Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

Starosta Łaski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w wymiarze 1 etatu

Starosta Łaski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Podinspektor w Wydziale

Gospodarki Nieruchomościami w wymiarze 1 etatu

 

 

       I.            Wymagania niezbędne:

 

1)      obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

2)      ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych,

3)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

4)      posiada wykształcenie wyższe,

5)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7)      nieposzlakowana opinia.

 

 

    II.    Wymagania dodatkowe:

 

1)      Wykształcenie wyższe z zakresu:

  - Gospodarki nieruchomościmi,

  - Administracji publicznej,

  - Gospodarki przestrzennej

 2) 2 letni staż pracy w administracji.

3)      Znajomość następujących aktów prawnych:

·ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarka nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm);

·ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1161);

·ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2018 r. poz.1945, z późn. zm.);

·ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

·ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,z późn. zm.);

·ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;

·ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny  (Dz.U. z 2019 poz. 1145);

·ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019, poz. 1314);

·rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2013 r.  poz. 942);

·ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z późn. zm.);

 

4)      Znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

 III.            Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi  własność Powiatu,

2)      prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości rolnych Skarbu  Państwa,

3)      podejmowanie czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości rolnych i leśnych,

4)      prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,

5)      prowadzenie spraw związanych z przyznaniem odszkodowań za grunty zajęte pod drogi,

6)      składanie wniosków o wpis do Ksiąg Wieczystych prawa własności nieruchomości  przejętych na cele reformy rolnej,

7)      przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki,

8)      prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,

9)      prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Lasom Państwowym   gruntów wchodzących w skład zasobu, przeznaczonych do zalesienia w planie  zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy,

10)   prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działek  gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo na rzecz Skarbu   Państwa za  rentę,

11)   ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową lub mienie gminne,

12)   ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu   obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

13)   prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego   zarządu gruntów Skarbu Państwa,

14)   prowadzenie kancelarii w systemie obiegu dokumentów PROTON,

 

 

 IV.             Informacja o warunkach pracy :

 

1)      Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Narutowicza 17;

2)      Budynek przy ul. Narutowicza 17 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; oświetlenie pomieszczeń światłem sztucznym i naturalnym;

3)      Pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony;

4)      Praca w godzinach 8.00 – 16.00 – poniedziałek, 7.30 – 15.30 – wtorek – piątek, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

5)      Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

 

 

    V.            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko  urzędnicze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Łasku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił

poniżej 6%.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

 VI.            Wymagane dokumenty:

 

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys - CV z uwzględnieniem przebiegu nauki i pracy zawodowej oraz klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Łasku”

3)      kwestionariusz osobowy, do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/  (w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA ),

4)      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

5)      kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie (w przypadku ukończenia studiów zagranicznych – studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej),

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

7)      oświadczenie kandydata do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/   (w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA ).

a)      że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b)      o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

c)       o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudniania na tym stanowisku,

9)      oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym związanym z naborem na stanowisko urzędnicze / kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łasku do pobrania ze strony pod adresem: http://lask.bip.net.pl/   (w zakładkach: PRACA – DO POBRANIA ).

 

VII.            Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem email, opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami” osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Łasku, 98-100  Łask, ul. Południowa 1, pokój Nr 13 na I piętrze  lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, 98-100 Łask, ul. Południowa 1, w terminie od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia  6 grudnia 2019 r. do godziny 13.00.

Za złożone i doręczone skutecznie dokumenty uważa się te, które wpłyną do Starostwa w terminie do dnia określonego w ogłoszeniu.

 

Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o naborze dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

 

VIII.        Dodatkowe informacje:

 

1)      brak podpisu na oświadczeniach, życiorysie (CV), liście motywacyjnym lub kwestionariuszu osobowym będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;

2)      osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem (stosownie do art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

3)      informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Łasku (http://lask.bip.net.pl/) oraz na tablicy informacyjnej

Starostwa Powiatowego w Łasku, 98-100 Łask, ul. Południowa 1 ;

4)       kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć następującezaświadczenia:

 a) zaświadczenie o niekaralności, tj. oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji  o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na tym stanowisku; skierowanie na przeprowadzenie tego badania kandydat otrzyma ze Starostwa.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 43 675 68 10.

 

 

 

                                              Starosta Łaski

 

                                              Piotr Wołosz

Metadane

Źródło informacji:Marlena Tokarek-Śnieg
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Idzikowski
Data wprowadzenia:2019-11-25 11:41:53
Opublikował:Tomasz Idzikowski
Data publikacji:2019-11-25 11:47:19
Ostatnia zmiana:2019-11-25 11:49:04
Ilość wyświetleń:601
Starostwo Powiatowe w Łasku
ul. Południowa 1, 98-100 Łask

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij