Sprawę załatwia:
Wydział Edukacji i Zdrowia
98-100 Łask, ul. Południowa 1 (pok. 24)
tel. (0-43) 675 68 24
Godziny pracy: pon. 8oo – 16oo, wt. – pt. 73o – 153o

Naczelnik Wydziału
Małgorzata Mysur
98-100 Łask, ul. Południowa 1 (pok. 25)
tel. (0-43) 675 68 25


Opis:

Wszczęcie postępowania egzaminacyjnego

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wszczyna się na wniosek nauczyciela.

Zgodnie z rozporządzeniem dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna obejmować:
1/ dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - poświadczone kopie,
2/ akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – poświadczona kopia,
3/ zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku wydaje się decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku wydaje się decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
 

 

Przebieg postępowania egzaminacyjnego

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący.
W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) dyrektor szkoły,
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty
     i wychowania.
Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
Organ prowadzący ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel.
 
Przed powołaniem komisji egzaminacyjnej organ prowadzący przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i załączonych dokumentów.
Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Organ  wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Organ prowadzący powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:
- dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,
- odpowiada na pytania członków
Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.
Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10.
Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.
Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.


Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie łącznie następujących warunków:
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych,
- odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego,
- zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.


Nauczycielowi kontraktowemu spełniającemu wyżej wymienione warunki, w drodze aktu Starosta Łaski nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W przypadku niespełnienia przez nauczyciela w/wym. warunków do otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego Starosta odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej przez Starostę przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Kuratora Oświaty w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).     
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z  2004 r. Nr 260, poz.2593 z późn. zm.).