Sprawę załatwia:
Wydział Edukacji i Zdrowia
98-100 Łask, ul. Południowa 1 (pok. 25)
tel. (0-43) 675 68 25
Godziny pracy: pon. 8oo – 16oo, wt. – pt. 73o – 153o

Naczelnik Wydziału
Małgorzata Mysur


Opis:

1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej,
    a mianowicie:
1) pozostały małżonek (ka),
2) krewni zstępni,
3) krewni wstępni,
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

2. Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać:
1) pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki
     mają być pochowane; pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym
     państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,
2) zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia, o którym mowa
    w pkt 1, stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium
    Rzeczypospolitej Polskiej.

   
3. Wniosek osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na przewiezienie prochów lub zwłok powinien zawierać następujące dane:
1) nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce
     zamieszkania osoby zmarłej;
2) datę i miejsce zgonu;
3) miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
4) miejsce pochówku;
5) środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
6) nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria
    dokumentu tożsamości.

W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz zwłok albo szczątków ludzkich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza się:
1) wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, na którego terytorium zwłoki albo
    szczątki ludzkie mają być pochowane;
2) wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, przez którego terytorium zwłoki albo
    szczątki ludzkie mają być przewożone.
3) akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon;
4) pozwolenie wydane przez właściwego starostę;

4. Przewóz zwłok i szczątków odbywa się w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu.
Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu,
w sposób zapewniający ich poszanowanie.

Termin realizacji:

Zezwolenie na przewóz zwłok lub prochów jest wydawane na wniosek uprawnionej osoby, niezwłocznie po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia albo zaświadczenia, ale nie później niż w terminie 3 dni.
W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie, pozwoleń nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie przewozu prochów lub zwłok przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu  za pośrednictwem Starosty Łaskiego w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.


Opłaty:

Nie podlega opłacie
 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866).