Zamawiający:
Powiat Łaski

Tytuł przetargu:
MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
dla obrębów ewidencyjnych 100301_2.0013 Luciejów, 100301_2.0017 Sycanów, jednostka ewidencyjna 100301_2 gmina Buczek, 1003 powiat łaski


CPV:
70000000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków określonych
w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń
i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1.2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.3. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca:
1.2.3.1. wykazał się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch usług polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków przy czym wartość każdej ww. usługi nie może być mniejsza niż 100 000,00 złotych brutto;
1.2.3.2. wykazał, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym co najmniej dwóch osób, posiadających uprawnienia zawodowe
z zakresu 1 i 2 w dziedzinie geodezji i kartografii,
o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) lub którym uznano kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie Geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).


Termin realizacji:
29.11.2019

Osoba odpowiedzialna:
Geodeta Powiatowy

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Starosty, ul. Południowa 1 , 98-100 Łask

Oferty można składać do:
2019-03-20 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2019-03-20 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferencyjna nr 9 parter

Kryteria wyboru:
cena 60%, gwarancja 40 %

Wadium:
3000

Uwagi:


Firmy uczestniczące