Starostwo Powiatowe w Łasku

województwo łódzkie, powiat łaski, TERYT: 1003
 

adres:

98-100 Łask, ul. Południowa 1

telefon:

43 675 68 00 lub 43 675 68 01

faks:

43 675 68 09

e-poczta:

sekretariat@lask.com.pl

strona internetowa:

http://lask.com.pl

ePUAP:

/020ashms7c/skrytka

 

NIP STAROSTWA:

831-14-52-949

NIP POWIATU:

831-14-60-357

REGON STAROSTWA:

730934884

REGON POWIATU:

730934810

 

 

 

Administratorem Danych jest Starosta Łaski,

98-100 Łask, ul. Południowa 1,

e-poczta: sekretariat@lask.com.pl .

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,z którym można kontaktować się przez

e-poczta: iod@lask.com.pl  oraz telefon 43 675 68 40.

 
więcej informacji pod tym odnośnikiem
 
 

KONTAKT:

Starosta

Piotr Wołosz

43 675 68 00

sekretariat@lask.com.pl

Wicestarosta

Teresa Wesołowska

43 675 68 00

sekretariat@lask.com.pl

Etatowy Członek Zarządu

Robert Szczepaniak

43 676 30 66

robert.szczepaniak@lask.com.pl

Sekretarz Powiatu

Elżbieta Szmagaj

43 675 68 00

 sekretarz@lask.com.pl 

Skarbnik Powiatu

Dorota Cieślak

43 675 68 00

 

Główna Księgowa

Nina Włodarczyk

43 675 68 12

ksiegowa@lask.com.pl

Obsługa Zarządu Powiatu

Monika Binas

43 675 68 14

zarzad@lask.com.pl 

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Dębkowski

43 675 68 14

biurorady@lask.com.pl

Biuro Rady Powiatu

Agata Malinowska

43 675 68 14

biurorady@lask.com.pl

 
 
 
Koordynator powiatowy - pełnomocnik ds. kryzysowych,
obronnych i ochrony informacji niejawnych


Tel. stacjonarny: 43 675 68 31

Tel komórkowy: 723 844 175

e-poczta: 
pczk@lask.com.pl 

 

REDAKCJA BIP:

 Redaktor: Joanna Dębkowska

 tel. 43 675 68 11, faks 43 675 68 09, e-poczta: organizacyjny@lask.com.pl

 Informacje publiczne, będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Łasku,
a które nie zostały udostępnione na BIP, 
znajdują się w Starostwie Powiatowym w Łasku ul. Południowa 1 
w pokoju 14 lub 16
(  tel.  43 675 68 14 lub 43 675 68 16  )

 

 
WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH PRZEZNACZONYCH DLA WPŁAT OD INTERESANTÓW:

BS w Poddębicach Oddział w Łasku
 

 04 9263 0000 0515 2544 2005 0001

- za usunięcie pojazdu
- za rejestrację pojazdu
- za prawo jazdy
- za wypisy z rejestru gruntów
- za udostępnianie informacji 

02 9263 0000 0517 2451 2005 0001

- za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności
- za zakup nieruchomości Skarbu Państwa
- za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych

47 9263 0000 0516 2547 2005 0001

- za wadia do przetargów

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Łasku - BANK PEKAO S.A. I O/Łask nr 91124032881111000028077365
za pośrednictwem banku bądź poczty.

 

Obowiązujące przepisy, do realizacji których Powiat zobowiązany jest ustawowo, nakładają dotkliwe restrykcje na niektórych przedsiębiorców w przypadku nieterminowych płatności. Informujemy, iż  zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, za każdą nieterminową wpłatę dokonaną na poczet zobowiązań wynikających z zawartych umów, których przedmiotem jest dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usług, służby finansowe Powiatu muszą naliczać opłatę stanowiąca równowartość kwoty:


1)  40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2)  70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
3)  100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych


Rekompensata za koszty odzyskiwania należności Wierzycielowi przysługuje od dnia nabycia uprawnienia do odsetek (niezależnie od ich wysokości).

 

 

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2020 r., zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 z późn zm.)oraz wprowadzeniem ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 568 z późn. zm.), zgodnie z którą:

w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1.

2.  Przepisy ust. 1 stosuje się:

1) do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

2) do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

art. 140mb prawo o ruchu drogowym – [kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu], który określa, że

kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7, nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1, nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu,

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

UWAGA !!! 

Od 01.01.2021 roku termin na zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz termin na rejestrację pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wynosi 30 dni.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2020 r., zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 poz. 110):

art. 140 mb-[kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu].

Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
(art. 71 ust. 7 - właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia)

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu,
( art. 78 ust. 2 pkt 1 - właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu)

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

UWAGA !!! 

Wydział Komunikacji i Transportu w Łasku informuje, że dnia 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów  związana z wydłużeniem do 60 dni terminu na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE  oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu dotychczas zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 31ia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)
W okresie od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19:
    1)  wydłuża się do 60 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
    2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1.

Ważne: Niniejszy termin nie będzie miał zastosowania dla pojazdów, których termin na realizację obowiązku upływał z dniem 30 czerwca 2021 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.):
Art.  71 ust. 7 - Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
Art. 78 ust. 2 pkt 1 - Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
Art. 140mb - [Kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu]
Kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

 

 

Szanowni Państwo
 

W związku z wejściem w życie z dniem 01.03.2022 r., zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn zm.) na przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nałożono zgodnie z art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym obowiązek przedkładania corocznie organowi, który udzielił w/w zezwolenia, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
1) oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Ponadto zgodnie z art. 11a w/w ustawy zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej:

1) posiadania wypisów z tego zezwolenia lub tej licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)
nr 1071/2009;
2) wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych:
a) niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
b) zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

GODZINY PRACY I PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:

Poniedziałek:    8.00 - 16.00
Pozostałe dni:   7.30 - 15.30

  

W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU: 

Poniedziałek:

Pozostałe dni:

REJESTRACJA POJAZDÓW ( bilet A )

8.00 - 15.30

8.00 - 14.00

WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH ( bilet B )

8.00 - 15.45

8.00 - 15.15

PRAWA JAZDY ( bilet C )

8.00 - 15.45

7.45 - 15.15

 

 

 

UWAGA !!!      

Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami znajdują się w Łasku przy ul. Narutowicza 17.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajduje sie w Łasku przy ul. 9 Maja 33.

 

SKARGI I WNIOSKI:

Starosta lub Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach:

08.00 - 16.00

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta lub Wicestarosta, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach:

08.00 - 16.00

Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w Starostwie Powiatowym w Łasku w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym pokój nr 14.

 

 

--------------------------------------