Załącznik do Uchwały Nr 169/19

Zarządu Powiatu Łaskiego

z dnia 5 listopada 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łaskiego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i pkt 22a, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570),
w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) zwanej dalej „ustawą” Zarząd Powiatu Łaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łaskiego
w 2020 r.

 

I.                   Cel konkursu:

 

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zostanie powierzone zadanie publiczne polegające na prowadzeniu
w powiecie łaskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

II.                Rodzaj zadania i termin jego realizacji:

 

Powierzenie do prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Realizacja zadania będzie obejmowała okres

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Wyłoniony w drodze konkursu podmiot będzie zobligowany do realizacji zadań wynikających z ustawy, w tym do prowadzenia edukacji prawnej.

 

 

III.             Miejsce realizacji zadania:

 

1.    Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  będą świadczona w lokalu znajdującym się w budynku:

1)      Urzędu Gminy w Buczku - 2 dni w tygodniu, tj. wtorek i piątek, godz. 8.00-12.00;

2)      Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie - 2 dni w tygodniu, tj. poniedziałek,
godz. 14.00-18.00 oraz w czwartek w godz. 11.00-15.00;

3)      Urzędu Gminy w Sędziejowicach - 1 dzień w tygodniu, tj. środa,
godz. 8.00-12.00.

 

IV.             Podmioty uprawnione do złożenia ofert:

 

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  może ubiegać się organizacja pozarządowa
w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która:

 

1.      W przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
łącznie spełnia następujące warunki:

a)      posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego.

b)      posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy .

c)      daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia;

- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej

   dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
   w szczególności gdy zachodzi konflikt interesów.

d)   opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

2.      W przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

a)      posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie ofert, i co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

b)      posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy,

c)      daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
   i jego dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa

  obywatelskiego w szczególności gdy zachodzi konflikt interesów.

d)       opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości

       świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

Wyłoniona w procedurze konkursowej organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa na podstawie umowy zawartej z powiatem, w której określone zostaną szczegółowo zadania z zakresu edukacji prawnej w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, na każdy punkt,
w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, powinna być udzielana w punkcie pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni
w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu łaskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie tego powiatu.

Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert,
o którym mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

 

V.                Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania i ich cel:

 

1.      Na realizację zadania przeznacza się kwotę 64 020,00 zł w tym:

 

a)      60 060,00 zł – słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100. Wysokość dotacji została określona rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1930), na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

b)      3 960,00 zł – słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100  na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej.

 

2. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków między pozycjami kosztorysowymi. Dotyczy to wzrostu pozycji kosztorysowej do 20% kwoty bez konieczności aneksowania umowy.

 

VI.             Zasady przyznawania dotacji:

 

1.      Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie art. 4 ust. 1 pkt 1b.;

2.      Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

3.      Organizacja pozarządowa ubiegająca się w konkursie na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza do oferty odpowiednio:

a)        aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny

    oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b)        aktualny statut,

c)        dokumenty potwierdzające:

- posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych informacji prawnych lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego – w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,

  - dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia
w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4.      Umowy zawarte z:

a)        adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, która ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzysta z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;

b)        umowy zawarte z osobą, która posiada wykształcenie wyższe, ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydany przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, korzysta z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – w przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

5.      Pisemne zobowiązanie dające gwarancję należytego wykonania zadania,
w szczególności w zakresie zapewnienia dla każdego punktu:

a)        poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem;

b)        profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

c)        przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

d)       oświadczenie o braku przesłanek wykluczających przystąpienie do konkursu dla  każdego punktu.

6.      Dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, zarówno
w przypadku aplikowania na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

7.      Zaświadczenie potwierdzające o ukończeniu kursu z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie w przypadku aplikowania o prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

8.      Organizacja ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może dodatkowo przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia
w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności
w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych dla każdego punktu.

9.      Kopie wymaganych załączników dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące podmiot.

10.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, przez podmioty uprawnione.

11.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 

VII.          Termin i miejsce składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 26.11.2019 r. w godzinach pracy urzędu (tj. poniedziałek 8.00-16.00 wtorek-piątek 7.30-15.30), w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask lub przesyłać drogą listową na powyższy adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego
w Łasku, a nie data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki
z ofertą. Na kopercie należy zamieścić dopisek Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łaskiego w 2020 r.”

Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Oferta powinna zostać sporządzona, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)  w sprawie wzorów ofert i ramowych worów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

VIII.       Kryteria i tryb wyboru ofert:

Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Łaskiego. Złożone oferty rozpatrywane są przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu, która zaopiniuje oferty. Po zapoznaniu się
z opinią komisji konkursowej Zarząd Powiatu Łaskiego dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń, w BIP oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku.

1.      Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie 7 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

2.      Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a)      niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,

b)      złożenia oferty po terminie,

c)      złożenia oferty bez wymaganych załączników,

d)     złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszeniem konkursu, tj. np. przesłanie faksem, drogą elektroniczną),

e)      złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,

f)       złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

g)      złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zadania,

h)      złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wskazania umocowania do działania w imieniu Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku
o dokonanie wpisu zmian w KRS,

i)        złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności pożytku publicznego,

j)        w przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowa przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania.

3.      Komisja konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.      Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5.      Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert nieformalnych.

6.      Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

7.      Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

a)      możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy;

b)      kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c)      jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadania publiczne, kwalifikacje i doświadczenie osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;

d)     planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków;

e)      rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych (przy ocenie ofert brane będą pod uwagę liczba
i rodzaj zrealizowanych w latach 2014-2018 projektów, koszt projektów, opinie
i rekomendacje instytucji i podmiotów udzielających dotacji na zrealizowane projekty).

8.      Dotację może otrzymać oferta, która otrzymała, co najmniej 15 punktów podczas oceny merytorycznej.

9.      Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

a)      nie zostanie złożona żadna oferta,

b)      żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

IX.             Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w bieżącym roku i w roku poprzednim zadaniu z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 

ROK

Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym  w roku bieżącym i roku poprzednim, w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

 

2018

125.208,00 zł

2019

  110.000,00 zł *

            * stan na dzień 31.10.2019 r.

 

X.                Warunki realizacji zadania:

Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Łaskiego, która zostanie podpisana bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert. Szczegóły realizacji zadania, przebieg jego realizacji, zadania z zakresu edukacji prawnej oraz obowiązek informacyjno – sprawozdawczy określone zostaną w umowie.

 

XI.             Obowiązek in formacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łasku zgodnie z art. 13 RODO:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łaski, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Łasku, przy  ul. Południowej 1, 98-100 Łask, tel. 43 675 68 00.

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować:

  telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 43 6756840,

  pocztą email: iod@lask.com.pl ,

  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzana będą w celu:

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
z realizowaniem zadań przez Starostę Łaskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

b)   wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez starostę Powiatu Łaskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

c)    na potrzeby otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łaskiego w 2020 r.

4.    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom (procesorom) lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a)    inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b)   inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.

6.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora przysługuje Pani/Panu:

a)       prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b)      prawo do sprostowania danych, na postawie art. 16 Rozporządzenia;

c)       prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e)       prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

f)       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

g)      w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.