Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

III Kadencja 2006-2010

UCHWAŁY RADY POWIATU W ŁASKU

III kadencja 2006-2010

 

Protokół z LII Sesji


Uchwała Nr LII/450/10 (04.11.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr LII/449/10 (04.11.2010) - w sprawie zmian planów finansowych gospodarstw pomocniczych.


Uchwała Nr LII/448/10 (04.11.2010) - w sprawie zmian w planie przychodów, rozchodów dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr LII/447/10 (04.11.2010) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr LII/446/10 (04.11.2010) - w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr LII/445/10 (04.11.2010) - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu z dnia 7 lutego 2008 r. Nr XVII/131/08 w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczego w Łasku.


Uchwała Nr LII/444/10 (04.11.2010) - zmieniająca Uchwałę Nr XLV/371/10 z dnia 18 marca 2010 roku określającej zadania i przeznaczenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2010 r.


Uchwała Nr LII/443/10 (04.11.2010) - w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.


Uchwała Nr LII/442/10 (04.11.2010) - w sprawie zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr LII/441/10 (04.11.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr LII/440/10 (04.11.2010) - w sprawie zmian w planie finansowym Powiatu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Uchwała Nr LII/439/10 (04.11.2010) - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku.


Uchwała Nr LII/438/10 (04.11.2010) - w sprawie wyłonienia wykonawcy badającego sprawozdanie finansowe za rok 2010 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Nr LII/437/10 (04.11.2010) - w sprawie sposobu pokrycia straty przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku za rok 2009.


Uchwała Nr LII/436/10 (04.11.2010) - w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łaskiego w 2011 roku.


Protokół z LI Sesji


Uchwała Nr LI/435/10 (30.09.2010) - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Nr LI/434/10 (30.09.2010) - w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przekształcenia i ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Uchwała Nr LI/433/10 (30.09.2010) - w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.


Uchwała Nr LI/432/10 (30.09.2010) - w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Uchwała Nr LI/431/10 (30.09.2010) - w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Nr LI/430/10 (30.09.2010) - zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013.


Uchwała Nr LI/429/10 (30.09.2010) - zmieniająca Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013.


Uchwała Nr LI/428/10 (30.09.2010) - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr LI/427/10 (30.09.2010) - w sprawie zwiększenia planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 Uchwała Nr LI/426/10 (30.09.2010) - w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łaskiego do podpisania umowy partnerstwa dotyczącej realizacji projektu w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego projektu.


 Uchwała Nr LI/425/10 (30.09.2010) - w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".


 Uchwała Nr LI/424/10 (30.09.2010) - w sprawie przeznaczenia do wynajęcia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego położonego w Kol. Sędziejowice.


 Uchwała Nr LI/423/10 (30.09.2010) - w sprawie zmian planów finansowych gospodarstw pomocniczych.


 Uchwała Nr LI/422/10 (30.09.2010) - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


 Uchwała Nr LI/421/10 (30.09.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 Uchwała Nr LI/420/10 (30.09.2010) - w sprawie zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 Uchwała Nr LI/419/10 (30.09.2010) - w sprawie zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Protokół z L Sesji


Uchwała Nr L/418/10 (02.09.2010) - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie i załącznikach do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


 Uchwała Nr L/417/10 (02.09.2010) - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Łaskiego położonych w obrębie 4 miasta Łask - Kolumna.


 Uchwała Nr L/416/10 (02.09.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 Uchwała Nr L/415/10 (02.09.2010) - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łask.


 Uchwała Nr L/414/10 (02.09.2010) - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku.


 Uchwała Nr L/413/10 (02.09.2010) - w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.


 Uchwała Nr L/412/10 (02.09.2010) - w sprawie zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 Uchwała Nr L/411/10 (02.09.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 Uchwała Nr L/410/10 (02.09.2010) - w sprawie zmian planów finansowych gospodarstw pomocniczych.


 Uchwała Nr L/409/10 (02.09.2010) - w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.


 Uchwała Nr XLIX/408/10 (30.06.2010) - zmieniająca Statut Starostwa Powiatowego w Łasku.


 Uchwała Nr XLIX/407/10 (30.06.2010)  - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa.


 Uchwała Nr XLIX/406/10 (30.06.2010) - w sprawie rozpatrzenia skargi.


 Uchwała Nr XLIX/405/10 (30.06.2010) - zmieniająca uchwałe Nr VI/31/99 w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg i wyposażenia go w majątek.


 Uchwała Nr XLIX/404/10 (30.06.2010) - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku za pierwsze półrocze.


 Uchwała Nr XLIX/403/10 (30.06.2010)  - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


 Uchwała Nr XLIX/402/10 (30.06.2010) - w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 Uchwała Nr XLIX/401/10 (30.06.2010) - zmieniająca uchwałę budżetową na 2010 rok.


 Uchwała Nr XLIX/400/10 (30.06.2010) - w sprawie zmiian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 Uchwała Nr XLIX/399/10 (30.06.2010) - w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


 Uchwała Nr XLIX/398/10 (30.06.2010)  - w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.


 Uchwała Nr XLIX/397/10 (30.06.2010) - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie i załącznikach do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


 Uchwała Nr XLIX/396/10 (30.06.2010) - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku za rok 2009.


Protokół z XLVIII Sesji


 Uchwała Nr XLVIII/395/10 (27.05.2010) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 Uchwała Nr XLVIII/394/10 (27.05.2010) - zmieniająca Uchwałę Nr XLI/277/02 w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


 Uchwała Nr XLVIII/393/10 (27.05.2010) - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Poradni Hematologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku.


 Uchwała Nr XLVIII/392/10 (27.05.2010) - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Poradni Alergologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Nr XLVIII/391/10 (27.05.2010) - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Poradni Alergologicznej dla dzieci w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku.


 Uchwała Nr XLVIII/390/10 (29.04.2010) - w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zaprzestanie działalności częśći Oddziału Chirurgii Szczękowej i Laryngologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


 Uchwała Nr XLVIII/389/10 (27.05.2010) - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


 Uchwała Nr XLVIII/388/10 (27.05.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 Uchwała Nr XLVIII/387/10 (27.05.2010) - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


 Uchwała Nr XLVIII/386/10 (27.05.2010) - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łask.


 Uchwała Nr XLVIII/385/10 (27.05.2010) - w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 Uchwała Nr XLVIII/384/10 (27.05.2010) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Protokół z XLVII Sesji


 Uchwała Nr XLVII/383/10 (29.04.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań wlasnych.


 Uchwała Nr XLVII/382/10 (29.04.2010) - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki nr 1/8 położonej w obrębie 15 miasta Łask.


 Uchwała Nr XLVII/381/10 (29.04.2010) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 Uchwała Nr XLVII/380/10 (29.04.2010) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 Uchwała Nr XLVII/379/10 (29.04.2010) - w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXXVI/249/2002 Rady Powiatu w Łasku z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.


 Uchwała Nr XLVII/378/10 (29.04.2010) - w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Łasku z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2009 r. oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łasku.


Protokół z XLVI Sesji


 Uchwała Nr XLVI/377/10 (31.03.2010) - w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni chorób naczyń.


 Uchwała Nr XLVI/376/10 (31.03.2010) - w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni ginekologiczno-położniczej w Łasku - Kolumnie.


 Uchwała Nr XLVI/375/10 (31.03.2010) - w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Łasku Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny paliatywnej. Hospicjum Domowe)


 Uchwała Nr XLVI/374/10 (31.03.2010) - w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Łasku Oddziału Opieki Długoterminowej.


 

Uchwała Nr XLV/373/10 (18.03.2010) - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w związku z utworzeniem stanowiska Pełnomocnika Dyrektora.


Uchwała Nr XLV/372/10 (18.03.2010) - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Kol. Sędziejowice.


Uchwała Nr XLV/371/10 (18.03.2010) - w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2010 r.


Uchwała Nr XLV/370/10 (18.03.2010) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLV/369/10 (18.03.2010) - w sprawie zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLV/368/10 (18.03.2010) - zmieniająca uchwałę budżetową na 2010 rok. 

 


Protokół z XLIV Sesji


Uchwała Nr XLIV/367/10 (21.01.2010) - w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.


Uchwała Nr XLIV/366/10 (21.01.2010) - w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.


Uchwała Nr XLIV/365/10 (21.01.2010) - w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Oddziału Opieki Długoterminowej.


Uchwała Nr XLIV/364/10 (21.01.2010) - w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłaczenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny paliatywnej, Hospicjum Domowe)


Uchwała Nr XLIV/363/10 (21.01.2010) - w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni chorób naczyń.


Uchwała Nr XLIV/362/10 (21.01.2010) - w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni ginekologiczno-położniczej w Łasku - Kolumnie.


Uchwała Nr XLIV/361/10 (21.01.2010) - w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.


Uchwała Nr XLIV/360/10 (21.01.2010) - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.


Uchwała Nr XLIV/359/10 (21.01.2010) - zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łasku.


Uchwała Nr XLIV/358/10 (21.01.2010) - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2010.

 

 

 Uchwała Nr XLIII/357/09 (29.12.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr XLII/337/09 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łaskiego w 2010 roku.


Uchwała Nr XLIII/356/09 (29.12.2009) - w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną do realizacji w ramach dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej.


Uchwała Nr XLIII/355/09 (29.12.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr XLI/322/09 w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2009 r.


Uchwała Nr XLIII/354/09 (29.12.2009) - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Łasku na 2010 rok.


Uchwała Nr XLIII/353/09 (29.12.2009) - w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Sesji Rady Powiatu na 2010 rok.


Uchwała Nr XLIII/352/09 (29.12.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr XIX/143/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013"


Uchwała Nr XLIII/351/09 (29.12.2009) - w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013.


Uchwała Nr XLIII/350/09 (29.12.2009) - w sprawie zmian planu przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

 


Protokół z XLII Sesji


Uchwała Nr XLII/349/09 (29.12.2009) - zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Nr XLII/348/09 (29.12.2009) - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010.


Uchwała Nr XLII/347/09 (17.12.2009) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLII/346/09 (17.12.2009) - w sprawie wydania opinii o czasowym zamknięciu Oddziału Chirurgii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Nr XLII/345/09 (17.12.2009) - w sprawie wydania opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Opieki Długoterminowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Nr XLII/344/09 (17.12.2009) - zmieniające Uchwałę Nr XL/322/09 w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2009 r.


Uchwała Nr XLII/343/09 (17.12.2009) - w sprawie inicjatywy ustanowienia sztandaru Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr XLII/342/09 (17.12.2009) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLII/341/09 (17.12.2009) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLII/340/09 (17.12.2009) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLII/339/09 (17.12.2009) - w sprawie zmian planu przychodów i rozchodów oraz wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLII/338/09 (17.12.2009) - w sprawie zmian planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLII/337/09 (17.12.2009) - w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łaskiego w 2010 roku.


Uchwała Nr XLII/336/09 (17.12.2009) - w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

 


Protokół z XLI Sesji


Uchwała Nr XLI/335/09 (10.11.2009) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLI/334/09 (10.11.2009) - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XLI/333/09 (10.11.2009) - w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Uchwała Nr XLI/332/09 (10.11.2009) - w sprawie wyłonienia wykonawcy badającego sprawozdanie finansowe za rok 2009 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Nr XLI/331/09 (10.11.2009) - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Nr XL/330/09 (27.10.2009) - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XL/329/09 (27.10.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr XIX/143/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013", zmienioną Uchwałą Nr XXVI/195/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 07 listopada 2008 r., Uchwałą Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 20 listopada 2008 r., Uchwałą Nr XXXI/241/09 z dnia 12 marca 2009 r., Uchwałą Nr XXXIII/249/09 z dnia 31 marca 2009 r., Uchwałą nr XXXVIII/292/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Uchwałą nr XXXIX/308/09 z 22 września 2009 r.


Uchwała Nr XL/328/09 (27.10.2009) - w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/69/07 Rady Powiatu w Łasku z dnia 28 czerwca 2007r., zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Łasku: Nr XXV/192/08 z dnia 30.10.2008, Nr XXVI/194/08 z dnia 7.11.2008, Nr XXVII/199/08 z dnia  20.11.2008, Nr XXXI/240/09 z dnia 12.03.2009, Nr XXXIII/248/09 z dnia 31.03.2009r, Nr XXXVIII/291/09 z dnia 27.08.2009 r. i Nr XXXIX/307/09 z dnia 22.09.2009 r.


Uchwała Nr XL/327/09 (27.10.2009) - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr XL/326/09 (27.10.2009) - w sprawie zmian w UCHWALE NR XXIX/215/08 RADY POWIATU W ŁASKU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2009.


Uchwała Nr XL/325/09 (27.10.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/298/09 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Łaskiego w formie dotacji dla SP ZOZ w Łasku jako wkład własny na realizację zadania p.n.:"Poprawa jakości i skuteczności leczenia dzięki nabyciu aparatury i urządzeń do diagnostyki i terapii nowotworów i urazów przez SP ZOZ w Łasku" wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Uchwała Nr XL/324/09 (27.10.2009) - w sprawie zmian planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XL/323/09 (27.10.2009) - w sprawie wydania opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Opieki Długoterminowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Nr XL/322/09 (27.10.2009) - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/281/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku określającej zadania i przeznaczenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2009 r.


Uchwała Nr XL/321/09 (27.10.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr V/30/07 Rady Powiatu w Łasku z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Rady Powiatu w Łasku zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/269/09.


Uchwała Nr XL/320/09 (27.10.2009) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XL/319/09 (27.10.2009) - w sprawie zwiększenia planu przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XL/318/09 (27.10.2009) - w sprawie zmniejszenia planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XL/317/09 (27.10.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/246/09 Rady Powiatu w Łasku z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zadania inwestycyjnego p.n.:"Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim"


Uchwała Nr XL/316/09 (27.10.2009) - w sprawie zmian planu przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XL/315/09 (27.10.2009) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XL/314/09 (27.10.2009) - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Sędziejowice.


Uchwała Nr XL/313/09 (27.10.2009) - w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirgowa w Łodzi.


Uchwała Nr XL/312/09 (27.10.2009) - w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.


Uchwała Nr XL/311/09 (27.10.2009) - w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.


Uchwała Nr XL/310/09 (27.10.2009) - w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.


Uchwała Nr XL/309/09 (27.10.2009) - w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany formy prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Protokół z XXXIX Sesji


 

Uchwała Nr XXXIX/308/09 (22.09.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr XIX/143/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013", zmienioną Uchwałą Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 20 listopada 2008 r., Uchwałą Nr XXXI/241/09 z dnia 12 marca 2009 r., Uchwałą Nr XXXIII/249/09 z dnia 31 marca 2009 r. oraz Uchwałą nr XXXVIII/292/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.


Uchwała Nr XXXIX/307/09 (22.09.2009) - w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/69/07 Rady Powiatu w Łasku z dnia 28 czerwca 2007 r., zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Łasku: Nr XXV/192/08 z dnia 30.10.2008, Nr XXVI/194/08 z dnia 7.11.2008, Nr XXVII/199/08 z dnia 20.11.2008, Nr XXXI/240/09 z dnia 12.03.2009, Nr XXXIII/248/09 z dnia 31.03.2009r. i Nr XXXVIII/291/09 z dnia 27.08.2009r.


Uchwała Nr XXXIX/306/09 (22.09.2009) - w sprawie zmian planu dochodów, wydatków i przychodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXIX/305/09 (22.09.2009) - w sprawie zmian w UCHWALE NR XXIX/215/08 RADY POWIATU W ŁASKU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2009.


Uchwała Nr XXXIX/304/09 (22.09.2009) - w sprawie zadania inwestycyjnego p.n.:"Przebudowa drogi Nr 2304 E Czestków B- Pruszków - Żagliny na odcinku Pruszków - Dobra - Żagliny".


Uchwała Nr XXXIX/303/09 (22.09.2009) - w sprawie zadania inwestycyjnego p.n.:"Przebudowa dróg powiatowych nr 2327E ul. Stefana Żeromskiego od km 0+000 do km 0+234 i nr 2324E ul. Marii Konopnickiej od 0+000 do km 0+198 w Łasku".


Uchwała Nr XXXIX/302/09 (22.09.2009) - w sprawie zmian planu przychodów budżetu powiatu.


Uchwała Nr XXXIX/301/09 (22.09.2009) - w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łaskiego do podpisania umów partnerstwa dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Wieloletniego pn."Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszych projektów.


Uchwała Nr XXXIX/300/09 (22.09.2009) - w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"


Uchwała Nr XXXIX/299/09 (22.09.2009) - w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"


Uchwała Nr XXXIX/298/09 (22.09.2009) - w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Łaskiego w formie dotacji dla SP ZOZ w Łasku jako wkład własny na realizację zadania p.n.:"Poprawa jakości i skuteczności leczenia dzięki nabyciu aparatury i urządzeń do diagnostyki i terapii nowotworów i urazów przez SP ZOZ w Łasku" wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.Uchwała Nr XXXVIII/297/09 (27.08.2009) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXVIII/296/09 (27.08.2009) - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr XXXVIII/295/09 (27.08.2009) - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości położonej w Łasku przy ul. Narutowicza 17 stanowiącej własność Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr XXXVIII/294/09 (27.08.2009) - w sprawie zmian planu przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXVIII/293/09 (27.08.2009) - w sprawie zmniejszenia planu przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXVIII/292/09 (27.08.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr XIX/143/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013", zmienioną Uchwałą Nr XXVI/195/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 07 listopada 2008 r., Uchwałą Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 20 listopada 2008 r., Uchwałą Nr XXXI/241/09 z dnia 12 marca 2009 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/249/09 z dnia 31 marca 2009 r.


Uchwała Nr XXXVIII/291/09 (27.08.2009) - w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/69/07 Rady Powiatu w Łasku z dnia 28 czerwca 2007 r., zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Łasku z dnia 28 czerwca 2007 r., zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Łasku: Nr XXV/192/08 z dnia 30.10.2008 r., Nr XXVI/194/08 z dnia 7.11.2008 r., Nr XXVII/199/08 z dnia 20.11.2008 r., Nr XXXI/240/09 z dnia 12.03.2009 r. i Nr XXXIII/248/09 z dnia 31.03.2009 r.


Uchwała Nr XXXVIII/290/09 (27.08.2009) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXVIII/289/09 (27.08.2009) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXVIII/288/09 (27.08.2009) - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Łasku umowy o częściowe umorzenie wypłaconej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwoty pożyczki i przekazanie jej na nowe przedsięwzięcie ekologiczne pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33 - termorenowacja".


Uchwała Nr XXXVIII/287/09 (27.08.2009) - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Łaskiego położonych w obrębie Ostrów gminy Łask.


Uchwała Nr XXXVIII/286/09 (27.08.2009) - w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu w formie zaocznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łaski.

Ogłoszony w wojewódzkim dzienniku urzędowym


Uchwała Nr XXXVIII/285/09 (27.08.2009) - w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łaski.

Ogłoszony w wojewódzkim dzienniku urzędowym


Uchwała Nr XXXVIII/284/09 (27.08.2009) - w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczegółnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łaski.

Ogłoszony w wojewódzkim dzienniku urzędowym


Uchwała Nr XXXVIII/283/09 (27.08.2009) - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łaskiego.

Ogłoszony w wojewódzkim dzienniku urzędowym


Uchwała Nr XXXVIII/282/09 (27.08.2009) - w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łaski.Uchwała Nr XXXVIII/281/09 (27.08.2009) - w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2009r.


Uchwała Nr XXXVIII/280/09 (27.08.2009) - w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.


 

Protokół z XXXVII Sesji


 

Uchwała Nr XXXVII/279/09 (30.06.2009) - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Łasku umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa wilofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży".


 

Uchwała Nr XXXVII/278/09 (30.06.2009) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 

Uchwała Nr XXXVII/277/09 (30.06.2009) - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


 

Uchwała Nr XXXVII/276/09 (30.06.2009) - w sprawie zmian planu przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 

Uchwała Nr XXXVII/275/09 (30.06.2009) - w sprawie zmian planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


 

Uchwała Nr XXXVII/274/09 (30.06.2009) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

 


 

Uchwała Nr XXXVII/272/09 (30.06.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łaskiego zmienionego Uchwałą Nr III/9/06.


 

Uchwała Nr XXXVII/271/09 (30.06.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr V/32/07 w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Transportu, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Łasku.


 

Uchwała Nr XXXVII/270/09 (30.06.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr V/29/07 w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Łasku.


 

Uchwała Nr XXXVII/269/09 (30.06.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr V/30/07 w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Rady Powiatu w Łasku.


 

Uchwała Nr XXXVII/268/09 (30.06.2009) - w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, ul. 9-go Maja 28.


 

Uchwała Nr XXXVII/267/09 (30.06.2009) - w sprawie wydania opinii o czasowym zamknięciu części Oddziału Chirurgii Szczękowej i Laryngologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


 

Uchwała Nr XXXVII/266/09 (30.06.2009) - w sprawie wydania opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Opieki Długoterminowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


 

Uchwała Nr XXXVII/265/09 (30.06.2009) - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku za rok 2008. 

Uchwała Nr XXXVI/264/09 (04.06.2009) - w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Łasku.

 


 

Uchwała Nr XXXVI/263/09 (04.06.2009) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

 


 

Uchwała Nr XXXVI/262/09 (04.06.2009) - w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 


 

Uchwała Nr XXXVI/261/09 (04.06.2009) - w sprawie zmian planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

 


 

Uchwała Nr XXXVI/260/09 (04.06.2009) - w sprawie zmian planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

 


 

Uchwała Nr XXXVI/259/09 (04.06.2009) - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat budynku po byłej kotłowni i placu składu opału na działce 25/1 Kol. Sędziejowice Wspólnocie Mieszkaniowej Bloku 10F.

 


 

Uchwała Nr XXXVI/258/09 (04.06.2009) - w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Łasku.

 


 

Uchwała Nr XXXVI/257/09 (04.06.2009) - w sprawie wyboru Na Członka Zarządu Powiatu Łaskiego.

 


 

Uchwała Nr XXXVI/256/09 (04.06.2009) - w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Łaskiego.

 


 

Uchwała Nr XXXVI/255/09 (04.06.2009) - w sprawie odwołania Pana Michała Włodarczyka ze stanowiska Wicestarosty Powiatu Łaskiego.

 

 


Protokół z XXXV Sesji


Protokół z XXXIV Sesji

 


 

 

Uchwała Nr XXXIV/254/09 (28.04.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2009 zmienioną Uchwałą Nr XXXIII/247/09 Rady Powiatu w Łasku z dnia 31 marca 2009 r.

 

 


 

 

Uchwała Nr XXXIV/253/09 (28.04.2009) - w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy dla Starosty Łaskiego.

 


 

Uchwała Nr XXXIV/252/09 (28.04.2009) - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Gminie Sędziejowice w drodze bezprzetargowej za cenę uzgodnioną działki nr 48 o pow. 1,57 ha, położonej w obrębie Kol. Sędziejowice.

 


 

Uchwała Nr XXXIV/251/09 (28.04.2009) - w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Łasku z wykonania budżetu za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łasku.

 

 


Protokół z XXXIII Sesji

 


 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/250/09 (31.03.2009) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

 


 

Uchwała Nr XXXIII/249/09 (31.03.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr XIX/143/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013", zmienioną Uchwałą XXVI/195/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 07 listopada 2008 r., Uchwałą Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 20 listopada 2008 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/241/09 Rady Powiatu w Łasku z dnia 12 marca 2009 r.

 


 

Uchwała Nr XXXIII/248/09 (31.03.2009) - w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/69/07 Rady Powiatu w Łasku z dnia 28 czerwca 2007 r., zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Łasku: Nr XXV/192/08 z dnia 30.10.2008, Nr XXVI/194/08 z dnia 7.11.2008, Nr XXVII/199/08 z dnia 20.11.2008 i Nr XXXI/240/09 z dnia 12.03.2009r.

 


 

Uchwała Nr XXXIII/247/09 (31.03.2009) - w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/215/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2009.

 


 

Uchwała Nr XXXIII/246/09 (31.03.2009) - w sprawie zadania inwestycyjnego pn.:"Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim".

 


Protokół z XXXII Sesji

 


 

 

Uchwała Nr XXXII/245/09 (26.03.2009) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

 


 

Uchwała Nr XXXII/244/09 (26.03.2009) - w sprawie wydania opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Opieki Długoterminowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.

 


 

Uchwała Nr XXXII/243/09 (26.03.2009) - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Łaski.

 

 


Protokół z XXXI Sesji

 


 

 

Uchwała Nr XXXI/242/09 (12.03.2009) - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łaskiego.


Uchwała Nr XXXI/241/09 (12.03.2009) - zmieniająca Uchwałę Nr XIX/143/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013", zmienioną Uchwałą Nr XXVI/195/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 07 listopada 2008 r., Uchwałą Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 20 listopada 2008 r.


Uchwała Nr XXXI/240/09 (12.03.2009) - w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/69/07 Rady Powiatu w Łasku z dnia 28 czerwca 2007 r., zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Łasku: Nr XXV/192/08 z dnia 30.10.2008, Nr XXVI/194/08 z dnia 7.11.2008 i Nr XXVII/199/08 z dnia 20.11.2008 r.


Uchwała Nr XXXI/239/09 (12.03.2009) - w sprawie powierzenia Gminie Łask prowadzenia zadań publicznych powiatu w zakresie kultury.


Uchwała Nr XXXI/238/09 (12.03.2009) - w sprawie zwiększenia planu przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXI/237/09 (12.03.2009) - w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/215/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2009.


Uchwała Nr XXXI/236/09 (12.03.2009) - w sprawie zmian planu przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych


Uchwała Nr XXXI/235/09 (12.03.2009) - w sprawie zmian planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXXI/234/09 (12.03.2009) - w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie piętnastym miasta Łask.


Uchwała Nr XXXI/233/09 (12.03.2009) - w sprawie Uchwałay Nr XLIII/292/2002 Rady Powiatu w Łasku z dnia 30 września 2002 roku, w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr XXXI/232/09 (12.03.2009) - w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2009 r.


Uchwała Nr XXXI/231/09 (12.03.2009) - w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

 


Protokół z XXX Sesji

 


 

Uchwała Nr XXX/230/09 (29.01.2009) - w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu w Łasku do podjęcia działań dotyczących zapewnienia świadczenia usług medycznych w zakresie opieki paliatywnej i hospicjum domowego oraz szpitalnej opieki długoternminowej mieszkańcom Powiatu Łaskiego


Uchwała Nr XXX/229/09 (29.01.2009) - w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na rok 2008 przez Starostę Łaskiego.


Uchwała Nr XXX/228/09 (29.01.2009) - w sprawie zmiany uchwały NR XI/70/07 Rady Powiatu w Łasku z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łasku


Uchwała Nr XXX/227/09 (29.01.2009) - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009.


Uchwała Nr XXX/226/09 (29.01.2009) - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009


Uchwała Nr XXX/225/09 (29.01.2009) - w sprawie powierzenia Gminie Łask prowadzenia zadań publicznych powiatu w zakresie kultury.


Uchwała Nr XXX/224/09 (29.01.2009) - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji Kultury, Promocji i Sportu, Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, Komisji Transportu, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Łasku na rok 2009.


Uchwała Nr XXX/223/09 (29.01.2009) - w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Powiatu w Łasku na rok 2009.


Uchwała Nr XXX/222/09 (29.01.2009) - w sprawie zmian planu wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych


Uchwała Nr XXX/221/09 (29.01.2009) - w sprawie wydania opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradni Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowego) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku

 


Protokół z XXIX Sesji

 


 

Uchwała Nr XXIX/220/09 (29.01.2009) - w sprawie wydania opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Opieki Długoterminowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku


Uchwała Nr XXIX/219/08 (30.12.2008) - w sprawie zaopiniowania Uchwały Nr XXXIII/934/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi


Uchwała Nr XXIX/218/08 (30.12.2008) - w sprawie przyjęcia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łaskim na lata 2008-2015"


Uchwała Nr XXIX/217/08 (30.12.2008) - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Łaski.


Uchwała Nr XXIX/216/08 (30.12.2008) - w sprawie zmian planu przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych


Uchwała Nr XXIX/215/08 (30.12.2008) - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2009

 


Protokół z XXVIII Sesji


 

Uchwała Nr XXVIII/214/08 (04.12.2008) - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów


Uchwała Nr XXVII/213/08 (04.12.2008) - w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2008r.


Uchwała Nr XXVII/212/08 (04.12.2008) - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej część działki nr 581 w obrębie Rogózno gminy Widawa


Uchwała Nr XXVIII/211/08 (04.12.2008) - zmieniająca Uchwałę Nr III/7/06 Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łaskiego orazupoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty, zmieniona Uchwałą Nr IX/62/07 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2007 r.


Uchwała Nr XXVIII/210/08 (04.12.2008) - w sprawie zmian planów finansowych gospodarstw pomocniczych


Uchwała Nr XXVII/209/08 (04.12.2008) - w sprawie zmian planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych


Uchwała Nr XXVIII/208/08 (04.12.2008) - w sprawie zmian w UCHWALE NR XVI/121/07 RADY POWIATU W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2008


Uchwała Nr XXVIII/207/08 (04.12.2008) - w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łasku wraz z montażem kolektorów słonecznych"


Uchwała Nr XXVIII/206/08 (04.12.2008) - w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym


Uchwała Nr XXVIII/205/08 (04.12.2008) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych


Uchwała Nr XXVIII/204/08 (04.12.2008) - w sprawie wyłonienia wykonawcy badającego sprawozdanie finansowe za rok 2008 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku

 


Protokół z XXVII Sesji

 


 

Uchwała Nr XXVII/203/08 (20.11.2008) - w sprawie zmian w Uchwale NR XVI/121/07 RADY POWIATU W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2008


Uchwała Nr XXVII/202/08 (20.11.2008) - w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudow drogi Nr 2304 E Czestków B -Pruszków - Żagliny na odcinku Pruszków - Dobra - Żagliny"


Uchwała Nr XXVII/201/08 (20.11.2008) - w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulic w Łasku: Nr 2327 E Warszawska i Żeromskiego w tym przebudowa chodnika i miejsc parkingowych na ul. Warszawskiej w obrębie Urzędu Miejskiego"


Uchwała Nr XXVII/200/08 (20.11.2008) - zmieniająca Uchwałe Nr XIX/143/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013"


Uchwała Nr XXVII/199/08 (20.11.2008) - w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/69/07 Rady Powiatu w Łasku z dnia 28 czerwca 2007 r.


Uchwała Nr XXVII/198/08 (20.11.2008) - w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łaskiego do podpisania umów


Uchwała Nr XXVII/197/08 (20.11.2008) - w sprawie upoważnienia Zarządu Powoiatu Łaskiego do podpisania umów partnerstwa dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Wieloletniego pn. "narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszych projektów.


Uchwała Nr XXVII/196/08 (20.11.2008) - W sprawie zabezpieczenia środków na inwestycje planowanie do realizacji w ramach programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przedbudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"


Protokół z XXVI Sesji

 


 

Uchwała Nr XXV/195/08 (07.11.2008) - zmieniająca Uchwałę Nr XIX/143/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013"


Uchwała Nr XXV/194/08 (07.11.2008) - w sprawie zmiany Wieloletniego Progrmu Inwestycyjnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/69/07 Rady Powiatu w Łasku z dnia 28 czerwca 2007 r.

 


Protokół z XXV Sesji

 


 

Uchwała Nr XXV/193/08 (30.10.2008) - w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 2008r.Uchwała Nr XXV/192/08 (30.10.2008) - w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/69/07 Rady Powiatu w Łasku z dnia 28 czerwca 2007r.Uchwała Nr XXV/191/08 (30.10.2008) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.Uchwała Nr XXV/190/08 (30.10.2008) - w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXV/189/08 (30.10.2008) - w sprawie zmian planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXV/188/08 (30.10.2008) - w sprawie zmian planu przychodów i rozchodów oraz wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.Uchwała Nr XXV/187/08 (30.10.2008) - w sprawie zmian planów finansowych gospodarstw pomocniczych.


Uchwała Nr XXV/186/08 (30.10.2008) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXV/185/08 (30.10.2008) - w sprawie zmian planu przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXV/184/08 (30.10.2008) - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w związku z utworzeniem stanowiska Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Jakością.


Uchwała Nr XXV/183/08 (30.10.2008) - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w związku z ograniczeniem działalności i wyłączeniem z jego struktur Poradni Medycyny Szkolnej.


Uchwała Nr XXV/182/08 (30.10.2008) - w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni Medycyny Szkolnej.


Uchwała Nr XXV/181/08 (30.10.2008) - w sprawie przeznaczenia dio sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24 przy ul. Warszawskiej 64/70 w Łasku.


Uchwała Nr XXV/180/08 (30.10.2008) - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łask.

 

 


Protokół z XXIV Sesji

 


 

Uchwała Nr XXIV/179/08 (11.09.2008) - w spr. zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXIV/178/08 (11.09.2008) - w spr. zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXIV/177/08 (11.09.2008) - w spr. zaopiniowania Uchwały Nr XXIX/700/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi.


Uchwała Nr XXIV/176/08 (11.09.2008) - w spr. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomościami położonej w obrębie Ostrów gminy Łask.


Uchwała Nr XXIV/175/08 (11.09.2008) - w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie Ostrów gminy Łask.


Protokół z XXIII Sesji

 


 

Uchwała Nr XXIII/174/08 (15.07.2008r.) - w spr. zmian planu przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

 


Protokół z XXII Sesji

 


 

Uchwała Nr XXII/173/08 (26.06.2008r.) - w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr XXII/172/08 (26.06.2008r.) - w spr. zmian planu przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych


Uchwała Nr XXII/171/08 (26.06.2008r.) - w spr. zmian planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXII/170/08 (26.06.2008r.) - w spr. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XXII/169/08 (26.06.2008r.) - w spr. zaliczenia do kategorii drogi powiatowej nr 103167E położonej we Wronowicach obejmującej działki nr 298 i 416


Uchwała Nr XXII/168/08 (26.06.2008r.) - w spr. pozbawienia kategorii dróg powiatowych w m. Łask.


Uchwała Nr XXII/167/08 (26.06.2008r.) - w spr. wyrażenia zgodyna przedłużenia umów części nieruchomości położonych w Łasku przy ul. Narutowicza 17 i 9 Maja 33 stanowiących własność Powiatu Łaskiego


Uchwała Nr XXII/166/08 (26.06.2008r.) - w spr. określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2008r.


Uchwała Nr XXII/165/08 (26.06.2008r.) - w spr. upoważnienia Zarządu Powiatu w Łasku do podpisania umowy partnerstwa dotyczącej realizacji projektu, pt. "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa Łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim", w ramach Indykatywnego wykazu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego projektu.


Uchwała Nr XXII/164/08 (26.06.2008r.) - w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Nr XXII/163/08 (26.06.2008r.) - w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łasku za rok 2007.

 


Protokół z XXI Sesji

 


 

Uchwała Nr XXI/162/08 (05.06.2008r.) - w spr. zmian planu przychodów i wydatków oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.

 


Protokół z XX Sesji

 


 

Uchwała Nr XX/161/08 (29.05.2008 r.) - W sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013 stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/69/07 Rady Powiatu w Łasku z dnia 28 czerwca 2007r.


Uchwała Nr XX/160/08 (29.05.2008 r.) - W sprawie zaopiniowania Uchwały nr XXIV/581/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczeniadiałalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu opieki Zdrowotnej w Łodzi


Uchwała Nr XX/159/08 (29.05.2008 r.) - W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr XX/158/08 (29.05.2008 r.) - W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/153/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoUchwała Nr XX/157/08 (29.05.2008 r.) - W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/152/08 Rady Powiatu w Łasku z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr XX/156/08 (29.05.2008 r.) - W sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków budżtu powiatu w zakresie zadań własnych


Uchwała Nr XX/155/08 (29.05.2008 r.) - W sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych

 


Protokół z XIX Sesji

 


 

Uchwała Nr XIX/154/08 (24.04.08 r.)- w spr. zapiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Widawa w spraiwe przekształcenia samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie


Uchwała Nr XIX/153/08 (24.04.08 r.)- w spr. zaciągnięica kredytu długoterminowego


Uchwała Nr XIX/152/08 (24.04.08 r.)- w spr. zaciągnięica kredytu długoterminowego


Uchwała Nr XIX/151/08 (24.04.08 r.)- w spr. zwiększania planu dochodów i wydatków oraz zmian w plamie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych


Uchwała Nr XIX/150/08 (24.04.08 r.)- w spr. zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospoddarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym


Uchwała Nr XIX/149/08 (24.04.08 r.)- w spr. uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2007-2010" Bezpieczny Powiat łaski"


Uchwała Nr XIX/148/08 (24.04.08 r.)- w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie i załącznikach do Ststutu samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku


Uchwała Nr XIX/147/08 (24.04.08 r.)- w spr. ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w łasku Poradni medycyny szkolnej


Uchwała Nr XIX/146/08 (24.04.08 r.)- w spr. wyrażenie zgody na połączenie Działu Eksploatacyjno-Technicznego z Działaniem Administracyjno- Gospodarczym Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Nr XIX/145/08 (24.04.08 r.)- w spr. wyrażenia zgody na utworzenie Gabinetu pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej w Międzyzakładowym Ośrodku Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku


Uchwała Nr XIX/144/08 (24.04.08 r.)- w spr. wyrażenia zgody na utworzenie Ośrodka Rechabilitacji Dziennej w Oddziale Rechabilitacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w łasku.


Uchwała Nr XIX/143/08 (24.04.08 r.)- w spr. uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu łaskiego na lata 2007-2013".


Uchwała Nr XIX/142/08 (24.04.08 r.)- w spr. uchwalenia"Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego"


Uchwała Nr XIX/141/08 (24.04.08 r.)- w spr. rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Łasku z wykonania budżetu za 2007 rok oraz udzielania basolutorium dla Zarządu powiatu w łasku.

 


Protokół z XVIII Sesji

 


 

Uchwała Nr XVIII/140/08 (14.03.08 r.)- w spr. zmian planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XVIII/139/08 (14.03.08 r.)- w spr. wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łaskiego do tworzonego Stwowarzyszenia- Lokalna Grupa Dziłania pn."Dolina Rzeki Grabi".


Uchwała Nr XVIII/138/08 (14.03.08 r.)- w spr.zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Wieruszowie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie.


Uchwała Nr XVIII/137/08 (14.03.08 r.)- w spr. zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Widawa w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie.


Uchwała Nr XVIII/136/08 (14.03.08 r.)- w spr. określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikacjących z ustawy o rechabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2008 r.
Uchwała Nr XVIII/135/08 (14.03.08 r.)- w spr. przyjęcia powiatowego programu działań na rezcz osób niepełnosprawnych na lata 2008-2015.


Uchwała Nr XVIII/134/08 (14.03.08 r.)- w spr. ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkch oświatowo- wychowawczych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Powiat łaski.

 


Protokół z XVII Sesji

 


 

Uchwała Nr XVII/133/08 (07.02.08 r.)- w spr. zmian palnu przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XVII/132/08 (07.02.08 r.)- w spr. zawierania umów i porozumień dotyczących realizacji projektu PN. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Reginalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Uchwała Nr XVII/131/08 (07.02.08 r.)- w spr.uchwalenia statutu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Łasku.


Uchwała Nr XVII/130/08 (07.02.08 r.)-w spr. ustalenia palnu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008.


Uchwała Nr XVII/129/08 (07.02.08 r.)- w spr. ustalneia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkch oświatowo- wychowawczych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Powiat Łaski.


Uchwała Nr XVII/128/08 (07.02.08 r.)- w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu, Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, Komisji Transportu, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Łasku na rok 2008.


Uchwała Nr XVII/127/08 (07.02.08 r.)- w spr. zatwierdzenia Planu Pracy Powiatu w Łasku na rok 2008

 


Protokół z XVI Sesji

 


 

Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/126/07 (28.12.2007 r.) – w spr. zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/125/07 (28.12.2007 r.) – w spr. zmian planów finansowych gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.


Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/124/07 (28.12.2007 r.) – w spr. określenia zasad i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2007 r.


Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/123/07 (28.12.2007 r.) – w spr. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Łask, nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na realizację zadań publicznej ochrony zdrowia.


Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/122/07 (28.12.2007 r.) – w spr. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.


Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/121/07 (28.12.2007 r.) – w spr. uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2008.


Protokół z XV Sesji

 


 

Uchwała Nr XV/120/07 (06.12.07r.) - w spr. powołania Skarbnika Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr XV/119/07 (06.12.07r.) - w spr. odwołania Skarbnika Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr XV/118/07 (06.12.07r.) - w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach nr 10 D, 10 E, 10F, wraz z udziałami do gruntu w działkach nr 25/2, 25/3 i 25/5 położonych w obrębie Kolonia Sędziejowice i w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, oraz ustalenia wysokości bonifikaty.


Uchwała Nr XV/117/07 (06.12.07r.) - w spr. wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 1/11 położonej w obrębie piętnastym miasta Łask, służebnością przychodu i przejazdu.


Uchwała Nr XV/116/07 (06.12.07r.) - w spr. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XV/115/07 (06.12.07r.) - w spr. zwiększenia planu przychodów i wydatków budżetu Powiatu.


Uchwała Nr XV/114/07 (06.12.07r.) - w spr. zmian planu przychodów i rozchodów oraz wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XV/113/07 (06.12.07r.) - w spr. zmian planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XV/112/07 (06.12.07r.) - w spr. zmian planów finasowych gospodarstw pomocniczych.


Uchwała Nr XV/111/07 (06.12.07r.) - w spr. zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Uchwała Nr XV/110/07 (06.12.07r.) - w spr. zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Nr XII/83/07 Rady Powiatu w Łasku z dnia 30 sierpnia 2007 roku.


Uchwała Nr XV/109/07 (06.12.07r.) - w spr. zawierania umów i porozumień dotyczących realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej, drogi gminnej oraz dróg powiatowych od miejscowości Wodzierady do miejscowości Aleksandrów Łódzki".


Uchwała Nr XV/108/07 (06.12.07r.) - w spr. wyłonienia wykonawcy badającego sprawozdanie finansowe za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Nr XV/107/07 (06.12.07r.) - w spr. założenia 3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.


Uchwała Nr XV/106/07 (06.12.07r.) - w spr. określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań Powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2007 r.


Protokół z XIV Sesji

 


 

Uchwała Nr XIV/105/07 (25.10.07r.) - w spr. powiadomienia Skarbnika Powiatu Łaskiego Pani Magdaleny Woźniak o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.


Uchwała Nr XIV/104/07 (25.10.07r.) - w spr. powiadomienia Sekretarza Powiatu Łaskiego Pani Renaty Klocek o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.


Uchwała Nr XIV/103/07 (25.10.07r.) - w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku i załącznikach do Statutu, dotyczących wydzielenia w Oddziale Neurologicznym pododdziału udarowego o nazwie "Oddział Neurologiczny z pododziałem udarowym".


Uchwała Nr XIV/102/07 (25.10.07r.) - w spr. ustalenia wartości jednego punktu określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku.


Uchwała Nr XIV/101/07 (25.10.07r.) - w spr. ustalenia wartości jednego punktu określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.


Uchwała Nr XIV/100/07 (25.10.07r.) - w spr. ustalenia wartości jednego punktu określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powaitowego Urzędu Pracy w Łasku.


Uchwała Nr XIV/99/07 (25.10.07r.) - w spr. ustalenia wartości jednego punktu określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Centrum POmocy w Rodzinie w Łasku.


Uchwała Nr XIV/98/07 (25.10.07r.) - w spr. ustalenia wartości jednego punktu określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łaski.


Uchwała Nr XIV/97/07 (25.10.07r.) - w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łaskiego.


Uchwała Nr XIV/96/07 (25.10.07r.) - w spr. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XIV/95/07 (25.10.07r.) - w spr. zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Uchwała Nr XIV/94/07 (25.10.07r.) - w spr.zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.


Uchwała Nr XIV/93/07 (25.10.07r.) - w spr. uchylenia Uchwały Nr XII/84/07 Rady Powiatu w Łasku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnietej pożyczki długoterminowej.

 


Protokół z XIII Sesji

 


 


Uchwała Nr XIII/92/07 (27.09.07r.) - w spr. zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XIII/91/07 (27.09.07r.) - w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr XIII/90/07 (27.09.07r.) - w spr. zaciągniętej pożyczki długoterminowej.


Uchwała Nr XIII/89/07 (27.09.07r.) - w spr. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XIII/88/07 (27.09.07r.) - w spr. określenia zadań i przeznaczenia środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań Powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2007 rok.


Uchwała Nr XIII/87/07 (27.09.07r.) - w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Ostrów, składającej się z działek nr 149/3 i 149/4 o powierzchni 0,1766 ha, będącej własnością Powiatu Łaskiego.


Protokół z XII Sesji

 


 


Uchwała Nr XII/86/07 (30.08.07r.) - w spr. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XII/85/07 (30.08.07r.) - w spr. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XII/84/07 (30.08.07r.) - w spr. zaciągniętej pożyczki długoterminowej.


Uchwała Nr XII/83/07 (30.08.07r.) - w spr. zmian w planie wydatków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XII/82/07 (30.08.07r.) - w spr. zwiększenia w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


Uchwała Nr XII/81/07 (30.08.07r.) - w spr.wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Łaski od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Charzykowy gminy Chojnice.


Uchwała Nr XII/80/07 (30.08.07r.) - w spr.przeznaczenia do sprzedaży działek nr 1/10 i 7/3 zabudowanych budnkiem hotelowym i działek nr 1/9 i 7/2 zabudowanych budynkiem gospodarczym położonych w Łasku w obrębie pietnastym.


Uchwała Nr XII/79/07 (30.08.07r.) - w spr. wydania opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Neurologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotenj w Łasku.


Uchwała Nr XII/78/07 (30.08.07r.) - w spr. wydzielenia pododdziału udarowego w Oddziale Neurologicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdowotnej w Łasku, o nazwie "Oddział Neurologiczny z pooddziałem udarowym".


Uchwała Nr XII/77/07 (30.08.07r.) - w spr. zezwolenia na przeprowadzanie procedury pobierania komórek, tkanek i narządów do transpolatacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku.

 


Protokół z XI Sesji

 


 

Uchwała Nr XI/76/07 (28.06.07r.) - w spr. powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.


Uchwała Nr XI/75/07 (28.06.07r.) - w spr. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadan własnych.


Uchwała Nr XI/74/07 (28.06.07r.) - w spr. zwiekszenia planu przychodów, dochodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XI/73/07 (28.06.07r.) - w spr. zmian w planie wydatków budzetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr XI/72/07 (28.06.07r.) - w spr. przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli ze szkół i placówek oswiatowych prowadzonych przez Powiat Łaski oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.


Uchwała Nr XI/71/07 (28.06.07r.) - w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku za rok 2006r.


Uchwała Nr XI/70/07 (28.06.07r.) - w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łasku.


Uchwała Nr XI/69/07 (28.06.07r.) - w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013.

 


 

Protokół z X Sesji

 


 

Uchwała Nr X/68/07 (14.06.07r.) - w spr. odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.


Uchwała Nr X/67/07 (14.06.07r.) - w spr. zaciagnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr X/66/07 (14.06.07r.) - w spr. zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Uchwała Nr X/65/07 (14.06.07r.) - w spr. zwiekszenia planów przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr X/64/07 (14.06.07r.) - w spr. zwiekszenia planów przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr X/63/07 (14.06.07r.) - w spr. zawierania umów i porozumień dotyczących realizacji projektu pn. "Poprawa dostepności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim.


 

Protokół z IX Sesji

 


 

Uchwała Nr IX/62/07 (26.04.07r.) - zmieniająca Ustawę Nr III/7/06 Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łaskiego oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty


Uchwała Nr IX/61/07 (26.04.07r.) - w spr. zaciagniecia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr IX/60/07 (26.04.07r.) - w spr. zwiększenia planu przychodów, dochodów i wydatków budzetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr IX/59/07 (26.04.07r.) - w spr. zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr IX/58/07 (26.04.07r.) - w spr. zwiekszenia planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.


Uchwała Nr IX/57/07 (26.04.07r.) - w spr. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.


Uchwała Nr IX/56/07 (26.04.07r.) - w spr. Wydania opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Uchwała Nr IX/55/07 (26.04.07r.) - w spr. rozpatreznia i przyjecia sprawozdania Zarządu Powiatu w Łasku z wykonania budżetu za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łasku.


Protokół z VIII Sesji

 


 

Uchwała Nr VIII/54/07 (29.03.07r.) - w spr. wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastepcy.


Uchwała Nr VIII/53/07 (29.03.07r.) - w spr. powiadomienia Skarbnika Powiatu Łaskiego pani Magdaleny Woźniak o obowiazku złozenia oswiadczenia lustracyjnego.


Uchwała Nr VIII/52/07 (29.03.07r.) - w spr. powiadomienia Sekretarza Powiatu Łaskiego Pani Renaty Klocek o obowiazku złozenia oświadczenia lustracyjnego.


Uchwała Nr VIII/51/07 (29.03.07r.) - w spr. zmian w planie budżetu powiatu w zakresie zadan własnych.


Uchwała Nr VIII/50/07 (29.03.07r.) - w spr. zmiany planów przychodów budzetu.


Uchwała Nr VIII/49/07 (29.03.07r.) - w spr. upowaznienia dla Zarzadu Powiatu w Łasku do zaciagania kredytów i pożyczek krótkoterminowych.


Uchwała Nr VIII/48/07 (29.03.07r.) - w spr. okreslenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikającychj z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2007r.


Uchwała Nr VIII/47/07 (29.03.07r.) - w spr. powołania i ustalenia liczby członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku.


Protokół z VII Sesji

 


 

Uchwała Nr VII/46/07 (08.03.07r.) - w spr. zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w Narodowynm Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Uchwała Nr VII/45/07 (08.03.07r.) - w spr. uchylenia części ustaleń Uchwały Nr IV/25/06 Rady Powiatu w Łasku z dnia 287 grudnia 2006r.w spr. zaciagąnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Uchwała Nr VII/44/07 (08.03.07r.) - w spr. zmiany Uchwały Nr IV/30/2003 Rady Powiatu w Łasku z dnia 5 lutego 2003r.w spr. przystapienia do Związku Powiatów Polskich.


Uchwała Nr VII/43/07 (08.03.07r.) - w spr. ustalenia zasad otrzynmania diet przez radnych Powiatu Łaskiego za udział w pracach Rady Powiatu, Zarzadu Powiatu i Komisji stałych.


Uchwała Nr VII/42/07 (08.03.07r.) - w spr. zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej, Rozwoju Gospodarczego,Budzetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu, Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, Komisji Transportu, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Łasku na rok 2007.


Uchwała Nr VII/41/07 (08.03.07r.) - w spr. zatwierdzenia Planu Pracy Rady Powiatu w Łasku na rok 2007.


Uchwała Nr VII/40/07 (08.03.07r.) - w spr. delegowania dwóch radnych w skład Komosji Bezpieczeństwa i Porządku.


Uchwała Nr VII/39/07 (08.03.07r.) - w spr. uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2007


Protokół z VI Sesji

 


 

Uchwała nr VI/38/07 (05.02.2007) - w sprawie wyboru na Członków Zarządu Powiatu Łaskiego


Uchwała nr VI/37/07 (05.02.2007) - w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Łaskiego


Uchwała nr VI/36/07 (05.02.2007) - w sprawie wyboru Starosty Powiatu Łaskiego


Uchwała nr VI/35/07 (05.02.2007) - w sprawie odwołania Starosty Powiatu Łaskiego


Protokół z V Sesji

 


 

Uchwała nr V/34/07 ( 11.01.2007 ) - w sprawie wyrazenia zgody na założenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji za zobowiązania wynikające z zawartej umowy pożyczki.


Uchwała nr V/33/07 ( 11.01.2007 ) - w sprawie wyrazenia zgody na założenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji za zobowiązania wynikające z zawartej umowy pożyczki.


Uchwała nr V/32/07 ( 11.01.2007 ) - w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Transportu, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Łasku.


Uchwała nr V/31/07 ( 11.01.2007 ) - w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Łasku.


Uchwała nr V/30/07 ( 11.01.2007 ) - w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Rady Powiatu w Łasku.


Uchwała nr V/29/07 ( 11.01.2007 ) - w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Łasku.


Uchwała nr V/28/07 ( 11.01.2007 ) - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łasku.


Uchwała nr V/27/07 ( 11.01.2007 ) - zmieniająca Uchwałę NR III/8/06 Rady Powiatu w Łasku z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Powiatu w Łasku


Uchwała nr V/26/07 ( 11.01.2007 ) - w sprawie Programu Współpracy Powiatu Łaskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w roku 2007


Protokół z IV Sesji

 


 

Uchwała nr IV/25/06 ( 28.12.2006 ) - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Uchwała nr IV/24/06 ( 28.12.2006 ) - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/293/06 Rady Powiatu w Łasku z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Uchwała nr IV/23/06 ( 28.12.2006 ) - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku i załącznikach do Statutu, dotyczących połączenia Oddziału Internistycznego o profilu Chorób Układu Pokarmowego z Oddziałem Internistycznym Ogólnym w jeden Oddział o nazwie Oddział Internistyczny Ogólny oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej.


Uchwała nr IV/22/06 ( 28.12.2006 ) - w sprawie zatwierdzenia zmian organizacyjnych dotyczących połączenia Oddziału Internistycznego o profilu Chorób Układu Pokarmowego z Oddziałem Internistycznym Ogólnym w jeden Oddział o nazwie Oddział Internistyczny Ogólny.


Uchwała nr IV/21/06 ( 28.12.2006 ) - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Łaski.


Uchwała nr IV/20/06 ( 28.12.2006 ) - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.


Protokół z III Sesji

 


 

Uchwała nr III/19/06 ( 14.12.2006 ) - w sprawie powołania sekretarza Powiatu Łaskiego


Uchwała nr III/18/06 ( 14.12.2006 ) - w sprawie odwołania sekretarza Powiatu Łaskiego


Uchwała nr III/17/06 ( 14.12.2006 ) - w sprawie wyłonienia wykonawcy badajacego sprawozdanie finansowe za rok 2006 w Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki zdrowotnej w Łasku.


Uchwała nr III/16/06 ( 14.12.2006 ) - w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Łaskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym


Uchwała nr III/15/06 ( 14.12.2006 ) - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych oraz zmniejszenia rezerwy budżetowej.


Uchwała nr III/14/06 ( 14.12.2006 ) - w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków budżetu


Uchwała nr III/13/06 ( 14.12.2006 ) - w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu.


Uchwała nr III/12/06 (14.12.2006) - w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


Uchwała nr III/11/06 ( 14.12.2006 ) - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/278/06 Rady Powiatu w Łasku z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zmiany planu wydatków gospodarstwa pomocniczego.


Uchwała nr III/10/06 ( 14.12.2006 ) - w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społeczej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2006 r.


Uchwała nr III/9/06 ( 14.12.2006 ) - w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/2003 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łaskiego


Uchwała nr III/8/06 ( 14.12.2006 ) - w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Powiatu w Łasku


Uchwała nr III/7/06 (14.12.2006 ) - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łaskiego oraz upoważnienia Przewodnicżcego Rady do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa wobec Starosty


Uchwała nr III/6/06 ( 14.12.2006 ) - w sprawie wyboru na Członka Zarządu Powiatu Łaskiego


Protokół z II Sesji

 


 

Uchwała nr II/5/06 ( 23.11.2006 ) - w sprawie wyboru na Członków Zarządu Powiatu Łaskiego


Uchwała nr II/4/06 ( 23.11.2006 ) - w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Łaskiego


Uchwała nr II/3/06 ( 23.11.2006 ) - w sprawie wyboru Starosty Powiatu Łaskiego


Protokół z I  Sesji

 


 

Uchwała nr I/2/06 (23.11.2006) - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Łasku


Uchwała nr I/1/06 (23.11.2006) - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Łasku


ak

Załączniki

3543.pdf (83.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3544.pdf (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3542.pdf (74.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3540.pdf (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3541.pdf (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3536.pdf (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3537.pdf (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3538.pdf (122.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3539.pdf (275.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3528.pdf (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3529.pdf (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3530.pdf (113.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3531.pdf (52.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3532.pdf (234.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3533.pdf (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3534.pdf (225.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3535.pdf (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3527.pdf (72.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3552.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3512.pdf (207.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3511.pdf (242.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3509.pdf (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3510.pdf (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3507.pdf (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3508.pdf (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3505.pdf (70.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3506.pdf (75.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3503.pdf (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3504.pdf (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3502.pdf (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3500.pdf (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3501.pdf (236.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3498.pdf (449.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3499.pdf (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3482.pdf (208.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3483.pdf (349.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3484.pdf (310.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3485.pdf (185.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3486.pdf (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3487.pdf (210.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3488.pdf (89.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3489.pdf (53.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3490.pdf (220.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3497.pdf (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3491.pdf (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3492.pdf (74.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3493.pdf (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3494.pdf (124.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3495.pdf (313kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3496.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3551.pdf (886.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3402.pdf (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3401.pdf (69.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3399.pdf (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3400.pdf (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3393.pdf (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3394.pdf (129kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3395.pdf (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3396.pdf (97.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3397.pdf (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3398.pdf (136.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3391.pdf (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3392.pdf (141.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3389.pdf (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3390.pdf (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3387.pdf (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3388.pdf (425.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3382.pdf (72.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3383.pdf (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3384.pdf (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3385.pdf (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3386.pdf (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3550.pdf (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3381.pdf (164.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3379.pdf (74.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3380.pdf (182.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3375.pdf (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3376.pdf (48.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3377.pdf (41.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3378.pdf (67.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3374.pdf (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3373.pdf (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3371.pdf (79.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3372.pdf (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3369.pdf (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3370.pdf (50.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3364.pdf (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3365.pdf (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3366.pdf (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3367.pdf (216.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3368.pdf (269.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3356.pdf (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3357.pdf (57.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3358.pdf (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3359.pdf (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3360.pdf (218.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3362.pdf (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3363.pdf (272.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3353.pdf (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3354.pdf (49.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3355.pdf (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3347.pdf (79.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3348.pdf (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3349.pdf (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3350.pdf (217.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3351.pdf (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3352.pdf (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3339.pdf (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3340.pdf (69.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3341.pdf (132.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3342.pdf (217kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3343.pdf (71.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3344.pdf (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3345.pdf (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3346.pdf (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3337.pdf (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3338.pdf (166kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3336.pdf (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3448.pdf (347.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3309.pdf (48.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3310.pdf (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3311.pdf (17.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3312.pdf (194.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3313.pdf (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3305.pdf (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3306.pdf (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3307.pdf (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3308.pdf (195.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3301.pdf (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3302.pdf (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3303.pdf (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3304.pdf (71.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3300.pdf (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3299.pdf (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3294.pdf (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3295.pdf (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3296.pdf (138.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3292.pdf (72.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3293.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3290.pdf (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3291.pdf (385kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3289.pdf (91.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3284.pdf (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3285.pdf (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3286.pdf (196.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3287.pdf (74.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3288.pdf (111.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3283.pdf (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3278.pdf (95.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3279.pdf (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3280.pdf (193.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3281.pdf (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3282.pdf (281.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3277.pdf (87.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3275.pdf (91.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3276.pdf (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3274.pdf (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3272.pdf (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3273.pdf (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3267.pdf (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3268.pdf (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3269.pdf (192.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3270.pdf (232.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3271.pdf (165.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3262.pdf (95kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3263.pdf (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3264.pdf (194.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3265.pdf (165.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3266.pdf (457.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3260.pdf (95.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3261.pdf (90.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3251.pdf (106.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3252.pdf (115.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3253.pdf (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3254.pdf (183.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3255.pdf (139.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3256.pdf (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3257.pdf (229.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3258.pdf (166kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3259.pdf (460.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3248.pdf (83.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3249.pdf (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3250.pdf (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3247.pdf (71.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3246.pdf (74.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3245.pdf (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3244.pdf (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3243.pdf (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3242.pdf (95.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3239.pdf (617.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3192.pdf (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3193.pdf (816.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3190.pdf (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3191.pdf (243.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3183.pdf (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3184.pdf (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3185.pdf (48.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3186.pdf (128.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3187.pdf (177.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3188.pdf (97.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3189.pdf (263kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3180.pdf (69.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3181.pdf (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3182.pdf (125.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3178.pdf (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3179.pdf (215.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3176.pdf (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3177.pdf (214.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3172.pdf (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3173.pdf (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3174.pdf (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3175.pdf (262.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3171.pdf (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3170.pdf (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3169.pdf (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3168.pdf (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3238.pdf (895.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3046.pdf (76.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3047.pdf (52.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3048.pdf (71.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3045.pdf (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3044.pdf (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3040.pdf (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3041.pdf (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3042.pdf (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3043.pdf (55.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3035.pdf (81.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3036.pdf (46.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3037.pdf (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3038.pdf (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3039.pdf (95.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3033.pdf (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3034.pdf (905.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3031.pdf (71.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3032.pdf (225.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3028.pdf (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3029.pdf (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3030.pdf (69.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3023.pdf (86.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3024.pdf (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3025.pdf (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3026.pdf (92.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3027.pdf (135.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3022.pdf (83.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3021.pdf (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3020.pdf (116.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3019.pdf (101.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3147.pdf (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3017.pdf (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3015.pdf (83.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3016.pdf (142.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3013.pdf (82.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3014.pdf (86.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3012.pdf (70.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2954.pdf (661.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2854.pdf (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2851.pdf (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2852.pdf (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2853.pdf (60.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2850.pdf (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2843.pdf (78.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2844.pdf (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2845.pdf (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2846.pdf (190.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2847.pdf (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2848.pdf (48.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2849.pdf (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2838.pdf (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2839.pdf (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2840.pdf (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2841.pdf (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2842.pdf (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2835.pdf (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2836.pdf (198.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2837.pdf (260.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2826.pdf (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2825.pdf (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2824.pdf (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2823.pdf (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2822.pdf (108.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2821.pdf (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2820.pdf (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2819.pdf (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2952.pdf (612.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2723.pdf (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2818.pdf (72.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2722.pdf (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2719.pdf (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2720.pdf (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2721.pdf (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2710.pdf (104.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2711.pdf (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2712.pdf (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2713.pdf (79.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2714.pdf (97.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2715.pdf (72.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2716.pdf (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2717.pdf (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2718.pdf (100.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2702.pdf (108.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2703.pdf (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2704.pdf (53.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2705.pdf (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2706.pdf (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2707.pdf (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2708.pdf (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2709.pdf (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2701.pdf (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2700.pdf (60.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2699.pdf (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2698.pdf (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2697.pdf (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2951.pdf (82.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2950.pdf (546.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2655.pdf (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2656.pdf (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2654.pdf (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2653.pdf (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2652.pdf (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2949.pdf (306.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2624.pdf (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2670.pdf (259.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2625.pdf (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2626.pdf (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2627.pdf (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2623.pdf (50.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2669.pdf (783.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2622.pdf (52.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2668.pdf (188.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2615.pdf (60.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2616.pdf (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2617.pdf (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2618.pdf (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2619.pdf (90.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2620.pdf (74.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2621.pdf (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2614.pdf (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2667.pdf (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2948.pdf (356kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2610.pdf (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2611.pdf (54.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2612.pdf (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2613.pdf (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2609.pdf (58.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2608.pdf (75.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2634.pdf (391.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2947.pdf (672.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2545.pdf (58.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2585.pdf (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2544.pdf (754.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2588.pdf (786kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2542.pdf (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2543.pdf (213.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2541.pdf (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2578.pdf (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2579.pdf (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2581.pdf (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2580.pdf (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2534.pdf (79.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2535.pdf (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2536.pdf (69.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2575.pdf (60.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2537.pdf (89.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2538.pdf (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2539.pdf (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2540.pdf (68.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2564.pdf (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2530.pdf (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2531.pdf (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2532.pdf (46.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2533.pdf (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2567.pdf (67.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2522.pdf (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2523.pdf (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2524.pdf (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2525.pdf (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2526.pdf (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2527.pdf (88.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2528.pdf (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2529.pdf (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2558.pdf (62.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2521.pdf (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2520.pdf (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2516.pdf (48.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2552.pdf (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2515.pdf (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2946.pdf (461.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2402.pdf (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2401.pdf (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2399.pdf (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2400.pdf (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2397.pdf (54.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2398.pdf (135.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2395.pdf (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2396.pdf (201.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2394.pdf (49.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2389.pdf (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2388.pdf (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2390.pdf (57.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2391.pdf (71.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2392.pdf (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2393.pdf (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2386.pdf (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2387.pdf (97.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2518.pdf (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2385.pdf (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2383.pdf (120.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2384.pdf (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2381.pdf (66.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2945.pdf (403.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2380.pdf (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2518.pdf (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2377.pdf (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2378.pdf (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2375.pdf (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2376.pdf (542.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2367.pdf (65.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2368.pdf (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2371.pdf (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2372.pdf (70.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2373.pdf (255.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2374.pdf (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2369.pdf (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2370.pdf (64.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2349.pdf (180.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2444.pdf (152.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2445.pdf (889.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2365.pdf (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2366.pdf (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2357.pdf (308kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2358.pdf (120.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2359.pdf (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2360.pdf (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2361.pdf (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2362.pdf (78.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2363.pdf (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2364.pdf (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2350.pdf (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2351.pdf (61.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2352.pdf (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2353.pdf (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2354.pdf (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2355.pdf (60.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2356.pdf (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2348.pdf (68.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2346.pdf (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2347.pdf (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2345.pdf (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2344.pdf (69.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2342.pdf (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2343.pdf (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2336.pdf (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2337.pdf (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2340.pdf (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2341.pdf (172.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2338.pdf (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2339.pdf (60.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2332.pdf (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2334.pdf (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2333.pdf (167.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2335.pdf (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2330.pdf (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2331.pdf (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2327.pdf (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2329.pdf (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2328.pdf (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2321.pdf (54.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2322.pdf (103.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2323.pdf (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2324.pdf (55.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2325.pdf (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2326.pdf (48.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2320.pdf (66.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2944.pdf (216.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2314.pdf (98.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2319.pdf (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2317.pdf (195.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2318.pdf (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2315.pdf (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2316.pdf (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2312.pdf (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2313.pdf (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2310.pdf (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2311.pdf (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2308.pdf (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2309.pdf (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2306.pdf (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2307.pdf (283.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2305.pdf (47.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2299.pdf (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2298.pdf (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2943.pdf (170kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2230.pdf (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2231.pdf (795.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2228.pdf (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2229.pdf (294.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2942.pdf (503.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2471.pdf (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2492.pdf (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2501.pdf (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2502.pdf (304.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2470.pdf (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2489.pdf (262.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2490.pdf (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2491.pdf (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2500.pdf (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2485.pdf (101.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2486.pdf (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2487.pdf (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2488.pdf (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2494.pdf (76.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2498.pdf (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2481.pdf (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2499.pdf (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2482.pdf (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2483.pdf (178.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2496.pdf (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2497.pdf (78.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2484.pdf (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2495.pdf (63.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2469.pdf (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2475.pdf (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2476.pdf (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2477.pdf (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2478.pdf (169.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2479.pdf (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2480.pdf (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2468.pdf (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2462.pdf (60.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2467.pdf (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2472.pdf (68.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2460.pdf (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2473.pdf (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2456.pdf (52.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2453.pdf (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2457.pdf (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2454.pdf (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2455.pdf (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2452.pdf (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2493.pdf (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2450.pdf (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2451.pdf (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2185.pdf (103.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2184.pdf (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2183.pdf (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2182.pdf (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2941.pdf (423.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1408.pdf (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1409.pdf (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1410.pdf (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1411.pdf (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1402.pdf (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1403.pdf (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1404.pdf (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1405.pdf (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1406.pdf (68.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1407.pdf (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1401.pdf (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1400.pdf (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1399.pdf (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2940.pdf (101.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1374.pdf (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1375.pdf (71.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1376.pdf (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1377.pdf (85.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1378.pdf (81.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1379.pdf (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2939.pdf (411.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1373.pdf (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1369.pdf (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1370.pdf (93.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1371.pdf (82.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1372.pdf (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1363.pdf (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1364.pdf (71.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1365.pdf (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1366.pdf (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1367.pdf (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1368.pdf (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1358.pdf (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1359.pdf (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1360.pdf (85.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1361.pdf (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1362.pdf (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1357.pdf (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1356.pdf (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1355.pdf (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1354.pdf (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1353.pdf (82.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1352.pdf (194.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1351.pdf (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2938.pdf (144.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1345.pdf (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1346.pdf (78.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1347.pdf (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1348.pdf (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1349.pdf (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1350.pdf (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2937.pdf (540.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1250.pdf (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1251.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1249.pdf (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1248.pdf (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1247.pdf (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1246.pdf (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1244.pdf (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1245.pdf (756.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1241.pdf (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1242.pdf (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1243.pdf (332.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2936.pdf (635.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1219.pdf (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1218.pdf (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1217.pdf (47.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1216.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1215.pdf (119.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1214.pdf (317.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1213.pdf (169.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1212.pdf (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1211.pdf (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1210.pdf (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1209.pdf (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1208.pdf (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1207.pdf (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1206.pdf (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2935.pdf (618.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1205.pdf (471.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1204.pdf (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1203.pdf (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1202.pdf (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1201.pdf (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1200.pdf (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1199.pdf (531.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2934.pdf (611.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1198.pdf (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1197.pdf (267.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1196.pdf (731.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1195.pdf (171.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1194.pdf (596.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1193.pdf (311.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1192.pdf (92.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2933.pdf (406.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1070.pdf (111kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1075.pdf (145.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1077.pdf (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1079.pdf (144.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1069.pdf (119.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1087.pdf (102.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1068.pdf (182.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1074.pdf (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1067.pdf (116.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1066.pdf (108.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1073.pdf (183.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1065.pdf (160.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1064.pdf (109.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1071.pdf (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1072.pdf (145.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1076.pdf (97.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1078.pdf (118.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1080.pdf (109.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1082.pdf (121.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1083.pdf (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1084.pdf (114.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1085.pdf (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1086.pdf (70.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1088.pdf (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1089.pdf (100.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1090.pdf (89.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1091.pdf (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1092.pdf (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1095.pdf (151.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1094.pdf (105.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2932.pdf (528.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1050.pdf (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1049.pdf (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1047.pdf (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1048.pdf (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1046.pdf (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1044.pdf (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1045.pdf (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1040.pdf (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1041.pdf (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1042.pdf (93.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1043.pdf (257.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1031.pdf (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1032.pdf (15.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1033.pdf (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1034.pdf (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1036.pdf (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1037.pdf (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1035.pdf (601.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1038.pdf (94.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1039.pdf (237.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1027.pdf (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1028.pdf (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1029.pdf (90.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1030.pdf (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1025.pdf (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1026.pdf (245.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1023.pdf (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1024.pdf (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1021.pdf (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1022.pdf (637kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1019.pdf (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1020.pdf (224.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1018.pdf (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1017.pdf (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1015.pdf (59.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1016.pdf (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2931.pdf (605.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
820.pdf (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
819.pdf (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
818.pdf (80.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
817.pdf (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
832.pdf (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
816.pdf (81.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
831.pdf (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
815.pdf (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
830.pdf (52.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
814.pdf (79.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
829.pdf (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
813.pdf (82.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
828.pdf (65.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
812.pdf (78.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
811.pdf (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
827.pdf (77.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
833.pdf (74.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
836.pdf (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
810.pdf (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
826.pdf (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
838.pdf (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
809.pdf (74.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
840.pdf (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
808.pdf (48.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2930.pdf (326.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
807.pdf (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
825.pdf (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
834.pdf (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
806.pdf (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
805.pdf (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
839.pdf (70.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
804.pdf (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
824.pdf (65.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
803.pdf (87.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
823.pdf (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
802.pdf (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2929.pdf (692kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
801.pdf (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
822.pdf (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
835.pdf (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
837.pdf (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
800.pdf (46.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
821.pdf (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
799.pdf (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
897.pdf (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
899.pdf (72.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
900.pdf (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
896.pdf (53.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
898.pdf (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
901.pdf (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
895.pdf (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
894.pdf (57.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
893.pdf (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
892.pdf (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
798.pdf (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2928.pdf (488.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
726.pdf (143.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
724.pdf (103.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
725.pdf (72.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
718.pdf (159.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
719.pdf (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
720.pdf (114.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
721.pdf (370.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
722.pdf (117.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
723.pdf (158.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
716.pdf (108.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
717.pdf (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
714.pdf (149.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
715.pdf (428.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
713.pdf (139.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
710.pdf (75.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
711.pdf (229.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
712.pdf (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
708.pdf (129.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
709.pdf (907.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2927.pdf (615.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
644.pdf (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
643.pdf (135.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
640.pdf (120.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
641.pdf (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
642.pdf (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
636.pdf (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
637.pdf (129.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
638.pdf (181.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
639.pdf (131.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
631.pdf (113.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
632.pdf (85.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
633.pdf (120.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
634.pdf (122.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
635.pdf (159.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
629.pdf (148.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
630.pdf (959.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2926.pdf (822.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
615.pdf (312.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
614.pdf (236.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
607.pdf (272kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
608.pdf (73.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
609.pdf (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
610.pdf (203.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
611.pdf (251.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
612.pdf (92.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
613.pdf (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
605.pdf (184kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
606.pdf (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
602.pdf (193.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
603.pdf (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
604.pdf (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
601.pdf (238.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
600.pdf (214.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
599.pdf (186.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2925.pdf (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
598.pdf (205.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
597.pdf (256.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
596.pdf (249.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
593.pdf (205.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
594.pdf (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
595.pdf (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
590.pdf (186.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
591.pdf (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
592.pdf (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
589.pdf (187.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
587.pdf (363.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
588.pdf (176.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
586.pdf (328.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2924.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
585.pdf (257.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
584.pdf (208.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
583.pdf (162.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
582.pdf (388.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
580.pdf (222.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
581.pdf (374.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
578.pdf (132.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
579.pdf (505.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
577.pdf (158.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
561.pdf (784.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
562.pdf (688.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
563.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
564.pdf (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
565.pdf (833.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
566.pdf (204.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
567.pdf (408.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
568.pdf (169.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
569.pdf (409.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
570.pdf (210.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
571.pdf (292.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
572.pdf (374.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
573.pdf (185.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
574.pdf (189.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
575.pdf (310.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
576.pdf (331.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2923.pdf (602.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
472.pdf (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
471.pdf (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
470.pdf (82.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
469.pdf (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2922.pdf (807.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
390.pdf (161.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
389.pdf (178kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
388.pdf (158.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
387.pdf (162.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
386.pdf (149.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
385.pdf (151.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
384.pdf (141.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
383.pdf (123.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
382.pdf (176.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
391.pdf (938kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2921.pdf (764.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
379.pdf (408.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
378.pdf (123.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
377.pdf (213.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
381.pdf (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
376.pdf (191kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
375.pdf (175.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
380.pdf (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
374.pdf (153.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2920.pdf (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
373.pdf (95.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
372.pdf (79.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
371.pdf (462.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
370.pdf (203.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
369.pdf (492.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
368.pdf (395.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
367.pdf (311.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
366.pdf (215.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
365.pdf (219.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
364.pdf (403.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
363.pdf (118.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
362.pdf (99.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
361.pdf (190.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
360.pdf (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2919.pdf (321.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
357.pdf (76.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
356.pdf (89.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
355.pdf (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2918.pdf (302.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
354.pdf (78.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
353.pdf (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół LII 2010 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_003_016_2006 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół_rp_28_2008 (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_374 (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_375 (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_376 (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_377 (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_370 (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_370_zal1 (48.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_370_zal2 (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_371 (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_372 (132.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_373 (107.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_373_zal (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_374 (74.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_375 (88.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_376 (74.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_376_zal (127.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uz_377 (102.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_378 (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_379 (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_380 (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_380_zal1 (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_380_zal2 (102.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_380_zal4 (127.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_381 (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_381_zal1 (67.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_381_zal2 (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_381_zal5 (688.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_382 (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_383 (68.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_383_zal1 (93.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_383_zal2 (153.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_383_zal4 (114.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_384 (68.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_384_zal1 (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_384_zal2 (145.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_384_zal4 (118.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_385 (75.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_385zal1 (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_385zal2 (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_385zal4 (100.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_385zal9 (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_386 (68.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_387 (86.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_388 (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_388_zal1 (91.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_388_zal2 (103.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_388_zal4 (143.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_388_zal5 (589.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_389 (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_389_zal1 (71.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_390 (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_391 (65.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_392 (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_393 (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_394 (102.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_394_zal1 (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_395 (64.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_395_zal1 (47.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_395_zal2 (100.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_395_zal3 (286.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_396 (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_397 (110.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_397_załacznik (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_398 (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_399 (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_399_zal11 (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_399_zalacznik (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_400 (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_400_zal1 (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_400_zal2 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_400_zal3 (135.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_400_zal3_ (255.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_400_zal4 (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_400_zal5 (660.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_400_zal9 (53.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_401 (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_402 (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_402_zal1 (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_402_zal2 (127.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_402_zal9 (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_403 (75.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_404 (182.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_405 (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_405_zal1 (180.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_406 (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_406_załącznik (190.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_407 (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ur_408 (69.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLV (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI (701.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_409 (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_410 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_410_zal10 (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_411 (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_411_zal1 (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_411_zal2 (98.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_411_zal3 (148kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_411_zal4 (145.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_412 (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_412_zal1 (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_412_zal2 (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_412_zal5 (1000.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_413 (217.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_414 (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_414_zal (145.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_415 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_416 (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_416_zal1 (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_416_zal2 (165.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_416_zal4 (145.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_417 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_50_418 (53.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_419 (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_419_zal1 (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_419_zal2 (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_419_zal3 (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_419_zal3_ (371.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_419_zal4 (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_419_zal5 (588.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_419_zal9 (134.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_420 (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_420_zal1 (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_420_zal2 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_420_zal3 (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_420_zal3_ (340.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_420_zal4 (126.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_420_zal9 (122.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_421 (50.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_421_zal1 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_421_zal2 (240.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_421_zal3 (318.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_421_zal4 (212.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_422 (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_423 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_423_zal10 (78.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_424 (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_425 (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_426 (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_427 (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_427_zal1 (14.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_427_zal2 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_427_zal3 (68.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_427_zal3_ (399.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_427_zal9 (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_428 (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_429 (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_429_zal1 (811.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_430 (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_430_zal (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_431 (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_431_zal1 (789.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_431_zal1_ (150.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_431_zal2 (66.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_431_zal3 (429.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_432 (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_432_zal (150.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_433 (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_434 (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_rady_51_435 (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_436 (87.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_436_zal1 (161.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_437 (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_438 (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_439 (144.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_440 (71.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_440_zal (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_440_zal11 (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_441 (65.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_441_zal1 (139.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_441_zal2 (253kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_442 (107.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_442_zal1 (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_442_zal2 (111.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_442_zal3 (177.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_442_zal3_ (332.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_442_zal4 (145.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_442_zal9 (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_443 (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_443_zal1 (612.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_444 (93.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_444_zal1 (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_445 (183.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_446 (85.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_446_zal1 (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_446_zal2 (200.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_446_zal3 (431.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_446_zal4 (157.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_446_zal9 (135.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_447 (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_447_zal (225.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_447_zal3 (397.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_447_zal4 (168kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_448 (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_448_zal1 (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_448_zal2 (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_448_zal3 (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_448_zal3_ (337.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_448_zal4 (156.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_448_zal5 (681.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_448_zal9 (91.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_449 (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_449_zal10 (73.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_450 (60.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_rady_52_450_zal (160.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol L 2010 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol LI 2010 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol XLIX 2010 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2010-03-29 10:37:00
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2010-03-29 10:37:00
Ostatnia zmiana:2014-04-18 10:24:09
Ilość wyświetleń:6979

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij