ZARZĄD POWIATU ŁASKIEGO

ogłasza:

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność

                                                                                                                                                  

·         nieruchomości położonych w obrębie Ostrów gminy Łask, oznaczonych jako działki nr 140/8, 140/9, 140/12, 253/22, 253/26, 253/27:

                        - działka nr 140/8 o pow. 1199 m2  - cena wywoławcza 35.970,- zł, wadium 3.500,- zł,

                        - działka nr 140/9 o pow. 1679 m2  - cena wywoławcza 47.520,- zł, wadium 4.700,- zł,

                        - działka nr 140/12 o pow. 2168 m2  - cena wywoławcza 49.650,- zł, wadium 4.900,- zł,

                        - działka nr 253/22 o pow. 1500 m2  - cena wywoławcza 37.650,- zł, wadium 3.750,- zł,

                        - działka nr 253/26 o pow. 1493 m2  - cena wywoławcza 37.480,- zł, wadium 3.700,- zł,

                        - działka nr 253/27 o pow. 1524 m2  - cena wywoławcza 38.260,- zł, wadium 3.800,- zł.

                                                                                                                                                                      

Przetarg odbędzie się w dniu  4 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym  w Łasku,
ul. Południowa 1.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

Powyższe działki wchodzą w skład większej nieruchomości dla której stan prawny jest uregulowany
w księdze wieczystej nr SR1L/00040206/4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Zgodnie z wydanymi przez Urząd Miejski w Łasku decyzjami o warunkach zabudowy działki 140/8, 140/9, 140/12, 253/22, 253/26, 253/27 przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić w takim terminie, aby komisja przetargowa mogła w dniu 28.02.2014 r. stwierdzić, że dokonano wpłaty.

Przed przystąpieniem do w/w przetargu uczestnicy powinni przedstawić dowód tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium winna być przez nabywcę uregulowana nie później niż  w dniu zawarcia aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne oraz związane  z wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wadia należy wpłacać na konto: Powiat Łaski nr 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Łasku  ul. Narutowicza 17    /II piętro pokój nr 3/ ,   tel. (43) 676-30-65.