Łask, dn. 7 września 2011r.

(miejscowość i data)

OR..272.10.2011

 

Zawiadomienie o wyborze

 najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Powiat Łaski postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont drogi Podule - Kozuby nr 1907E w miejscowości Sędziejowice na odcinkach o długości 200 mb i 300mb, w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2010 r.” wybrano ofertę firmy WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna, Porszewice 31, 95-200 Pabianice w cenie 310777,77 złotych brutto (słownie: trzysta dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem zł 77/100) i otrzymała liczbę punktów 100. W przetargu złożone zostały również następujące oferty:

 

 

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Punkty przyznane ofertom

1

BUD-TRANS Roboty Budowlano Drogowe, Jan Karbowiak, ul. Uniejowska 170A, 98-200 Sieradz faks 438225019

311859,67

99,6

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Czartki 60, 98-200 Sieradz, faks 438260534

358815,82

86,6

3

DROMAK Sp. z o.o. Poręby 26 B, 98-220 Zduńska Wola, faks 438234401

372904,29

83,3

Oferty odrzucone: brak. Wykonawcy wykluczeni: brak