Zamknij okno Drukuj dokument

Kwalifikacja Wojskowa 2018

INFORMACJE OGÓLNE

 

Mężczyźni,  którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat, są obowiązani stawić się w określonym terminie i  miejscu do kwalifikacji wojskowej.


Do kwalifikacji mogą również stawić się ochotnicy, w tym kobiety niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyły co najmniej osiemnasty rok życia.
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoby objęte tym obowiązkiem kończą dwadzieścia cztery lata.

Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku z różnych przyczyn, są obowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody zgłaszając się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

 

Obowiązek ten trwa do czasu  ukończenia pięćdziesiątego piątego roku życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji  i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesiątego roku życia.

 

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

 

Za przeprowadzenie kwalifikacji na terenie powiatu odpowiada starosta ( miasta na prawach powiatu prezydent miasta).

 

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej ww. organy urzędują w jednym lokalu).

 

Kwalifikacja wojskowa odbywa się co roku.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej określają w drodze rozporządzenia termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, czas jej trwania na terytorium RP,

oraz roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 

NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

 

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

1.    Sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,

2.    Ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej ww. osób,

3.    Wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony ,

4.    Założeniem ewidencji wojskowej,

5.    Wydaniem wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej),

6.    Przeniesieniem do rezerwy,

7.    Rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej.

       Jej celem jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom  zgłaszających się w trybie ochotniczym.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania). Na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej, osobie stającej do kwalifikacji wojskowej ustalona zostaje jedna z niżej wymienionych kategorii zdrowia:

„A” „zdolny do czynnej służby wojskowej”- oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;

 „B” „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej” - oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;

-   „D”  „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla Wojsk Obrony Terytorialnej;

„E”  „ trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.”

 

Skład orzekający powiatowej komisji lekarskiej bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne(w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej,  są obowiązkowe. Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 

 

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską  zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takim przypadku przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie wojewódzkiej komisji lekarskiej, gdzie zostanie ona poddana kolejnym badaniom lekarskim; może także zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

 

 

    Założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego ( książeczki wojskowej) należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Na potrzeby ewidencji wojskowej osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawiają:

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

- dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje   zawodowe,

- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

Osoby stające do kwalifikacji wojskowej i ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej , które nie zostały przeniesione do rezerwy przedstawiają:

 

-    wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta);

     dowód osobisty lub inny dokument   pozwalający na  ustalenie tożsamości,

-    powiatowej komisji lekarskiej;

      posiadane dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań  specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniej kwalifikacji wojskowej

wojskowemu komendantowi uzupełnień;

    wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty  stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje  zawodowe.

 

Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności „A”, lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej i założeniu ewidencji wojskowej zostają z urzędu przeniesione do rezerwy.

Osoby uznawane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności „B” nie są przeniesione do rezerwy do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności „A”, „D” lub „E”.

 

WAŻNE!


Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej  zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”)  nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują również rozplakatowane obwieszczenia wojewody.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin  stawiennictwa.

Wobec osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny przed komisją lekarską lub do kwalifikacji wojskowej, będzie nałożona grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo odmówią poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

    

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP. (Dz. U. z 2017 poz.1430 z późn. zm.),
- rozporządzenie MSWiA oraz MON z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980)
 


 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w 2018 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2254 ) termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na okres od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

W Powiecie Łaskim kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach od 12.02.2018 do 26.02.2018 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Powiatowa Komisja Lekarska w Łasku pracować będzie  w obiekcie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku na ul. Warszawska 13. (dawny "Elektryk")


 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się :
    1. mężczyzn urodzonych w 1999 roku,
    2. mężczyzn urodzonych w latach 1994 - 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
        służby wojskowej,

    3. osoby, urodzone w 1997 - 1998 roku które:
       a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie (PKLek.) za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej
           ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

       b) zostały uznane przez PKLek., za czasowo niezdolne do czynnej służby ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres
           tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, trybie  art. 28 ust.4 i 4b ustawy
           z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek
           o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

    4. kobiety urodzone w latach 1994 - 1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej,
        oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
        akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz
        na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
       (analityka medyczna, farmacja, lekarski,lekarsko - dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne,
        weterynaria), o których mowa w § 2 rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania
        grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

    5. osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca
        roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności
        do czynnej służby wojskowej.

Metadane

Źródło informacji:Administratorzy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administratorzy
Data wprowadzenia:2018-02-09 11:49:36
Opublikował:Administratorzy
Data publikacji:2018-02-09 11:54:10
Ostatnia zmiana:2018-02-09 11:54:15
Ilość wyświetleń:756