Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 30 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2546 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu (pobierz)
2. Załączniki (ksero + oryginały)
1. dowód własności pojazdu
2. wyciąg ze świadectwa homologacji
3. karta pojazdu
Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
2. dokument potwierdzający prowadzenie działalności w przypadku przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, itp.
Opłaty:
- opłata za rejestrację samochodu - 180,50zł (w tym 2,00 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłata za rejestrację motocykla 121,50 zł (w tym 1,50 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłata za rejestrację ciągnika rolniczego -121,50 zł (w tym 1,50 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłata za rejestrację przyczepy (naczepy) - 121,50 zł (w tym 1,50 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłata za rejestrację motoroweru - 111,50zł (w tym 1,50 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłatę za rejestrację można wpłacać na konto BS w Poddębicach nr konta: 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001
- opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie 17,00 zł  należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Łasku - BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91124032881111000028077365 za pośrednictwem banku bądź kartą płatniczą w wydziale
Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z PWPW Warszawa - do 30 dni).
 Miejsce załatwienia sprawy:
 Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1 (parter - stanowiska nr 1,2,3)
Tryb odwoławczy:
 Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Łaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
> Etapy:
1. Rejestracja czasowa z urzędu (wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych i pozwolenia czasowego na okres 30 dni)
2. Wymiana pozwolenia czasowego na stały dowód rejestracyjny
 

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik. (Dz. U. 2016 poz. 457).
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 30 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2546 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu (pobierz)
- Załączniki (ksero + oryginały)
1. dowód własności pojazdu
2. dowód rejestracyjny pojazdu
3. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
4. zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego
5. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego
7. dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z tłumaczeniami na język polski przez tłumacza przysięgłego
8. dowód wpłaty w wysokości 500 zł lub oświadczenie importera o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (wpłat należy dokonywać na rachunek NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 , dowód wpłaty musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu tj. nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy), w przypadku pojazdów sprowadzonych przed 01.01.2016r.
Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
2. dokument potwierdzający prowadzenie działalności w przypadku przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, itp.
Opłaty:
- opłata za rejestrację samochodu - 256,00zł (w tym 2,50 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłata za rejestrację motocykla 197,00 zł (w tym 2 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłata za rejestrację ciągnika rolniczego - 121,50 zł (w tym 1,50 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłata za rejestrację przyczepy (naczepy) - 121,50 zł (w tym 1,50 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłata za rejestrację motoroweru - 111,50zł (w tym 1,50 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłatę za rejestrację można wpłacać na konto BS w Poddębicach nr konta: 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001
- opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie 17,00 zł należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Łasku - BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91124032881111000028077365 za pośrednictwem banku bądź kartą płatniczą w wydziale
Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z PWPW Warszawa - do 30 dni).
 Miejsce załatwienia sprawy:
 Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1 (parter - stanowiska nr 1,2,3)
Tryb odwoławczy:
 Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Łaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 Etapy:
1. Rejestracja czasowa z urzędu (wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych i pozwolenia czasowego na okres 30 dni)
2. Wymiana pozwolenia czasowego na stały dowód rejestracyjny, wydanie karty pojazdu
Uwagi:
 W przypadku gdy dowód rejestracyjny składa się z więcej niż jednej części, właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację wszystkie części dowodu rejestracyjnego wraz z ich tłumaczeniem.

 

Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 30 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2546 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu (pobierz)
- Załączniki (ksero + oryginały)
1. dowód własności pojazdu
2. dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego
3. karta pojazdu jeżeli była wydana
4. dowód zawarcia ubezpieczenie OC
5. tablice rejestracyjne
Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
2. dokument potwierdzający prowadzenie działalności w przypadku przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, itp.
Opłaty:
- opłata za rejestrację samochodu - 180,50 zł (w tym 2 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłata za rejestrację motocykla i ciągnika rolniczego - 121,50 zł (w tym 1,50 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłata za rejestrację przyczepy (naczepy) - 121,50 zł (w tym 1,50 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłata za rejestrację motoroweru - 111,50zł (w tym 1,50 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłatę za rejestrację można wpłacać na konto BS w Poddębicach nr konta: 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001
- opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie 17,00 zł należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Łasku - BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91124032881111000028077365 za pośrednictwem banku bądź kartą płatniczą w wydziale
Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na, potwierdzenie danych,  wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z PWPW Warszawa - do 30 dni)
 Miejsce załatwienia sprawy:
 Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1 (parter - stanowiska nr 1,2,3)
Tryb odwoławczy:
 Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Łaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 Etapy:
1. Rejestracja czasowa z urzędu (wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych i pozwolenia czasowego na okres 30 dni)
2. Wymiana pozwolenia czasowego na stały dowód rejestracyjny

 

Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie powiatu łaskiego
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 30 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2546 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu (pobierz)
- Załączniki (ksero + oryginały)
1. dowód własności pojazdu
2. dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego
3. karta pojazdu jeżeli była wydana
4. dowód zawarcia ubezpieczenie OC
5. tablice rejestracyjne
Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
2. dokument potwierdzający prowadzenie działalności w przypadku przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, itp.
Opłaty:
- opłata za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego (w przypadku pozostawienia dotychczasowego nr rejestracyjnego pojazdu - dla tablic o wyróżniku powiatu ) dla samochodu, przyczepy, naczepy, motocykla, motoroweru, ciągnika rolniczego - 81,00 zł (w tym 1 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłatę za rejestrację można wpłacać na konto BS w Poddębicach nr konta: 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001
- opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie 17,00 zł należy uiścić  na rachunek Urzędu Miejskiego w Łasku - BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91124032881111000028077365 za pośrednictwem banku bądź kartą płatniczą w wydziale
Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z PWPW Warszawa - do 30 dni).
 Miejsce załatwienia sprawy:
 Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1 (parter - stanowiska nr 1,2,3)
Tryb odwoławczy:
 Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Łaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 Etapy:
1. Rejestracja czasowa z urzędu (wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych i pozwolenia czasowego na okres 30 dni)
2. Wymiana pozwolenia czasowego na stały dowód rejestracyjny


Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu (Dz. U. Nr 285 poz. 2856 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:
- Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (pobierz)
- Załączniki:
1. dowód rejestracyjny pojazdu
2. karta pojazdu jeżeli była wydana
3. tablice rejestracyjne
Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
Opłaty:
- na okres 2 miesięcy 80,00 zł
- za każdy kolejny miesiąc od 3-12 miesiąca 4 zł
- za każdy kolejny miesiąc od 13-24 miesiąca 2 zł ( maksymalny okres wycofania czasowego może wynieść 24 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejne 24 miesiące )
- za każdy kolejny miesiąc od 25-48 miesiąca 0,50 zł
Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie
Miejsce załatwienia sprawy:
 Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1 (parter - stanowiska nr 1,2,3)
Tryb odwoławczy:
 Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Łaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 Uwagi:
 Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
2. ciągniki samochodowe
3. pojazdy specjalne
4. autobusy
Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu.

 

Wyrejestrowanie pojazdu
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwalej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. Nr 44 poz. 419 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu (pobierz)
- Załączniki:
1. zaświadczenie o demontażu pojazdu (lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu) albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie
2. postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu przez właściwy organ lub na podstawie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o kradzieży pojazdu
3.  złożenie dokumentów potwierdzających fakt trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności po uiszczeniu opłaty na rzecz gminy
4. tablice rejestracyjne (nie dotyczy wyrejestrowania z powodu kradzieży)
5. dowód rejestracyjny
6. karta pojazdu jeżeli była wydana
Opłaty:
- oplata skarbowa:
. za wydanie decyzji 10,00 zł
. opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie 17,00 zł należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Łasku - BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91124032881111000028077365 za pośrednictwem banku bądź kartą płatniczą w wydziale
Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie
Miejsce załatwienia sprawy:
 Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1 (parter - stanowiska nr 1,2,3)
Tryb odwoławczy:
 Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Łaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 Uwagi:
 Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.
 Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji za wyjątkiem pojazdu odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, unikatowego oraz ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej.


 

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.);

Wymagane dokumenty:

1. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

2. dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu (kopia lub oryginał)
 

Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
 

Opłaty:
- opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie 17,00 zł należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Łasku - BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91124032881111000028077365 za pośrednictwem banku bądź kartą płatniczą w wydziale
 

Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie
 

Miejsce załatwienia sprawy:
 Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1 (parter - stanowisko nr 4)
 

Tryb odwoławczy:
 Nie przysługuje

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038)

Wymagane dokumenty:

1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

2. dokumenty potwierdzające zbycie pojazdu (kopia lub oryginał)
Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
Opłaty:
- opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie 17,00 zł należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Łasku - BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91124032881111000028077365 za pośrednictwem banku bądź kartą płatniczą w wydziale
Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie
Miejsce załatwienia sprawy:
 Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1 (parter - stanowisko nr 4)
Tryb odwoławczy:
 Nie przysługuje
Uwagi:
 Zgłoszenie sprzedaży nie jest równoznaczne z wyrejestrowaniem pojazdu.

 

Administracyjne kary finansowe:

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2020 r., zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 poz. 110  późn. zm.):
art. 140 mb - [kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu].
Kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
(art. 71 ust. 7 - właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia)

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu,
(art. 78 ust. 2 pkt 1 - właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu)
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

 

UWAGA:
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) -
1) wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 2. 

Przepisy ust. 1 stosuje się:
1) do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
2) do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy i adnotacje
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników. (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 30 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1377 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:
- Załączniki

1. Wniosek
2. dowód rejestracyjny
3. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym w przypadku upłynięcia terminu okresowego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym
4.karta pojazdu jeżeli została wydana
Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
Opłaty:
1. za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z pozwoleniem czasowym 68,50 zł (w tym 1,00 zł opłaty ewidencyjnej)

2. za wydanie dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego 54,50 zł (w tym 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłatę za rejestrację można wpłacać na konto BS w Poddębicach nr konta: 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001
- opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie 17,00 zł należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Łasku - BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91124032881111000028077365 za pośrednictwem banku bądź kartą płatniczą w wydziale
Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z PWPW Warszawa - do 30 dni).
> Miejsce załatwienia sprawy:
 Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1 (parter - stanowiska  nr 1,2,3)
Tryb odwoławczy:
 Nie przysługuje:

Uwaga: od 4 grudnia 2020 r. zniesiony został obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego
z powodu braku miejsca na wpis okresowego badania technicznego. Wymiana dowodu rejestracyjnego w takim przypadku następuje jedynie wówczas, gdy właściciel wyrazi wolę jego wymiany.

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników. (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 30 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1377 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:
- Załączniki
1. dowód rejestracyjny (zniszczony) lub oświadczenie o zagubieniu dokumentu
3. karta pojazdu jeżeli została wydana
Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
Opłaty:
1. za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z pozwoleniem czasowym 68,50 zł (w tym 1,00 zł opłaty ewidencyjnej)
2. za wydanie dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego 54,50 zł (w tym 0,50 zł opłaty ewidencyjnej) - opłatę za rejestrację można wpłacać na konto BS w Poddębicach nr konta: 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001
- opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie 17,00 zł należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Łasku - BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91124032881111000028077365 za pośrednictwem banku bądź kartą płatniczą w wydziale
Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z PWPW Warszawa - do 30 dni).
 Miejsce załatwienia sprawy:
 Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1 (parter - stanowiska nr 1,2,3)
Tryb odwoławczy:
 Nie przysługuje
Uwaga:
W przypadku braku informacji w centralnej ewidencji pojazdów o terminie następnego badania technicznego pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po przedstawieniu przez właściciela pojazdu zaświadczenia o pozytywnym wyniku ważnego badania technicznego pojazdu.

 

Wpis/wykreślenie zastawu rejestrowego
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 145 poz. 1542)


Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wpis/wykreślenie zastawu rejestrowego
- Załączniki
1. dowód rejestracyjny
2. karta pojazdu jeżeli została wydana
3. prawomocne postanowienie o wykreśleniu zastawu
4. pełny, aktualny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych wskazująca, że dany podmiot jako zastawca przedmiotu jest wpisany do rejestru zastawów
Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
Opłaty:
- opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie 17,00 zł należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Łasku - BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91124032881111000028077365 za pośrednictwem banku bądź kartą płatniczą w wydziale
Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie
Miejsce załatwienia sprawy:
 Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1 (parter - stanowisko nr 4)
Tryb odwoławczy:
 Nie przysługuje
 


Montaż dodatkowego wyposażenia pojazdu (gaz, hak)
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
 

Wymagane dokumenty:
A - montaż haka
- Wniosek
- Załączniki:
1. dodatkowe badanie techniczne dotyczące pojazdu w którym zamontowano hak holowniczy
2. dowód rejestracyjny
3. karta pojazdu jeżeli była wydana
Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
B - montaż instalacji gazowej
- Wniosek
- Załączniki:
1. wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
2. faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
3. dowód rejestracyjny
4. karta pojazdu jeżeli była wydana
Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
Opłaty:
- opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie 17,00 zł należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Łasku - BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91124032881111000028077365 za pośrednictwem banku bądź kartą płatniczą w wydziale
Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie
Miejsce załatwienia sprawy:
 Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1 (parter - stanowisko nr 4)
Tryb odwoławczy:
 Nie przysługuje

 

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),


Wymagane dokumenty:
- Załączniki
1. pokwitowanie policyjne zatrzymanego dowodu
2. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego
3. aktualna polisa OC (w przypadku zatrzymania dowodu za brak ubezpieczenia OC)
Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
Opłaty:
- opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie 17,00 zł należy uiścić  na rachunek Urzędu Miejskiego w Łasku - BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91124032881111000028077365 za pośrednictwem banku bądź kartą płatniczą w wydziale
Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie
Miejsce załatwienia sprawy:
 Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1 (parter - stanowisko nr 4)
Tryb odwoławczy:
 Nie przysługuje


Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych(ej)
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840).
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 30 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2546 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wtórnik tablicy rejestracyjnej
Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
2. dokument potwierdzający prowadzenie działalności w przypadku przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, itp.
Opłaty:
- opłata za wydanie 1 szt. tablicy (w przypadku "tablic unijnych") 53,00 zł (w tym 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
- opłata za wydanie 2 szt. tablic (w przypadku tablic z flagami Polski) 93,00 zł (w tym 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie z zachowaniem procedury zamówienia i wyprodukowania tablic u producenta (czas oczekiwania na wtórnik tablic do 3 tygodni)
> Miejsce załatwienia sprawy:
 Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1(parter - stanowiska nr 1,2,3,4)
Tryb odwoławczy:
 Nie przysługuje
Uwagi:
 Do odbioru wtórnika tablic należy zgłosić się z dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu jeżeli była wydana oraz dotychczasowymi tablicami rejestracyjnymi.

 

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej - bagażnik
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:
-wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Dokumenty do wglądu:
1. dowód osobisty właściciela(i)
2. dokument potwierdzający prowadzenie działalności w przypadku przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, itp.
Opłaty:
- opłata za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 53,00 zł (w tym 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
Termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie z zachowaniem procedury zamówienia i wyprodukowania tablic u producenta (czas oczekiwania na wtórnik tablic do 3 tygodni)
> Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1(parter - stanowiska nr 1,2,3,4)
Tryb odwoławczy:
 Nie przysługuje
Uwagi:
 Do odbioru dodatkowej tablicy rejestracyjnej należy zgłosić się z dowodem rejestracyjnym oraz kartą pojazdu jeżeli była wydana.