF, KT, KROSiL na rok 2006.


Uchwała Nr XXXV/229/2006 (01.02.2006r.) - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Łasku na rok 2006.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XXXV/228/2005 (29.12.2005r.) - w sprawie zmiany planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Uchwała Nr XXXV/227/2005 (29.12.2005r.) - w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.


Uchwała Nr XXXV/226/2005 (29.12.2005r.) - w sprawie Programu Współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami Pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i stworzenia jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmujące prowadzenie działalności pożytku publicznego w roku 2005r. 


Uchwała Nr XXXV/225/2005 (29.12.2005r.) - w sprawie wyłonienia wykonawcy badającego finansowe za rok 2005 w SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr XXXV/224/2005 (29.12.2005r.) - w w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr 116/2, 124/2 i 326/2 położonych w obrębie czternastym miasta Łask.


Uchwała Nr XXXV/223/2005 (29.12.2005r.) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXV/222/2005 (29.12.2005r.) - w sprawie zmianie przychodów, dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXV/221/2005 (29.12.2005r.) - w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXV/220/2005 (29.12.2005r.) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXV/219/2005 (29.12.2005r.) - w sprawie uchodzenia budżetu Powiatu łaskiego na rok 2006.


Uchwała Nr XXXIV/218/2005 (07.12.2005r.) - w sprawie zmiany załącznika do regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą zamieszkałych na terenach Wiejskich w roku szkolnym 2005/2006.


Uchwała Nr XXXIV/217/2005 (07.12.2005r.) - w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON      na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Uchwała Nr XXXIV/216/2005 (07.12.2005r.) - w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego SP ZOZ w Łasku.


Uchwała Nr XXXIV/215/2005 (07.12.2005r.) - w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków PFGZGiK.


Uchwała Nr XXXIV/214/2005 (07.12.2005r.) - w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.


Uchwała Nr XXXIV/213/2005 (07.12.2005r.) - w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.


Uchwała Nr XXXIV/212/2005 (07.12.2005r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu  w zakresie zadań własnych


Uchwała Nr XXXIII/211/2005 (09.11.2005r.) - w sprawie zawiększenia rezerwy ogólnej.


Uchwała Nr XXXIII/210/2005 (09.11.2005r.) - w sprawie wprowadzenia planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Uchwała Nr XXXIII/209/2005 (09.11.2005r.) - w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.


Uchwała Nr XXXIII/208/2005 (09.11.2005r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXIII/207/2005 (09.11.2005r.) - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku dotyczących ze struktur SPZOZ w Łasku WiejskiegoOśrodka Zdrowia w Kazimierzu   i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Szydłowie.


Uchwała Nr XXXIII/206/2005 (09.11.2005r.) - w sprawie ograniczenia działalności i wyłączeniu ze struktur SPZOZ w Łasku Wiejskich Ośrodków Zdrowia W Kazimierzu i Szydłowie.


Uchwała Nr XXXIII/205/2005 (09.11.2005r.) - w sprawie zmian w Statucie SPZOZ w Łasku dotyczących wyodrębniania ze struktur SPZOZ w Łasku Poradni Urologicznej.


Uchwała Nr XXXIII/204/2005 (09.11.2005r.) - w sprawie zmian w Statucie SPZOZ w Łasku dotyczących wyodrębnienia ze struktur SPZOZ w Łasku Oddziału Obserwacyjnego Zakonnego oraz Poradni chorób zakaznych.


Uchwała Nr XXXIII/203/2005 (09.11.2005r.) - w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur SPZOZ w Łasku Oddziału Obserwacyjnego zakazanego oraz Poradni chorób zakaznych.


Uchwała Nr XXXII/202/2005 (28.09.2005r.) - w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wynagrodzenie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ukończonych kończących się maturą zamieszkałych na terenach wiejskich w roku szkolnym 2005-2006.


Uchwała Nr XXXII/201/2005 (28.09.2005r.) - w sprawie zmiany przychodów, dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXII/200/2005 (28.09.2005r.) - w sprawie zmiany przychodów, dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXII/199/2005 (28.09.2005r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXII/198/2005 (28.09.2005r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXII/197/2005 (28.09.2005r.) - w sprawie zmian o Uchwale Nr V/34/03 dnia 19.03.2003 w sprawie powołania i ustalenia liczby członków Rady Społecznej przy SPZOZ w Łasku i Uchwale Nr VI/41/03 Rp z dn. 25.04 r. w spawie Uchwały Nr V/34/03 RP w Łasku z dn. 19.03.2003r. w sprawie powołania i ustalenia liczby członków Rady Społecznej przy SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr XXXI/196/2005 (31.08.2005r.) - w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu  im egzekucji za zobowiązania wynikające z zawartej umowy dotacji.


Uchwała Nr XXXI/195/2005 (31.08.2005r.) - w sprawie zmian w planie dochodów Skarbu Państwa.


Uchwała Nr XXXI/194/2005 (31.08.2005r.) - w sprawie zmniejszenia przychodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXI/193/2005 (31.08.2005r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu w w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXI/192/2005 (31.08.2005r.) - w sprawie podziału rezerwy ogólnej.


Uchwała Nr XXXI/191/2005 (31.08.2005r.) - w sprawie zmiany planu wydatków zakładu budżetowego.


Uchwała Nr XXX/190/2005 (27.07.2005r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych. 


Uchwała Nr XXX/189/2005 (27.07.2005r.) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/05 RP w Łasku z dnia 9 marca 2005r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PEFRON na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2005 r.


Uchwała Nr XXX/188/2005 (27.07.2005r.) - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr XXX/187/2005 (27.07.2005r.) - w sprawie wydania opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr XXIX/186/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr XXIX/185/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr XXIX/184/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr XXIX/183/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie zmian  w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXIX/182/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXIX/181/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie przyjęcia regulaminu i zawarcia porozumienia z powiatami województwa łódzkiego dotyczącego przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego dla studentów wdrażanego w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego -Priorytet II Działanie 2.2 wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.


Uchwała Nr XXIX/180/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania   na wynagrodzenie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą zamieszkałych na terenach wiejskich w roku 2005/2006.


Uchwała Nr XXIX/179/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur SPZOZ w Łasku Poradni Urologicznej.


Uchwała Nr XXIX/178/2005 (29.06.2005r.) - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Łasku za rok 2004.


Uchwała Nr XXVIII/177/2005 (25.05.2005r.) - w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko pozaetatowego członka kolegium R/O w Łasku.


Uchwała Nr XXVIII/176/2005 (25.05.2005r.) - w sprawie przeznaczenia do przekazania w użyczenie PUP w Łasku nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łasku przy ul. Objazdowej 4.


Uchwała Nr XXVIII/175/2005 (25.05.2005r.) - w sprawie zmian w budżecie w budżecie zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXVIII/174/2005 (25.05.2005r.) - w sprawie udzielenia poręczenia dla SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr XXVII/173/2005 (27.04.2005r.) - w sprawie zmiany w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXVII/172/2005 (27.04.2005r.) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/287/2002 Rady Powiatu w Łasku z dn. 30.08.2002 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 10D wraz z działką nr 25/2, nr 10E wraz z działką nr 25/3 i nr 10F wraz z działką nr 25/5 położonych w obrębie Kolonia Sędziejowice  i w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu ww nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikat, warunków rozłożenia płatności na raty przy zakupie tych nieruchomości oraz wyrażenia płatności na raty przy zakupie tych nieruchomości oraz wyrażenia zgody na obciążenie działki 25/1 położonej w Kolonii Sędziejowice służebnością gruntową .


Uchwała Nr XXVII/171/2005 (27.04.2005r.) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XL III/292/2002 Rady Powiatu w Łasku z dnia 30.09.2002r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr XXVII/170/2005 (27.04.2005r.) - w sprawie przekształceniu publicznych szkół policealnych w Zespole Szkół Rolniczych im. Wł. Grabskiego w Sędziejowicach.


Uchwała Nr XXVII/169/2005 (27.04.2005r.) - w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdanie Zarządu Powiatu  w Łasku  z wykonania budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łasku.


Uchwała Nr XXVI/168/2005 (13.04.2005r.) - w sprawie podziału rezerwy ogólnej.


Uchwała Nr XXVI/167/2005 (13.04.2005r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXVI/166/2005 (13.04.2005r.) - w sprawie delegowania dwóch radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


Uchwała Nr XXv/165/2005 (13.04.2005r.) - w sprawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu w Łasku do zatwierdzenia projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uchwała Nr XXv/164/2005 (13.04.2005r.) - w sprawie uchwalenia Powiatowego Planu Działań na rzecz zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na rok 2005.


Uchwała Nr XXV/163/2005 (09.03.2005r.) - w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendiów, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą zamieszkujących na terenach wiejskich w ramach wykonywania szans edukacyjnych zamieszkujących na terenie  pow. łaskiego.


Uchwała Nr XXV/162/2005 (09.03.2005r.) - w sprawie zawarcia porozumienia z powiatami województwa łódzkiego dotyczącego przystąpienia i realizacji projektu stypedialnego dla studentów, wdrożonego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytetu II i działania 2.2  Wyrównywanie szans edukacjyjnych poprzez programy stypendialne.


Uchwała Nr XXV/161/2005 (09.03.2005r.) - w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań podziału wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2005r.


Uchwała Nr XXV/160/2005 (09.03.2005r.) - w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu   im egzekucji za zobowiązania wynikające z zawartej umowy dotacji.


Uchwała Nr XXIV/159/2005 (26.01.2005r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych i zleconych.


Uchwała Nr XXIV/158/2005 (26.01.2005r.) - w sprawie zatwierdzenia Planu pracy KEiZ, KT, KROŚiL, KBRGiF i KR.


Uchwała Nr XXIV/157/2005 (26.01.2005r.) - w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Powiatu na rok 2005r.


Uchwała Nr XXIV/156/2005 (26.01.2005r.) - w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo - wychowawczych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Łaski.


Uchwała Nr XXIV/155/2005 (26.01.2005r.) - w sprawie ustalenia planu dofinansowania farm doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005.


Uchwała Nr XXIV/154/2005 (26.01.2005r.) - w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego.


Uchwała Nr XXIV/153/2005 (26.01.2005r.) - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebności gruntową działki nr 234/5 o pow 0,0715 ha położony w obrębie czwartym miast Łask.


Uchwała Nr XXIV/152/2005 (26.01.2005r.) - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej w formie darowizny na rzecz Gminy Łask zabudowanych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na realizację, zadań publicznej ochrony zdrowia.


Uchwała Nr XXIV/151/2005 (26.01.2005r.) - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na 2005 r.


Uchwała Nr XXIII/150/2004 (29.12.2004r.) - w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych.


Uchwała Nr XXIII/149/2004 (29.12.2004r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXIII/148/2004 (29.12.2004r.) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/138/04 RP w Łasku z dn. 08.12.2004 w spr określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikającego z ustawy o rehabilitacji zawodowej i Społeczny oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2004r.


Uchwała Nr XXIII/147/2004 (29.12.2004r.) - w sprawie Programu Współpracy Powiatu Łaskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów    o stsunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej o stsunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują, prowadzenie działalności pożytku publicznego w roku 2005r.


Uchwała Nr XXII/146/2004 (08.12.2004r.) - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zwiększenia przychodów i rozchodów budżetu.


Uchwała Nr XXII/145/2004 (08.12.2004r.) - w sprawie zmiany planu wydatków PFOŚiGW.


Uchwała Nr XXII/144/2004 (08.12.2004r.) - w sprawie zmiany planu wydatków zakładu budżetowego.


Uchwała Nr XXII/143/2004 (08.12.2004r.) - w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom prowadzonym przez powiat łaski.


Uchwała Nr XXII/142/2004 (08.12.2004r.) - w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat łaski.


Uchwała Nr XXII/141/2004 (08.12.2004r.) - w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych.


Uchwała Nr XXII/140/2004 (08.12.2004r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXII/139/2004 (08.12.2004r.) - w sprawie rezygnacji członkostwa w Radzie Społecznej przy SPZOZ w Łasku Pana Zenona Szczęsnego.


Uchwała Nr XXII/138/2004 (08.12.2004r.) - w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społeczny oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Uchwała Nr XXII/137/2004 (08.12.2004r.) - w sprawie wyłożenia wykonawcy badającego sprawdzenia finansowe za rok 2004 w SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr XXI/136/2004 (10.11.2004r.) - w sprawie wyrażenia zgody na złoożenie oświadczenia o poddaniu  im egzekucji za zobowiązania wynikające z zawartej umowy pożyczki.


Uchwała Nr XXI/135/2004 (10.11.2004r.) - w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania stypendiów  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą zamieszkujących na terenachwiejskich  w ramach wyrównywania szans edukacyjnychi studentów Szkół Wyższych zamieszkujących na terenie powiatu łaskiego.


Uchwała Nr XXI/134/2004 (10.11.2004r.) - w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 oraz na kolejny okres programowania rozwoju Unii Europejskiej 2007-2013r.

  • Załącznik


Uchwała Nr XX/133/2004 (27.10.2004r.) - w sprawie zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XX/132/2004 (27.10.2004r.) - w sprawie zmian planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych.


Uchwała Nr XX/131/2004 (27.10.2004r.) - w sprawie udzielenia pełnomonictwa Zarządu Powiatu Łaskiego do zatrudnienia projektów finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uchwała Nr XX/130/2004 (27.10.2004r.) - w sprawie utworzenia Odziału Psychiatrycznego w SP ZOZ w Łasku.


Uchwała Nr XX/129/2004 (27.10.2004r.) - w sprawie zatrudnienia zmian w Statucie SPZOZ w Łasku dotyczących wyodrębnieniu ze struktur SPOZ w Łasku Oddziału Urologii.


Uchwała Nr XX/128/2004 (27.10.2004r.) - w sprawie zatwierdzeniu zmian w statucie dotyczących wyodrębnienia  ze struktur SPZOZ w Łasku. Przychodni Rejonowej Nr 1 w Łasku, Przychodni Rejonowej Nr 2 w Łasku, Kolumnie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Bauczu i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we Wrzeszczewicach.


Uchwała Nr XX/127/2004 (27.10.2004r.) - w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur SPZOZ   w Łasku. Przychodni Rejonowej Nr 1 w Łasku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Łasku. Przychodni Rejonowej Nr 2 w Łasku, Kolumnie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia Bauczu i Wiejskiego Ośodka Zdrowia we Wrzeszczewicach.


Uchwała Nr XIX/126/2004 (29.09.2004r.) - w sprawie ustalenia wartości jednego punktu określonego w tabeli miesięcznychstawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Placówce Opikuńczo Wychowawczej w Łasku.


Uchwała Nr XIX/125/2004 (29.09.2004r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XIX/124/2003 (29.09.2004r.) - w sprawie zmian Statucie SPZOZ w Łasku dotyczących wyodrębnienia ze struktur SPZOZ w Łasku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu oraz Gm Ośrodka Zdrowia we Widawie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Brzykowie i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Chociwiu.


Uchwała Nr XIX/123/2004 (29.09.2004r.) - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Łasku oraz w załącznikach do Statutu.


Uchwała Nr XIX/122/2004 (29.09.2004r.) - w sprawie ograniczenia działalności SPZOZ w Łasku w zakresie działania Oddziału Urologii.


Uchwała Nr XVIII/121/2004 (08.09.2004r.) - w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych.


Uchwała Nr XVIII/120/2004 (08.09.2004r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych.Uchwała Nr XVII/119/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie zasięgnięcia długoterminowej pożyczki z NFOSiGW.


Uchwała Nr XVII/118/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego PFGZGiK na 2005r.


Uchwała Nr XVII/117/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych.


Uchwała Nr XVII/116/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie zmian budżecie powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XVII/115/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Łaskiego.

  • Załącznik


Uchwała Nr XVII/114/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie nadania statutów publicznym szkołom ponadgimnazjalnym mających siedzibę na terenie powiatu łaskiego.


Uchwała Nr XVII/113/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie ustalenia wartości jednego punktu określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników PZD w Łasku.


Uchwała Nr XVII/112/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie ustalenia wartości jednego punktu określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników PUP w Łasku.


Uchwała Nr XVII/111/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie ustalenia wartości jednego punktu określonego w tabeli miesięcznych stawek wyngrodzenia zasadniczego dla pracowników PODG i K w Łasku.


Uchwała Nr XVII/110/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie ustalenia wartości jednego punktu określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników PCPR w Łasku.


Uchwała Nr XVII/109/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu łaskiego.


Uchwała Nr XVII/108/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie ustalenia wartości jednego punktu określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzeniem zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łasku.


Uchwała Nr XVII/107/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowym w roku 2004.


Uchwała Nr XVII/106/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/04 RP z dn 28.01.2004 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2004.


Uchwała Nr XVII/105/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej o obr. 19 miasta Łask oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 180/2 o pow. 0,0221 ha.


Uchwała Nr XVII/104/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.


Uchwała Nr XVII/103/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolniania.


Uchwała Nr XVII/102/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/89/04 RP w Łasku z dn. 31.03.2004 w spr. określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych sprawnych na 2004 r.


Uchwała Nr XVII/101/2004 (23.06.2004r.) - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finanowego SPZOZ w Łasku za rok 2003.


Uchwała Nr XV/100/2004 (27.04.2004r.) - w sprawie zaciągnięciu długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Uchwała Nr XV/99/2004 (27.04.2004r.) - w sprawie podziału rezerwy budżetowej.


Uchwała Nr Xv/98/2004 (27.04.2004r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XV/97/2004 (27.04.2004r.) - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.


Uchwała Nr XV/96/2004 (27.04.2004r.) - w sprawie postępowania o udzielenie dotacji sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego.


Uchwała Nr XV/95/2004 (27.04.2004r.) - w sprawieprzekształceniu publicznych szkół ponadpodstawowych w Z SP nr 2 J. Łaskiego w szkoły ponadgimnazjalne.


Uchwała Nr XV/94/2004 (27.04.2004r.) - w sprawie przekształcenia publicznych szkół ponadpodstawowych, a ZSR im. W Grabskiego w Sędziejowicach w szkole gimnazjalnej.


Uchwała Nr XV/93/2004 (27.04.2004r.) - w sprawie likwidacji 3 letniego technikum Ogrodniczego na podbudowe szkoły zasadniczej w ZSO w Ostrowie.


Uchwała Nr XV/92/2004 (27.04.2004r.) - w sprawie rozpatrzeniu i przyjściu sprawozdaniu Zarządu Pow. w Łasku z wykonaniem budżetuza rok 2003 oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w w Łasku z wykonania budżetu za rok 2003 oraz udzieleniua absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łasku.


Uchwała Nr XIV/91/2004 (31.03.2004r.) - w sprawie zmian w budżecie powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XIV/90/2004 (31.03.2004r.) - w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastrukturytechniczny i obiektów budowlanych oraz reklam na cele niezwiązane z potrzebami zarządzaniu drogom i ruchu drogowego.


Uchwała Nr XIV/89/2004 (31.03.2004r.) - w sprawie określenia zadań i przeznaczeniu środków PFRON na realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy rehabilitacji zawodowej i Społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2004r.


Uchwała Nr XIV/88/2004 (31.03.2004r.) - w sprawie wyłowieniu wykonawcy badającego sprawozdanie finansowe za rok 2003 w SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr XIII/87/2004 (28.01.2004r.) - w sprawie powierzchni Gminie Łask zadań publicznych z zakresu prowadzeniu powiatowej biblioteki publicznej.


Uchwała Nr XIII/86/2004 (28.01.2004r.) - w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Edukacji Zdrowia Komisji Transportu, KROSiL, KBRGiF, KR na rok 2004.


Uchwała Nr XIII/85/2004 (28.01.2004r.) - w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Powiatu w Łasku na rok 2004.


Uchwała Nr XIII/84/2004 (28.01.2004r.) - w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr XIII/83/2004 (28.01.2004r.) - w sprawie zatwierdzeniu projektu planu finansowego powiatowego funduszu Gospodarki Zasobu Geodezyjnym i Kartograficznym.


Uchwała Nr XIII/82/2004 (28.01.2004r.) - w sprawie zmiany wydatków budżetu Powiatu Łaskiego 2004.


Uchwała Nr XIII/81/2004 (28.01.2004r.) - w sprawie uchwaleniu budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2004.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XII/80/2003 (29.12.2003r.) - w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Uchwała Nr XII/79/2003 (29.12.2003r.) - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr XII/78/2003 (29.12.2003r.) - w sprawie zmiany w planie gospodarstwa pomocniczego.


Uchwała Nr XII/77/2003 (29.12.2003r.) - w sprawie zwiększenia części substencji oświatowej na 2003 r.


Uchwała Nr XII/76/2003 (29.12.2003r.) - w sprawie Założenia Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.


Uchwała Nr XII/75/2003 (29.12.2003r.) - w sprawie założenia Zaocznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych kształcącej w zawodzie ogrodnik.


Uchwała Nr XII/74/2003 (29.12.2003r.) - w sprwie Założenia - Zaocznego Technikum dla dorosłych kształcącego w zawodzie - technik ogrodnik.


Uchwała Nr XII/73/2003 (29.12.2003r.) - w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/28/99 Rady Powiatu w Łasku z dn.31.03.1999 w spr. założenia gimnazjum o Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku.


Uchwała Nr XII/72/2003 (29.12.2003r.) - w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Łasku  z dn. 31 marca 1999 w spr. przekształceniu Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Łasku.


Uchwała Nr XII/71/2003 (29.12.2003r.) - w sprawie wyłączenia Pogotowia Opiekuńczego w Łasku ze struktury organizacyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku.


Uchwała Nr XII/70/2003 (29.12.2003r.) - w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakupie Rehabilitacji Społecznej na lata 2004-2007.


Uchwała Nr XII/69/2003 (29.12.2003r.) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/65/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 26.11.2003 r. w spr. określeniu zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społeczny oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2003r.


Uchwała Nr XII/68/2003 (29.12.2003r.) - w sprawie przekazania Gminie Łask kompetencji organu założycielskiego wobec Przychodni Rejonowej Nr 1 w Łasku ul. Polna Przychodni Rejonowej Nr 2 w Kolumnie, Plac Szarych Szeregów. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Bałuczu, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we Wrzeszczowicach, wchodzących w skład SPZOZ w Łasku wyodrębnieniu ich ze struktur SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr XI/67/2003 (26.11.2003r.) - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr XI/66/2003 (26.11.2003r.) - w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Uchwała Nr XI/65/2003 (26.11.2003r.) - w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2003r.


Uchwała Nr X/64/2003 (22.10.2003r.) - w sprawie przyznaniu dodatku specjalnego dla Starosty Łaskiego.


Uchwała Nr X/63/2003 (22.10.2003r.) - w sprawie zmian uchwały budżetowej.


Uchwała Nr X/62/2003 (22.10.2003r.) - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr X/61/2003 (22.10.2003r.) - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr X/60/2003 (22.10.2003r.) - w sprawie roszerzenia zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych nie powodujących zmian planu finansowego.


Uchwała Nr X/59/2003 (22.10.2003r.) - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej w formie darowizny na rzecz Gm. Widawa nieruchomości z przeznaczeniem na realizację, zadań publiczny ochrony zdrowia.


Uchwała Nr X/58/2003 (22.10.2003r.) - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką działek nr 1/6, 7/1, o pow. 5,6407 ha położonych w obrębie 15 m Łask.


Uchwała Nr IX/57/2003 (06.10.2003r.) - w sprawie uchodzenia wydatków i zadań inwestycyjnych na lata 2004-2005.


Uchwała Nr VIII/56/2003 (27.08.2003r.) - w sprawie zmian w budżecie z Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr VIII/55/2003 (27.08.2003r.) - W sparwie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr VIII/54/2003 (27.08.2003r.) - w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/45/2003 Rady Powiatu w Łasku z dn. 30.06.2003r. w sprawie określenia zadań i przeznaczeniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2003 r.


Uchwała Nr VIII/53/2003 (27.08.2003r.) - w sprawie przekazania Gminie Widawa kompetencji organ założycielskiego wobec Gminnego Ośrodka Zdrowia w Widawie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Chociniu, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Brzykonie wchodzących w skład SPZOZ w Łasku oraz wyodrębnieniu ich ze struktur SP ZOZ w Łasku.    


Uchwała Nr VII/52/2003 (30.06.2003r.) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.


Uchwała Nr VII/51/2003 (30.06.2003r.) - w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Pow. Łaskiego.


Uchwała Nr VII/50/2003 (30.06.2003r.) - w sprawie zmian planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Śodowiska i Gospodarki Wodnej.


Uchwała Nr VII/49/2003 (30.06.2003r.) - w sprawie zmiany Uchwały Nr X/III/292/02 RPz dn. 30.09.02 w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr VII/48/2003 (30.06.2003r.) - w sprawie przekazania w wizytkowanie na okres 10 lat części działki    nr 55 położonej w obr. 20 miasta Łask zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej nr 3-09 45.


Uchwała Nr VII/47/2003 (30.06.2003r.) - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Pruszków Oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 99/8 i 99/9 o pow. 9,85 ha.


Uchwała Nr VII/46/2003 (30.06.2003r.) - w sprawie nadania imienia Jana Łaskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łask.


Uchwała Nr VII/45/2003 (30.06.2003r.) - w sprawie określenia zadań przeznaczonych środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacji powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2003r.


Uchwała Nr VII/44/2003 (30.06.2003r.) - w sprawie zatrudnienia zmian w Statucie SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr VII/43/2003 (30.06.2003r.) - w sprwie przekazania Gm. Dobroń kompetencji organu założycielskiego wobec Gm. Ośr Zdrowia w Dobroniu, ochrony up. w skład SPZOZ w Łasku oraz wyodrębnieniu go ze struktur SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr VII/42/2003 (30.06.2003r.) - w sprawie zatwierdzenia rocznego spr. finansowego SPZOZ w Łasku     za 2002r.


Uchwała Nr VI/41/2003 (25.04.2003r.) - w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Powiatu w Łasku z dn. 19 marca 2003r. w sprawie powołaniu i wstawianiu liczby członków Rady Społecznej przy SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr VI/40/2003 (25.04.2003r.) - w sprawie rozpatrzenia  i przyjęcia sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Łasku z wykonania budżetu za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łasku.


Uchwała Nr VI/39/2003 (25.04.2003r.) - w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr VI/38/2003 (25.04.2003r.) - w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2002-2006 "Bezpieczny Powiat Łaski".


Uchwała Nr VI/37/2003 (25.04.2003r.) - w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjajnej w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku.


Uchwała Nr V/36/2003 (19.03.2003r.) -  w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu.


Uchwała Nr V/35/2003 (19.03.2003r.) - w sprawie uchwalania Budżetu Powiatu w Łasku na rok 2003.


Uchwała Nr V/34/2003 (19.03.2003r.) - w sprawie powołaniu i ustalenia liczby członków Rady Społecznej przy SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr V/33/2003 (19.03.2003r.) - w sprawie ustalenia  zasad częściowego lub całkowitego zwolnieniu rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Łasku.


Uchwała Nr V/32/2003 (19.03.2003r.) - w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracyna lata 2003 - 2006.


Uchwała Nr IV/31/2003 (05.02.2003r.) - w oparciu zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie zadania instytucyjnego pod nazwą "Modernizacja drogi Nr 37245 Łask - Wodzierady".


Uchwała Nr IV/30/2003 (05.02.2003r.) - w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.


Uchwała Nr IV/29/2003 (05.02.2003r.) - w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Edukacji i Zdrowia, Komisji Transportu, K BRGiF, K Rolnictwa, K Rewizyjnej na rok 2003.


Uchwała Nr IV/28/2003 (05.02.2003r.) - w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Powiatu w Łasku na rok 2003.


Uchwała Nr Iv/27/2003 (05.02.2003r.) - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu udziału wynoszący 2/18 części we własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 20 m. Łask  przy ul. Południowej 8, oznaczonej nr 108/10 o pow. 0,1951 ha wraz wizytkowym nr 3 w budynku położonym  na ww nieruchomości o pow. 115,27 m kw.


Uchwała Nr IV/26/2003 (05.02.2003r.) - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Łasku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr III/25/2002 930.12.2002r.) - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.


Uchwała Nr III/24/2002 (30.12.2002r.) - w sprawie delegowania dwóch radnych w skład Komisji i bezpieczeństwa i porządku.


Uchwała Nr III/23/2002 (30.12.2002r.) - w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środka specjalnego.


Uchwała Nr III/22/2002 (30.12.2002r.) - w sprawie zmian subwencji oświatowej.


Uchwała Nr III/21/2002 (30.12.2002r.) - w sprawie zmian planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosodarki Wodnej.


Uchwała Nr III/20/2002 (30.12.2002r.) - w sprawie zmianu planu wydatków zakładu budżetowego.


Uchwała Nr III/19/2002 (30.12.2002r.) - w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr III/18/2002 (30.12.2002r.) - w sprawie zmiany planu gospodarstwa pomocniczego.


Uchwała Nr III/17/2002 (30.12.2002r.) - w sprawie przekazania do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami gospodarczymi stanowiących działki nr 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 253/10, 253/11, 253/12, 253/13, 253/14, 253/14, 253/16 położone we wsi Ostrów gminy Łask.


Uchwała Nr III/16/2002 (30.12.2002r.) - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr III/15/2002 (30.12.2002r.) - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku  nr 23 położonym we wsi Bałucz wraz z pomieszczeniami przynależnymii działką nr 751/3 o pow. 0,0783 ha przyznaniu pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości ustalić wysokości bonifikat, warunków rozłożeniu płatności na raty przy zakupie tych nieruchomości oraz wyrażeniu zgody na obciążenie działki 751/4 służebności, gruntową


Uchwała Nr II/14/2002 (02.12.2002r.) - w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środka specjalnego.


Uchwała Nr II/13/2002 (02.12.2002r.) - w sprawie zmiany planu budżetu Powiatu po stronie dochodów i wydatków.


Uchwała Nr II/12/2002 (02.12.2002r.) - w sprawie zmian planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Uchwała Nr II/11/2002 (02.12.2002r.) - w sprawie wyłowienia wykonawcy badającego sprawozdanie finansowe zarządu za rok 2002 SPZOZ w Łasku.


Uchwała Nr II/10/2002 (02.12.2002r.) - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łaskiego oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty.


Uchwała Nr II/9/2002 (02.12.2002r.) - w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu w Łasku.


Uchwała Nr II/8/2002 (02.12.2002r.) - w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łasku.


Uchwała Nr II/7/2002 (02.12.2002r.) - w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Powiatu w Łasku.


Uchwała Nr I/6/2002 (19.11.2002r.) - w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Łasku.


Uchwała Nr I/5/2002 (19.11.2002r.) - w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu w Łasku.


Uchwała Nr I/4/2002 (19.11.2002r.) - w sprawie wyboru Wicestarosty Łaskiego.


Uchwała Nr I/3/2002 (19.11.2002r.) - w sprawie wyboru Starosty Łaskiego.


Uchwała Nr I/2/2002 (19.11.2002r.) - w sprawie Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Łasku.


Uchwała Nr I/1/2002 (19.11.2002r.) - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Łasku.

Załączniki

1760.pdf (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1759.pdf (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1758.pdf (125.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1757.pdf (165.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1756.pdf (112.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1755.pdf (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1754.pdf (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1753.pdf (106.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1752.pdf (141kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1751.pdf (219.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1750.pdf (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1749.pdf (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1748.pdf (112.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1747.pdf (487kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1746.pdf (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1745.pdf (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1744.pdf (361.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1743.pdf (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1742.pdf (522.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1741.pdf (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1740.pdf (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1739.pdf (145.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1738.pdf (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1737.pdf (46.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1736.pdf (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1735.pdf (200.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1734.pdf (201.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1733.pdf (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1732.pdf (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1731.pdf (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1730.pdf (225kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1729.pdf (225kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1728.pdf (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1727.pdf (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1726.pdf (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1725.pdf (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1724.pdf (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1716.pdf (96.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1715.pdf (239.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1714.pdf (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1713.pdf (143kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1712.pdf (113.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1711.pdf (73.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1710.pdf (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1709.pdf (58.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1708.pdf (56.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1707.pdf (64.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1706.pdf (114.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1705.pdf (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1704.pdf (78.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1703.pdf (89.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1702.pdf (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1701.pdf (123.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1700.pdf (135.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1699.pdf (130.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1697.pdf (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1696.pdf (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1695.pdf (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1698.pdf (142.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1693.pdf (635.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1692.pdf (131.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1691.pdf (53.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1690.pdf (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1689.pdf (334.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1688.pdf (75.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1687.pdf (77.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1686.pdf (72.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1685.pdf (253.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1684.pdf (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1683.pdf (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1682.pdf (130kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1681.pdf (202.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1680.pdf (186.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1679.pdf (207.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1678.pdf (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1677.pdf (116.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1676.pdf (104.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1675.pdf (110.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1674.pdf (78.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1673.pdf (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1672.pdf (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1671.pdf (134.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1670.pdf (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1669.pdf (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1668.pdf (71.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1667.pdf (153.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1666.pdf (130.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1665.pdf (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1664.pdf (93.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1663.pdf (120.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1662.pdf (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1661.pdf (161.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1660.pdf (189.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1659.pdf (183.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1658.pdf (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1657.pdf (146.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1656.pdf (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1655.pdf (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1654.pdf (85.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1653.pdf (206.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1652.pdf (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1651.pdf (89.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1650.pdf (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1649.pdf (90.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1648.pdf (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1647.pdf (130.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1646.pdf (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1645.pdf (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1644.pdf (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1643.pdf (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1642.pdf (173.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1641.pdf (173.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1640.pdf (423.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1639.pdf (223.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1638.pdf (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1637.pdf (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1636.pdf (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1635.pdf (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1629.pdf (154.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1628.pdf (89.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1627.pdf (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1626.pdf (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1625.pdf (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1624.pdf (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1623.pdf (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1622.pdf (54.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1621.pdf (284.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1620.pdf (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1619.pdf (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1618.pdf (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1617.pdf (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1616.pdf (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1615.pdf (87.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1614.pdf (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1613.pdf (176.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1612.pdf (298.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1611.pdf (78.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1610.pdf (687.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1609.pdf (119.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1608.pdf (86.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1607.pdf (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1606.pdf (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1605.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1603.pdf (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1602.pdf (175.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1601.pdf (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1600.pdf (180kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1599.pdf (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1598.pdf (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1597.pdf (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1596.pdf (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1595.pdf (101.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1594.pdf (47.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1593.pdf (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1592.pdf (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1591.pdf (56.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1590.pdf (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1589.pdf (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1588.pdf (725.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1585.pdf (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1584.pdf (155.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1583.pdf (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1582.pdf (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1576.pdf (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1575.pdf (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1574.pdf (77.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1573.pdf (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1572.pdf (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1571.pdf (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1570.pdf (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1569.pdf (328.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1568.pdf (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1567.pdf (46.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1566.pdf (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1565.pdf (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1564.pdf (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1563.pdf (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1562.pdf (135.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1559.pdf (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1558.pdf (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1557.pdf (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1556.pdf (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1535.pdf (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1534.pdf (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1533.pdf (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1532.pdf (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1531.pdf (150.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1530.pdf (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1529.pdf (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1528.pdf (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1527.pdf (90.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1526.pdf (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1525.pdf (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1524.pdf (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1523.pdf (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1522.pdf (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1521.pdf (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1520.pdf (384.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1519.pdf (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1518.pdf (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1517.pdf (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1516.pdf (17.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1515.pdf (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1514.pdf (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1513.pdf (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1512.pdf (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1511.pdf (234.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1510.pdf (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1509.pdf (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1508.pdf (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1506.pdf (980.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1480.pdf (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1479.pdf (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1478.pdf (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1477.pdf (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1476.pdf (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1475.pdf (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1474.pdf (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1473.pdf (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1472.pdf (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1471.pdf (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1470.pdf (138.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1469.pdf (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1468.pdf (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1467.pdf (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1466.pdf (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1465.pdf (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1464.pdf (13.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1463.pdf (95.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1462.pdf (16.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1461.pdf (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1460.pdf (15.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1459.pdf (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1458.pdf (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1457.pdf (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1456.pdf (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1455.pdf (11.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1454.pdf (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1453.pdf (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1452.pdf (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1451.pdf (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1450.pdf (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1449.pdf (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1448.pdf (15.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1447.pdf (16.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1446.pdf (13.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1445.pdf (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1444.pdf (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1443.pdf (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1442.pdf (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1441.pdf (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1440.pdf (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1439.pdf (480.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1438.pdf (143.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1437.pdf (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1436.pdf (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1435.pdf (770.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1434.pdf (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1433.pdf (69.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1432.pdf (537.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1431.pdf (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1425.pdf (9.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1424.pdf (215.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1423.pdf (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1422.pdf (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1421.pdf (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1505.pdf (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1504.pdf (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1503.pdf (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1502.pdf (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1501.pdf (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1500.pdf (82.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1499.pdf (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1498.pdf (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1497.pdf (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1496.pdf (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1495.pdf (102.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1494.pdf (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1493.pdf (184.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1492.pdf (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1491.pdf (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1490.pdf (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1489.pdf (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1488.pdf (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1487.pdf (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1486.pdf (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1485.pdf (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1484.pdf (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1483.pdf (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1482.pdf (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1481.pdf (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2008-11-10 12:34:00
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2008-11-10 12:34:00
Ostatnia zmiana:2010-05-28 15:39:18
Ilość wyświetleń:4005

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij