Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/18
Starosty Łaskiego
z dnia 25 maja 2018 r.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łasku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łaski, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Łasku przy  ul. Południowej 1, 98-100 Łask, tel. 43 6756800.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować:

–   telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 43 6756840,

– pocztą email:  iod@lask.com.pl   

–   lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzana będą w celu:

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostę Łaskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

b)  wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Starostę  Łaskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom (procesorom) lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na postawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

g) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.