Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

TYTUŁ
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

PODSTAWA PRAWNA
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) art. 71,
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2096),
-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.).

DOKUMENTY DO WGLĄDU
Wniosek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).

Informacja uzupełniająca (B-4). 

ZAŁĄCZNIKI
W zgłoszeniu należy określić rodzaj dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5. ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
6. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia (stosownie do art.29) stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

OPŁATY
Brak opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sprawę załatwia:
Wydział Architektury i Budownictwa
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 11, 14 i 14A)
tel:. (0-43) 676-30-62 lub (0-43) 676-30-63
Godziny pracy: pon. 8 – 16, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Naczelnik Wydziału
Paweł Cichy
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 1)
tel:. (0-43) 676-30-61

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu co do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (Art.129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego).
Odwołanie składa się w Sekretariacie Starostwa w Łasku przy ul. Południowej nr 1, lub w Wydziale Architektury i Budownictwa w Łasku przy ul. Narutowicza nr 17 (pok. 14).

OPŁATY ZA ODWOŁANIE
Brak opłaty.

UWAGI - OPIS
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi.

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
  1.  wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  2.  narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  3.  może spowodować niedopuszczalne:
A. zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
B. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
C. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
D. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę.


ETAPY
1. Przyjęcie i rejestracja wniosku – zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania,
2. Sprawdzenie kompletności dokumentów załączonych do wniosku,
3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Załączniki

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie B3 (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca B4 (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca B4 (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie B3 (229.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Zdon
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2010-09-01 14:08:49
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2010-09-01 14:32:35
Ostatnia zmiana:2020-03-26 10:22:43
Ilość wyświetleń:4008
Starostwo Powiatowe w Łasku
ul. Południowa 1, 98-100 Łask

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij