Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

ZGODA NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

TYTUŁ
ZGODA NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2096),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami) § 12,
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014r., poz. 81 z późniejszymi zmianami).

DOKUMENTY DO WGLĄDU
Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku należy dołączyć:
- projekt zagospodarowania działki z uwzględnieniem odległości projekowanego obiektu od działek sąsiednich,
- charakterystykę obiektu wraz z koncepcją architektoniczną,
- szczegółowe uzasadnienie konieczności  wprowadzenia odstępstwa,
- zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości na usytuowanie planowanej inwestycji.
Właściwy organ może żądać, w zależności od potrzeb, pozytywnych opinii innych zainteresowanych organów.

OPŁATY
Brak opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki, jednakże termin uzależniony jest od załatwienia sprawy we właściwym ministerstwie.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sprawę załatwia:
Starosta Łaski (Wydział Architektury i Budownictwa)
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 11, 14 i 14A)
tel:. (0-43) 676-30-62 lub (0-43) 676-30-63
Godziny pracy: pon. 8 – 16, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Organ upoważniający Starostę Łaskiego w w/w sprawie:
Minster Inwestycji i Rozwoju
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4

oraz
inni Ministrowie – w zalezności od kompetencji

 


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.

OPŁATY ZA ODWOŁANIE
Brak opłaty.

UWAGI - OPIS
Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych składa się
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe usytuowanie obiektu zgodnie z przepisami (właściwymi dla danego obiektu budowlanego) i zachowanie określonych odległości w stosunku do granic działki i innych obiektów budowlanych.
Jednocześnie odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia dostępności osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
Minister, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane może uzależnić upoważnienie wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.
Z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych  należy wystąpić przed złożeniem wniosku o  pozwolenie na budowę.


ETAPY
1. Przyjęcie i rejestracja wniosku o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
2. Sprawdzenie kompletności dokumentów załączonych do wniosku;
3. W razie konieczności uzupełnienia wniosku właściwy organ wzywa zgłaszającego do uzupełnienia, w terminie 7 dni, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – pozostawia podanie bez rozpoznania;
4. W zależności od przedmiotu sprawy organ może uznać przedstawione usytuowanie obiektu budowlanego na danej działce/terenie za najbardziej korzystne  i powołując się na §12 ust.3 i ust.4 w/w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury przychylić się do wniosku Inwestora, jednocześnie informując, że nie jest wymagane uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, gdyż w/w przepisy miały na celu umożliwienie zabudowy na działkach wąskich;
5. Wystąpienie z wnioskiem do Ministra, właściwego do załatwienia sprawy, o upoważnienie Starosty Łaskiego do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
6. Na podstawie otrzymanego upoważnienia od właściwego Ministra udzielenie bądź odmowa zgody na odstępstwo, w drodze postanowienia, na które stonom nie służy  zażalenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Gogolewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2010-09-01 14:26:03
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2010-09-01 14:33:36
Ostatnia zmiana:2020-03-10 10:36:45
Ilość wyświetleń:10789

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij