Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

Starosta Łaski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu w wymiarze 1 etatu

Starosta Łaski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

w wymiarze 1 etatu

 

 

       I.            Wymagania niezbędne:

 

1)      obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

2)      ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych,

3)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

4)      posiada wykształcenie wyższe,

5)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7)      nieposzlakowana opinia.

 

II.     Wymagania dodatkowe:

      1)   wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub prawa,

2)   co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,

3)   znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.),

4)   znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

5)   znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

6)    znajomość ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110),

7)   znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.), 

8)    znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych  z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130),

9)    znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r.
w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r. poz. 451),

10)   znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 145, poz. 1542),

11)   znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 816 z późn. zm.),

12)   znajomość Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 2546),

13)   znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), 

14)   znajomość Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.),

15)   znajomość ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610),

16)  znajomość ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214),

17)   znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz.164), 

18)   znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),

19)   znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 68),

20)   znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

 III.            Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i zmianą danych zawartych w ewidencji,

2)      Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem  i zwrotem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,

3)      Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym, karcie pojazdu, zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których  zależy  używanie pojazdu,

4)      Wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku ich demontażu, kradzieży pojazdu, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę,

5)      Kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne w przypadkach określonych w przepisach,

6)      Przygotowywanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów i na  wykonanie tabliczek zastępczych,

7)      Kontrolowanie spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

8)      Przyjmowanie od policji, inspekcji transportu drogowego oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu  rejestracyjnego, pozwolenia czasowego,

9)      Zwracanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,

10)  Tworzenie i archiwizowanie indywidualnych teczek tzw. „akt pojazdu” w oparciu o zgromadzone w trakcie czynności rejestracyjnych dokumenty,

11)  Ewidencjonowanie zwróconych organowi do kasacji tablic rejestracyjnych,

12)  Tworzenie i przekazywanie sprawozdań i informacji w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności sporządzanie i przekazywanie gminom wydruków informacji dla potrzeb podatku od środków transportowych,

13)  Inne prace zlecone przez przełożonych.

 

 

 IV.             Informacja o warunkach pracy :

 

1)      Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1;

2)      Budynek przy ul. Południowej 1 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; oświetlenie pomieszczeń światłem sztucznym i naturalnym;

3)      Pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony;

4)      Praca w godzinach 8.00 – 16.00 – poniedziałek, 7.30 – 15.30 – wtorek – piątek, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

5)      Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

 

 

    V.            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko  urzędnicze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Łasku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

 VI.            Wymagane dokumenty:

 

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys - CV z uwzględnieniem przebiegu nauki i pracy zawodowej oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Łasku”

3)      kwestionariusz osobowy, do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/  (w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA),

4)      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

5)      kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie (w przypadku ukończenia studiów zagranicznych – studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej),

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

7)      oświadczenie kandydata do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/  (w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA).

a)      że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b)      o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

c)       o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudniania na tym stanowisku,

9)      oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym związanym z naborem na stanowisko urzędnicze / kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łasku do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/  (w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA).

 

 

VII.            Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem email, opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu” osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Łasku, 98-100  Łask, ul. Południowa 1, pokój Nr 13 na I piętrze  lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, 98-100 Łask, ul. Południowa 1, w terminie  do dnia  21 lutego 2020 r. do godziny 12.00.

Za złożone i doręczone skutecznie dokumenty uważa się te, które wpłyną do Starostwa w terminie do dnia określonego w ogłoszeniu.

 

Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o naborze dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

 

 

VIII.            Dodatkowe informacje:

 

1)      brak podpisu na oświadczeniach, życiorysie (CV), liście motywacyjnym lub kwestionariuszu osobowym będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;

2)      osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem (stosownie do art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

3)      informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Łasku (http://lask.bip.net.pl/) oraz na tablicy informacyjnej

Starostwa Powiatowego w Łasku, 98-100 Łask, ul. Południowa 1;

4)       kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć następujące zaświadczenia:

a) zaświadczenie o niekaralności, tj. oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji  o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na tym stanowisku; skierowanie na przeprowadzenie tego badania kandydat otrzyma ze Starostwa.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 43 675 68 10.

 

 

 

                                              Starosta Łaski

 

                                              Piotr Wołosz

Metadane

Źródło informacji:Marlena Tokarek-Śnieg
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Idzikowski
Data wprowadzenia:2020-02-10 09:43:09
Opublikował:Tomasz Idzikowski
Data publikacji:2020-02-10 09:52:44
Ostatnia zmiana:2020-02-10 09:53:19
Ilość wyświetleń:277
Starostwo Powiatowe w Łasku
ul. Południowa 1, 98-100 Łask

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij