Sprawę załatwia:
Wydział Edukacji i Zdrowia
98-100 Łask, ul. Południowa 1 (pok. 24)
tel. (0-43) 675 68 24
Godziny pracy: pon. 8oo – 16oo, wt. – pt. 73o – 153o

Naczelnik Wydziału
Małgorzata Mysur
98-100 Łask, ul. Południowa 1 (pok. 25)
tel. (0-43) 675 68 25


Opis:

1. Nieletni, wobec którego Sąd Rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, kierowany jest do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, przez Starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - Starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniego.
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie  wymagających  stosowania  specjalnej organizacji  nauki, metod  pracy, wychowania
 i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne.
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.
Do zadań młodzieżowego ośrodka wychowawczego i socjoterapii należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy i młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniają wychowanką całodobową opiekę i prowadzą działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówki, w których nie są przewidziane ferie szkolone.

2. Właściwy Starosta składa do ORE wniosek o wskazanie odpowiedniego dla nieletniego ośrodka. ORE na podstawie informacji zawartych w dołączonej do wniosku dokumentacji,  wskazuje właściwemu Staroście odpowiedni dla nieletniego ośrodek.

Właściwy starosta wydaje skierowanie dla nieletniego do wskazanego przez ORE ośrodka. 

O przyjęciu nieletniego do ośrodka dyrektor ośrodka powiadamia właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 
3. W ośrodku dla każdego nieletniego opracowuje się i realizuje indywidualny program resocjalizacyjny lub terapeutyczny. 
Za realizację indywidualnego programu resocjalizacyjnego lub terapeutycznego odpowiedzialny jest wychowawca, który współpracuje w tym zakresie z zespołem wychowawczym działającym w ośrodku, rodzicami lub opiekunami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. 

Nieletniemu umieszczonemu w ośrodku zapewnia się warunki niezbędne do nauki, wychowania, resocjalizacji i terapii, w tym warunki bezpiecznego pobytu.

4. W przypadku nie doprowadzenia nieletniego do ośrodka w ciągu 3 miesięcy od daty wskazania ośrodka przez ORE dyrektor ośrodka przesyła dokumentację nieletniego właściwemu Staroście oraz powiadamia o tym Sąd Rodzinny i ORE.  Natomiast w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniego w ośrodku trwającej dłużej niż 8 tygodni, licząc od daty powiadomienia o nieobecności nieletniego sądu rodzinnego, dyrektor ośrodka przekazuje dokumentację nieletniego do ORE oraz powiadamia o tym sąd rodzinny, rodziców lub opiekunów, właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz właściwego starostę.


Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych
zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii  (Dz. U. z  2004 r. Nr 178, poz.1833).