Wydziały:

 

 • Wydział Ogólno - Organizacyjny OR
 • Wydział Finansów FN
 • Wydział Architektury i Budownictwa AB
 • Wydział Geodezji i Kartografii GK
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami GN
 • Wydział Komunikacji i Transportu KD
 • Wydział Edukacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska  EZ
 • Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych IZ

 
Samodzielne stanowiska pracy i referaty:
 
 • Zespół Radców Prawnych ZR
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów PR
 • Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy BHP
 • Stanowisko ds. Służb, Inspekcji i Straży SI
 • Koordynator Powiatowy - Pełnomocnik ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych KP
 • Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej KW
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ZON
 • Archiwista  AZ
 • Geodeta Powiatowy GP
 • Inspektor Ochrony Danych OD