Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

TYTUŁ:
ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

PODSTAWA PRAWNA
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) art.36a,
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2096),
-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.).

DOKUMENTY DO WGLĄDU

Wniosek o pozwolenie na budowę (B-1),

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),

Informacje uzupełniające (B-4).

ZAŁĄCZNIKI
Wniosek o zmianę decyzji i zatwierdzenie projektu zamiennego oraz:
1) cztery egzemplarze zamiennego projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane - (cyt.: „Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a), oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę”), aktualnym na dzień opracowania projektu,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
4) specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane (w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujących się w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra),
5) postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, cyt.: „w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w ar. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie 
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.”
6) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

OPŁATY
Przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na zmianę decyzji i zatwierdzenie projektu zamiennego należy dokonać opłaty skarbowej – 47 zł od zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego.
Opłata zgodna z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej.
Opłątę skarbową za pozwolenie na zmianę decyzji i zatwierdzenia pozwolenia na budowę należy dokonać na konto Gminy Łask – Konto nr 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365 Bank PEKAO S.A. I. o. w Łasku

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Stosownie do Art. 35 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane – organ powinien wydać decyzję w terminie do 65 dni.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sprawę załatwia:
Wydział Architektury i Budownictwa
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 11, 14 i 14A)
tel:. (0-43) 676-30-62 lub (0-43) 676-30-63
Godziny pracy: pon. 8 – 16, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Naczelnik Wydziału
Paweł Cichy
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 1)
tel:. (0-43) 676-30-61

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji o zmianie dwcyzji i zatwierdzeniu projektu zamiennego przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (Art.129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego).
Odwołanie składa się w Sekretariacie Starostwa w Łasku przy ul. Południowej nr 1, lub w Wydziale Architektury i Budownictwa w Łasku przy ul. Narutowicza nr 17 (pok. 14)

OPŁATY ZA ODWOŁANIE
Brak opłaty.

UWAGI - OPIS
Pozwolenie na zmianę decyzji i zatwierdzenie projektu zamiennego wydaje się na wniosek inwestora.
Stosownie do art. 36A. Ustawy Prawo budowlane:
- Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
- Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.
- W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.
- Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1)  zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2)  charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
3)  zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
4)  zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
5)  ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.
- Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.


ETAPY
1. Przyjęcie i rejestracja wniosku o pozwolenie na zmianę decyzji i zatwierdzenie projektu zamiennego,
2. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,
3. Sprawdzenie zgodności projektu budowlanego zamiennego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, wszczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo Ochrony Środowiska,
4. Sprawdzenie zgodności zamiennego projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
5. Sprawdzenie kompletności zamiennego projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdeń oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
6. Sprawdzenie wykonania – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w danej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego – także sprawdzenie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu (lub jego sprawdzenia) – zaświadczeniem,
7. W razie stwierdzenia naruszeń organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia o zmianie decyzji i zatwierdzeniu projektu zamiennego,
8. W przypadku spełnienia w/w wymogów organ wydaje decyzję o zmianie decyzji i zatwierdzeniu projektu zamiennego.

 

Załączniki

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę B1 (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca B4 (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie B3 (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca B4 (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie B3 (229.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę B1 (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Zdon
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2010-09-01 13:55:38
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2010-09-01 14:32:35
Ostatnia zmiana:2019-07-16 09:22:33
Ilość wyświetleń:5573

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij