W celu założenia  stowarzyszenie kultury fizycznej należy zapoznać się z treścią:
a) Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r.- o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 226 z 2007 r,. poz.1675)
b) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach - (Dz.U. nr 79 z 2001, poz. 855 ze zmianami).
Znajomość zapisów powyższych ustaw, a w szczególności prawa o stowarzyszeniach jest niezbędna dla prawidłowej pracy stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej założyć mogą osoby w liczbie co najmniej 15, które zapoznały się z w/w przepisami oraz odbyły Zebranie Założycielskie, na którym m.in.:
• podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
• wybrano Komitet Założycielski uprawniony do dokonania formalności urzędowych, związanych z wpisem do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Łaskiego
• uchwalono statut Stowarzyszenia.
Komitet Założycielski składa w Referacie Promocji, Kultury i Funduszy Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1, pokój nr 7 (telefon 043 675 68 47), następującą dokumentację:
• wniosek o wpis do ewidencji, (1 egz) – wzór 1
• protokół z Zebrania Założycielskiego, (1 egz) – wzór 2
• listę obecności na Zebraniu Założycielskim, (1 egz) – wzór 3
• listę założycieli stowarzyszenia kultury fizycznej (1 egz.) – wzór 4
• statut (3 egz)
W ciągu miesiąca od złożenia dokumentacji następuje analiza złożonych dokumentów i wydanie decyzji o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Powiatu Łaskiego prowadzonej przez Starostę Łaskiego, bądź o odrzuceniu wniosku.
Zarejestrowane uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do Ewidencji.
Po otrzymaniu decyzji o wpisie do rejestru należy w ciągu 30 dni zwołać zebranie i wybrać władze klubu zgodnie ze statutem.
Po zebraniu w ciągu 14 dni celu należy złożyć na adres Starostwa wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Starostę Łaskiego składu władz Stowarzyszenia (wzór 5)
Dokumenty takie należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Łasku po każdym walnym zebraniu.
Zarząd Stowarzyszenia wpisanego do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej zobowiązany jest do informowania Starosty Łaskiego o zmianach nazwy, siedziby, adresu klubu sportowego (wzór 6), zmianach w składzie zarządu i organu kontroli wewnętrznej (wzór 7) oraz wszelkich zmianach w Statucie Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa powyżej.