Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

Starosta Łaski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w Wydziale Finansów w wymiarze 1 etatu

Starosta Łaski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Samodzielny referent w Wydziale Finansów 

w wymiarze 1 etatu

 

 

 

       I.            Wymagania niezbędne:

 

1)      obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

2)      ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni prawpublicznych,

3)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

4)      posiada wykształcenie co najmniej średnie  o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na wyżej wymienionym stanowisku,

5)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7)      nieposzlakowana opinia.

 

 

II.     Wymagania dodatkowe:

 

1)      umiejętność obsługi systemów finansowo-księgowych,

2)      co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,

3)      znajomość ustawy o finansach publicznych,

4)      znajomość ustawy o rachunkowości,

5)      ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

6)      znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,

7)      znajomość ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,

8)      znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

 

 III.            Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      uzgodnienie ewidencji sum depozytowych dotyczących kół łowieckich z danymi Wydziału Edukacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska,

2)      rozliczanie otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich i przekazywanie ich do gmin i nadleśnictw,

3)      prowadzenie ewidencji analitycznej należności z tytułu dochodów Starostwa Powiatowego,

4)      wystawianie not księgowych w zakresie realizacji dochodów Starostwa Powiatowego,

5)      prowadzenie windykacji należności dochodów  Starostwa Powiatowego w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania sądowego,

6)      bieżąca kontrola terminowości wpłat, wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, not odsetkowych,

7)      sporządzanie kwartalnie wykazów dłużników zalegających z opłatami i przekazywanie informacji do wydziału merytorycznego, Głównego Księgowego Starostwa oraz  Skarbnika,

8)      obsługa systemu „ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT” oraz sporządzanie zestawień niezbędnych do rozliczania podatku VAT w terminie do 10 dnia każdego miesiąca,

9)      wystawianie tytułów wykonawczych wobec zalegających z płatnościami i interwencja w przypadku słabej ściągalności,

10)   sporządzanie wspólnie z Radcą Prawnym pozwów do sądu,

11)   występowanie o nadanie klauzuli na nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym,

12)   wystawianie wspólnie z Radcą wniosków do komornika o egzekucję należności,

13)   bieżąca kontrola wpłacanych kosztów zastępstwa procesowego – informacja dla Radcy   Prawnego o ich wysokości,

14)   prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania,

15)   obsługa systemu sprawozdawczego Besti@,

16)   sporządzanie miesięcznych rozliczeń czynszu lokatorów Wspólnoty „Razem” i Wspólnoty „Sędziejowice”,

17)   sporządzanie comiesięcznych przypisów dochodów dotyczących opłat za mieszkania przy ul. Warszawskiej w Łasku oraz w Sędziejowicach na podstawie danych z Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami. Sporządzanie wykazów należności dla Wspólnoty „Razem” i Wspólnoty „Sędziejowice” wynikających z rozliczeń wyżej wymienionego czynszu,

18)   wysyłanie upomnień do osób zalegających w opłatach za czynsz i windykacja należności,

19)   sporządzanie przelewów w formie elektronicznej,

20)   zatwierdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym, dekretacja dokumentów,

21)   prowadzenie szczegółowej analityki wydatków majątkowych oraz wydatków  związanych z przygotowaniem zadania inwestycyjnego Starostwa Powiatowego.  Sporządzanie miesięcznych informacji z wykonania tych wydatków,

22)   przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów budżetu Starostwa Powiatowego,

23)   przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie zmian planu wydatków Starostwa Powiatowego,

24)   sporządzanie dokumentów „Polecenie księgowania” w zakresie zmian planu dochodów i wydatków.

 

 IV.             Informacja o warunkach pracy :

 

1)      Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1;

2)      Budynek przy ul. Południowej 1 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; oświetlenie pomieszczeń światłem sztucznym i naturalnym;

3)      Pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony;

4)      Praca w godzinach 8.00 – 16.00 – poniedziałek, 7.30 – 15.30 – wtorek – piątek, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

5)      Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

 

 

    V.            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko  urzędnicze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Łasku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

 VI.            Wymagane dokumenty:

 

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys - CV z uwzględnieniem przebiegu nauki i pracy zawodowej oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Łasku”

3)      kwestionariusz osobowy, do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/   (w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA),

4)      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

5)      kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie (w przypadku ukończenia studiów zagranicznych – studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej),

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

7)      oświadczenie kandydata do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/       (w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA).

a)      że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b)      o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

c)       o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudniania na tym stanowisku,

9)      oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym związanym z naborem na stanowisko urzędnicze / kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łasku do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/    (w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA).

 

VII.            Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem email, opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko Samodzielnego referenta w Wydziale Finansów” osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Łasku, 98-100  Łask, ul. Południowa 1, pokój Nr 13 na I piętrze (Sekretariat) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, 98-100 Łask, ul. Południowa 1, w terminie  do dnia  4 lutego 2020 r. do godziny 12.00

Za złożone i doręczone skutecznie dokumenty uważa się te, które wpłyną do Starostwa w terminie do dnia określonego w ogłoszeniu.

 

Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o naborze dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

 

 

VIII.            Dodatkowe informacje:

 

1)      brak podpisu na oświadczeniach, życiorysie (CV), liście motywacyjnym lub kwestionariuszu osobowym będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;

2)      osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem (stosownie do art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

3)      informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji PublicznejStarostwa Powiatowego w Łasku (http://lask.bip.net.pl/) oraz na tablicy informacyjnejStarostwa Powiatowego w Łasku, 98-100 Łask, ul. Południowa 1;

4)       kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć następującezaświadczenia:

a) zaświadczenie o niekaralności, tj. oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji  o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na tym stanowisku; skierowanie na przeprowadzenie tego badania kandydat otrzyma ze Starostwa.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 43 675 68 10.

 

 

 

 

                                              Starosta Łaski

 

                                              Piotr Wołosz

Metadane

Źródło informacji:Marlena Tokarek-Śnieg
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Idzikowski
Data wprowadzenia:2020-01-24 15:14:27
Opublikował:Tomasz Idzikowski
Data publikacji:2020-01-24 15:15:45
Ostatnia zmiana:2020-01-24 15:21:45
Ilość wyświetleń:265
Starostwo Powiatowe w Łasku
ul. Południowa 1, 98-100 Łask

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij