USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI W TRYBIE ART. 130 a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1260 z późn. zm.) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2;

7) pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140 ad ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

 

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1)kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka      działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania     pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie    drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

 

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Na terenie Powiatu Łaskiego podmiotem odpowiedzialnym za usuwanie i umieszczenie na parkingu oraz przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi jest przedsiębiorca: Mariusz Kołasiński Usługi Transportowe – Pomoc Drogowa z siedzibą Wola Łaska 44, 98-100 Łask, tel. 43 675 26 19; 502 178 608; 502 724 559

WYMAGANE DOKUMENTY

Wydanie pojazdu następuje za zgodą podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty. Do odbioru pojazdu niezbędne są:

- zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,

- dowód wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Łaskiego.

- dowód osobisty osoby upoważnionej.

 

Wysokość opłaty nalicza i informuje o jej wysokości podmiot odpowiedzialny za usunięcie i przechowywanie pojazdu. Opłatę można uiścić na rachunek bankowy Powiatu Łaskiego
nr 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001 (Bank Spółdzielczy w Poddębicach O/Łask) Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz numer rejestracyjny pojazdu. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/227/17 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018 wynoszą:

Za usunięcie i przechowywanie:

1) roweru lub motoroweru:

a) za usunięcie - 100,00 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania do 30 dni - 15,00 zł;

c) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania powyżej 30 dni - 7,00 zł;

 2) motocykla:

a) za usunięcie - 200,00 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania do 30 dni - 22,00 zł;

c) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania powyżej 30 dni - 11,00 zł;

3) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie - 440,00 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania do 30 dni - 33,00 zł;

c) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania powyżej 30 dni - 17,00 zł;

4) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 550,00 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania do 30 dni - 45,00 zł;

c) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania powyżej 30 dni - 27,00 zł;

5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie - 780,00 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania do 30 dni - 65,00 zł;

c) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania powyżej 30 dni - 39,00 zł;

6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1150,00 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania  do 30 dni - 120,00 zł;

c) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania powyżej 30 dni - 76,00 zł;

7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1400,00 zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania do 30 dni - 180,00 zł;

c) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania powyżej 30 dni - 90,00 zł;

- w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu opłata wynosi:

1) roweru lub motoroweru - 50,00 zł;

2) motocykla - 100,00 zł;

3) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220,00 zł;

4) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275,00 zł;

5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390,00 zł;

6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575,00 zł;

7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 700,00 zł.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji jego usunięcia z drogi, przedsiębiorca prowadzący parking powiadamia o tym fakcie starostę oraz podmiot wydający dyspozycję, który następnie występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).

Uchwała Nr XLII/227/17 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017.