Starostwa Powiatowego w Łasku

Na  podstawie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. nr 206 pozycja 1216), informujemy, że dokumenty w postaci elektronicznej można przekazywać do Starostwa Powiatowego w Łasku w nastepujacy sposób:
 • za pomocą ePUAP (Elektroniczej Platformy Usług Administracji Publicznej)

Istnieje także możliwość złozenia dokumentów:

 • za pomocą e-poczty
 • osobiście, w godzinach pracy Starostwa
 

Skrzynka podawcza ePUAP

adres: /020ashms7c/skrytka

Konieczne jest posiadanie BEZPŁATNEGO konta użytkownika w systemie ePUAP.

Aby złożyć wniosek ogólny należy przejść do formularza.

 • Po zalogowaniu do systemu ePUAP, należy wypełnić formularz i podpisać ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzić profilem zaufanym

 
Inne sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 • Na adres e-poczty: sekretariat@lask.com.pl
  • Dokumenty przesłane za pomocą e-poczty nie wymagają potwierdzenia (tryb, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego)
 • Osobiste dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr  13 przy ul. Południowej  w  Łasku,  na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB
  • Płyta CD-RW, DVD-RW
  • Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu
 • Akceptowalne formaty załączników to:

  DOC, DOCX, ODT, RTF
  XLS, XLSX, ODS
  CSV
  TXT
  GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  PDF
  ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3MB.
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości e-poczty nie może przekroczyć 15 MB.
 • dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.