Łask: UBEZPIECZENIE POWIATU ŁASKIEGO W OKRESIE OD 1.10.2014 R. DO 30.09.2016 R.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łaski, Ul. Południowa 1, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. (043) 675 68 00, faks (043) 675 68 09.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE POWIATU ŁASKIEGO W OKRESIE OD 1.10.2014 R. DO 30.09.2016 R..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym ubezpieczeniu Powiatu Łaskiego i jednostek organizacyjnych. Usługa ta obejmuje kompleksowe ubezpieczenie w następującym zakresie: a) Zadanie 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie maszyn samobieżnych i montowanych na pojazdach od uszkodzeń i kradzieży oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności i posiadania mienia; b) Zadanie 2 - Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łaskiego; wraz z doubezpieczeniami związanymi ze zwiększeniem posiadanego majątku lub koniecznością przywrócenia majątku do stanu sprzed szkody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Umowa Generalna Ubezpieczenia znajduje się w Dziale II. SIWZ..

  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy p.z.p., stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia zgodnych z przedmiotem zamówienia.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.54.00-7, 66.51.64.00-4, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże posiadanie uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.) w zakresie nie mniejszym niż opisany w SIWZ
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3.2)

   • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Aktualne zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.), ale w zakresie nie mniejszym niż opisany w SIWZ, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lask.bip.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie maszyn samobieżnych i montowanych na pojazdach od uszkodzeń i kradzieży oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności i posiadania mienia.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.52.00-5, 66.51.54.00-7, 66.51.64.00-4.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łaskiego.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.