Sprawę załatwia:
Wydział Edukacji i Zdrowia
98-100 Łask, ul. Południowa 1 (pok. 24)
tel. (0-43) 675 68 24
Godziny pracy: pon. 8oo – 16oo, wt. – pt. 73o – 153o

Naczelnik Wydziału
Małgorzata Mysur
98-100 Łask, ul. Południowa 1 (pok. 25)
tel. (0-43) 675 68 25


Opis:
1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach.
2.  W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom i młodzieży, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

3.  Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają zespoły orzekające  działające  w  publicznych  poradniach  psychologiczno-pedagogicznych,  w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane  formy  kształcenia  specjalnego,  z   uwzględnieniem  rodzaju  niepełnosprawności,
w tym stopnia upośledzenia umysłowego.
Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone
dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii powinien zawierać:
a) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
    a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy,
    do której uczeń uczęszcza,
b) imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
c) określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii,
d) uzasadnienie wniosku,
e) podpis wnioskodawcy.
Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek,
w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich. 
Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza.

Odpowiednio orzeczenia wydaje się:
- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu
   edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony,
- Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat, 
- Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany
   w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia.

Od orzeczeń, o których mowa w pkt 3 rodzice dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie.  

4.  Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego.

5.  Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka.

  Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego powinien zawierać:
a) imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) oraz miejsce zamieszkania,
b) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia, poziom etapu edukacyjnego (klasa)
c) podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


6. Specjalny  ośrodek  szkolno-wychowawczy  zapewnia  wychowankom  całodobową opiekę
i prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w których są przewidziane ferie szkolone.

Pobyt wychowanka w ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak  niż  do  ukończenia  24  roku  życia.  Natomiast  dzieci  i  młodzież  z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim od 3 do 25 roku życia

 

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. . w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).