Starosta Łaski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

referent/ podinspektor/ inspektor

ds. weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu

 w Wydziale Geodezji i Kartografii

w wymiarze 1 etatu

 

 

       I.            Wymagania niezbędne:

 

1)      obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

2)      ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

4)      posiada wykształcenie na kierunku geodezyjnym wyższe lub średnie,

5)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia.

 

II.    Wymagania dodatkowe:

 

1)      preferowane: doświadczenie zawodowe,

2)      uprawnienia zawodowe w zakresie o którym mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

3)      znajomość programów EWMAPA, OŚRODEK, EWOPIS oraz geodezyjnych programów obliczeniowych,

4)      znajomość i umiejętność stosowania ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych,

5)      posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania organów samorządu terytorialnego – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

6)      znajomość zagadnień i przepisów w zakresie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

7)      znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

  III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      weryfikacja przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,

2)      przyjmowanie materiałów do Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego i opatrzenie ich odpowiednimi klauzulami urzędowymi,

3)      prowadzenie bazy numerycznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

4)      aktualizacja bazy danych w systemie EWMAPA,

5)      czuwanie nad bezpieczeństwem danych i ich zabezpieczeniem,

6)      wykorzystywanie modułów systemów „Ośrodek”, „Ewmapa” i „Ewopis” oraz programów towarzyszących do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

7)      udzielanie informacji o posiadanych zasobach, sposobach ich wykorzystania i zasadach udostępniania materiałów z zasobu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)      naliczanie opłat i sporządzanie dokumentu obliczenia opłaty oraz wydawanie licencji.

 

    V.             Informacja o warunkach pracy :

 

1)      Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Narutowicza 17;

2)      Budynek przy ul. Narutowicza 17 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; oświetlenie pomieszczeń światłem sztucznym i naturalnym;

3)      Pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony;

4)      Praca w godzinach 8.00 – 16.00 – poniedziałek, 7.30 – 15.30 – wtorek – piątek, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

5)      Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

 

 VI.            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko  urzędnicze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Łasku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VII.            Wymagane dokumenty:

 

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys - CV z uwzględnieniem przebiegu nauki i pracy zawodowej oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Łasku”

3)      kwestionariusz osobowy, do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/  (w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA),

4)      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe ( w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

5)      kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie ( w przypadku ukończenia studiów zagranicznych – studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej),

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

7)      oświadczenie kandydata do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/  ( w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA).

a)      że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b)      o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

c)       o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudniania na tym stanowisku,

9)      oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym związanym z naborem na stanowisko urzędnicze / kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łasku do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/ ( w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA).

 

VIII.            Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem email, opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta/ podinspektora/ inspektora ds. weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu w Wydziale Geodezji  i Kartografii” osobiście do kancelarii Starostwa Powiatowego w Łasku, 98-100  Łask, ul. Południowa 1, pokój  Nr 13 na I piętrze (Sekretariat) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, 98-100 Łask, ul. Południowa 1, w terminie do dnia 10 marca 2020 r. do godziny 12.00. Za złożone i doręczone skutecznie dokumenty uważa się te, które wpłyną do Starostwa w terminie do dnia określonego  w ogłoszeniu.

 

Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o naborze dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

 

 IX.            Dodatkowe informacje:

 

1)      brak podpisu na oświadczeniach, życiorysie (CV), liście motywacyjnym lub kwestionariuszu osobowym będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;

2)      informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łasku (http://lask.bip.net.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, 98-100 Łask, ul. Południowa 1 ;

3)       kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć następujące zaświadczenia:

a) zaświadczenie o niekaralności, tj. oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji  o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

      b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na tym stanowisku;        

      skierowanie na przeprowadzenie tego badania kandydat otrzyma ze Starostwa.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 43 675 68 10.

 

 

 

 

 

 

                                              Starosta Łaski

 

                                              Piotr Wołosz