UZYSKANIE  PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie
  o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane;
 • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 • oryginał pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 • kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami);

·         dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu;

·         dotychczas posiadane prawo jazdy (w przypadku posiadania).

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów generowany jest Profil Kandydata na Kierowcę, który jest dostępny dla ośrodka szkolenia i egzaminowania kierowców w formie elektronicznej. Profil kandydata na kierowcę osoba zainteresowana otrzymuje niezwłocznie.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów i odbiór PKK
: Starostwo Powiatowe w Łasku, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Południowa 1, pokój nr 5.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do dwóch dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Ważne: Po zdaniu egzaminu państwowego należy niezwłocznie dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Łasku dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 100,50zł.

Przedmiotową opłatę można uiścić bezpłatnie i poza kolejnością w Placówkach Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział w Łasku, ul. Kościuszki 24 i ul. Jana Pawła II 1,
bezpośrednio na rachunek bankowy Powiatu Łaskiego nr 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001 lub kartą płatniczą w wydziale.

 

Jako nazwę odbiorcy podać: Powiat Łaski BS w Poddębicach O/Łask.

W tytule przelewu wpisać: 100,00 zł prawo jazdy, 0,50 zł opłata ewidencyjna.

O dokonaniu przelewu należy poinformować Wydział Komunikacji i Transportu oddział Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Łasku poprzez przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty lub telefonicznie pod nr 043 675 68 41.

Dopełnienie powyższego jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy
do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

 

UZYSKANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny na stronie internetowej lub w urzędzie).

Załączniki:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć
  do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie
  o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy wydanego przez polski organ;
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.

 

 

Do wglądu:

 • ważne krajowe prawo jazdy;

·         dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu.

Do odbioru należy przedstawić:

·         dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów i odbiór międzynarodowego prawa jazdy: Starostwo Powiatowe w Łasku, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Południowa 1, pokój nr 5.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do trzech dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

OPŁATY

Opłatę w wysokości 35,00zł można uiścić bezpłatnie i poza kolejnością w Placówkach Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział w Łasku, ul. Kościuszki 24 i ul. Jana Pawła II 1,
bezpośrednio na rachunek bankowy Powiatu Łaskiego nr 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001 lub kartą płatniczą w wydziale.

Jako nazwę odbiorcy podać: Powiat Łaski BS w Poddębicach O/Łask.

W tytule przelewu wpisać: 35.00zł prawo jazdy międzynarodowe.

O dokonaniu przelewu należy poinformować Wydział Komunikacji i Transportu oddział Praw Jazdy  Starostwa Powiatowego w Łasku poprzez przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty lub telefonicznie pod nr 043 675 68 41.

DODATKOWE INFORMACJE
Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się do aktualnego krajowego prawa jazdy na okres 3 lat od daty wydania. Jeżeli ważność krajowego prawa jazdy upływa wcześniej, datę ważności międzynarodowego prawa jazdy skraca się do daty ważności krajowego prawa jazdy.

Międzynarodowe prawo jazdy uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym wraz z krajowym prawem jazdy.

WYMIANA PRAWA JAZDY PO ZATRZYMANIU ZA BRAK WAŻNOŚCI DOKUMENTU

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie
  o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań
  do kierowania pojazdami (jeśli jest wymagane);
 • kserokopia pokwitowania o zatrzymaniu prawa jazdy;
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej;
 • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (w przypadku zatrzymania terminowego prawa jazdy).

Do wglądu:

 • oryginał pokwitowania o zatrzymaniu prawa jazdy;
 • dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu;
 • oryginał pokwitowania z policji o zatrzymaniu prawa jazdy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów: Starostwo Powiatowe w Łasku, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Południowa 1, pokój nr 5.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od daty złożenia przez kierowcę wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

 

OPŁATY

Opłatę w wysokości 100,50 zł można uiścić bezpłatnie i poza kolejnością w Placówkach Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział w Łasku, ul. Kościuszki 24 i ul. Jana Pawła II 1, bezpośrednio na rachunek bankowy Powiatu Łaskiego nr 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001 lub kartą płatniczą  w wydziale.

 

Jako nazwę odbiorcy podać: Powiat Łaski BS w Poddębicach O/Łask.

W tytule przelewu wpisać: 100,00 zł prawo jazdy: 0,50 zł opłata ewidencyjna.

O dokonaniu przelewu należy poinformować Wydział Komunikacji i Transportu oddział Praw Jazdy  Starostwa Powiatowego w Łasku poprzez przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty lub telefonicznie pod nr 043 675 68 41.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE
Prawa jazdy wydane przed 01.07.1999r (oraz wydane po tym dniu na blankietach starego typu) straciły ważność z dniem 30.06.2006r.

Dokumenty nie wymienione w wyznaczonym terminie podlegają wymianie w dowolnym czasie.

 

WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO PRZED 01.07.1999 ROKU

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obustronna kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy;
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej;

Do wglądu:

 • dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu;
 • prawo jazdy.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu;
 • dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów: Starostwo Powiatowe w Łasku, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Południowa 1, pokój nr 5.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. 

OPŁATY
Opłatę w wysokości 100,50 zł można uiścić bezpłatnie i poza kolejnością w Placówkach Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział w Łasku, ul. Kościuszki 24
i ul. Jana Pawła II 1, bezpośrednio na rachunek bankowy Powiatu Łaskiego nr 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001 lub kartą płatniczą w wydziale.

 

Jako nazwę odbiorcy podać: Powiat Łaski BS w Poddębicach O/Łask.

W tytule przelewu wpisać: 100,00 zł prawo jazdy, 0,50 zł opłata ewidencyjna.

O dokonaniu przelewu należy poinformować Wydział Komunikacji i Transportu oddział Praw Jazdy  Starostwa Powiatowego w Łasku poprzez przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty lub telefonicznie pod nr 043 675 68 41.

DODATKOWE INFORMACJE
Prawa jazdy wydane przed 01.07.1999r. (oraz wydane po tym dniu na blankietach starego typu) straciły ważność z dniem 30.06.2006r.
Dokumenty nie wymienione w wyznaczonym terminie podlegają wymianie w dowolnym czasie.

UZYSKANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY W PRZYPADKU UTRATY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej);

Załączniki:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana
  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi
  lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia
  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami
  ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie
  o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
   
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do wglądu:

 • dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów: Starostwo Powiatowe w Łasku, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Południowa 1, pokój nr 5.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. 

OPŁATY
Opłatę w wysokości 100,50 zł można uiścić bezpłatnie i poza kolejnością w Placówkach Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział w Łasku, ul. Kościuszki 24 i ul. Jana Pawła II 1, bezpośrednio na rachunek bankowy Powiatu Łaskiego nr 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001 lub kartą płatniczą w wydziale.

 

Jako nazwę odbiorcy podać: Powiat Łaski BS w Poddębicach O/Łask.

W tytule przelewu wpisać: 100,00 zł prawo jazdy, 0,50 zł opłata ewidencyjna.

O dokonaniu przelewu należy poinformować Wydział Komunikacji i Transportu oddział Praw Jazdy  Starostwa Powiatowego w Łasku poprzez przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty lub telefonicznie pod nr 043 675 68 41.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

 

UZYSKANIE PRAWA JAZDY W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB ZMIANY DANYCH

WYMAGANE DOKUMENTY

 •  Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;   
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (jeśli jest wymagane);
 •  oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (jeśli jest wymagane);
 • obustronna kserokopia dotychczas posiadanego  prawa jazdy;
 • dowód  uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do wglądu:

 • dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu;
 • prawo jazdy.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:          

 • dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu;
 • dotychczas posiadane  prawo jazdy do zwrotu. 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów: Starostwo Powiatowe w Łasku, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Południowa 1, pokój nr 5.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. 

OPŁATY
Opłatę w wysokości 100,50 zł można uiścić bezpłatnie i poza kolejnością w Placówkach Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział w Łasku, ul. Kościuszki 24 i ul. Jana Pawła II 1, bezpośrednio na rachunek bankowy Powiatu Łaskiego nr 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001 lub kartą płatniczą w wydziale.

Jako nazwę odbiorcy podać: Powiat Łaski BS w Poddębicach O/Łask.

W tytule przelewu wpisać: 100,00 zł prawo jazdy, 0,50 zł opłata ewidencyjna.

O dokonaniu przelewu należy poinformować Wydział Komunikacji i Transportu oddział Praw Jazdy  Starostwa Powiatowego w Łasku poprzez przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty lub telefonicznie pod nr 043 675 68 41.

 

 

 DODATKOWE INFORMACJE

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w nim zawartych.

WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ NA POLSKIE PRAWO JAZDY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;   
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej;
 • kopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji; nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.); do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu;

Do wglądu:

 • dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu a w przypadku cudzoziemca karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy;
 • prawo jazdy.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:       

 • dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu a w przypadku cudzoziemca karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy;  
 • zagraniczne prawo jazdy do zwrotu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów: Starostwo Powiatowe w Łasku, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Południowa 1, pokój nr 5.


UWAGA
Osoby ubiegające się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, przedkładają wskazane dokumenty w Urzędzie w celu wygenerowania Profilu Kandydata na Kierowcę umożliwiającego poddanie
się egzaminowi państwowemu z części teoretycznej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. 

OPŁATY
Opłatę w wysokości 100,50 zł można uiścić bezpłatnie i poza kolejnością w Placówkach Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział w Łasku, ul. Kościuszki 24
i ul. Jana Pawła II 1, bezpośrednio na rachunek bankowy Powiatu Łaskiego nr 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001 lub kartą płatniczą w wydziale.

Jako nazwę odbiorcy podać: Powiat Łaski BS w Poddębicach O/Łask.

W tytule przelewu wpisać: 100,00 zł prawo jazdy, 0,50 zł opłata ewidencyjna.

O dokonaniu przelewu należy poinformować Wydział Komunikacji i Transportu oddział Praw Jazdy  Starostwa Powiatowego w Łasku poprzez przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty lub telefonicznie pod nr 043 675 68 41.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa
w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia
lub naukę w szkole.

 

WYMIANA PRAWA JAZDY W CELU UMIESZCZENIA WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ, KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ, KWALIFIKACJI WSTEPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ, KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ PRZYŚPIESZONEJ LUB UKOŃCZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;  
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego,
 • kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • obustronna kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy; 
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do wglądu:

 • dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu;
 • prawo jazdy;
 • oryginał orzeczenia lekarskiego;
 • oryginał orzeczenia psychologicznego;
 • oryginał świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, paszport lub zaświadczenie o zameldowaniu;
 • dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów: Starostwo Powiatowe w Łasku, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Południowa 1, pokój nr 5.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. 

 

 

OPŁATY

Opłatę w wysokości 100,50 zł można uiścić bezpłatnie i poza kolejnością w Placówkach Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział w Łasku, ul. Kościuszki 24
i ul. Jana Pawła II 1, bezpośrednio na rachunek bankowy Powiatu Łaskiego nr 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001 lub kartą płatniczą w wydziale.

Jako nazwę odbiorcy podać: Powiat Łaski BS w Poddębicach O/Łask.

W tytule przelewu wpisać: 100,00 zł prawo jazdy, 0,50 zł opłata ewidencyjna.

O dokonaniu przelewu należy poinformować Wydział Komunikacji i Transportu oddział Praw Jazdy  Starostwa Powiatowego w Łasku poprzez przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty lub telefonicznie pod nr 043 675 68 41.

 

PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2017r., poz. 231 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013r., poz. 83.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016r., poz. 702.);

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2017r. poz. Dz. U. poz. 1377 z późn. zm.)

·         Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).