Zamknij okno Drukuj dokument

Kwalifikacja Wojskowa

Kwalifikacja Wojskowa


Opis:
Kwalifikacja Wojskowa

Wymagane załączniki:
Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia powiatowej komisji lekarskiej:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (+ potwierdzenie zameldowania),
- posiadane dokumenty lekarskie dot. stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do poboru.

Ponadto dla celów ewidencji wojskowej poborowy dostarcza:

- aktualną fotografię (3 x 4 cm bez nakrycia głowy),
- świadectwo ukończenia szkoły,
- aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki (wg wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie zawiadomienia wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony - Dz. U. Nr 145, poz. 1539) podpisane przez rektora, dziekana, dyrektora, wicedyrektora - załącznik nr 1;
- prawo jazdy,
- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

Poborowy zgłaszający się przed komisją lekarską kolejny raz przedstawia:

- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową,
- dokumenty lekarskie dot. zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od poprzedniego poboru.

Termin realizacji:
W dniu wezwania poborowego do stawienia się przed powiatową komisją lekarską pod warunkiem dostarczenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej o zdolności do czynnej służby wojskowej, poborowemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem organu wydającego orzeczenie.

Etapy:


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz.U. z 2006 r., Nr 1, poz. 7).

 


 

Kwalifikacja wojskowa w 2011 roku

Od 4 kwietnia do 30 czerwca br. w kraju odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Potrwa 88 dni kalendarzowych (61 dni roboczych) i obejmie około 300 tysięcy osób. Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy m.in.:

  • mężczyzn urodzonych w 1992 roku,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1987-1991, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osób urodzonych w latach 1990 - 1991, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji,
  • osób urodzonych w latach 1990 - 1991, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a ich niezdolność do służby kończy się po 30 czerwca br. czyli po tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Jednocześnie osoby te, przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę przyznanej im wcześniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osób urodzonych w latach 1990 - 1991, które zostały uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski o zmianę przyznanej wcześniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to tylko tych osób, które nie zostały przeniesione do rezerwy,
  • kobiet urodzonych w latach 1987-1992, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
  • osób, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się jako ochotnicy do pełnienia służby wojskowej.

Zadania związane z określeniem zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane są przez wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, które wydają orzeczenia w tej sprawie w formie decyzji administracyjnych. Co roku podczas kwalifikacji wojskowej na terenie kraju pracuje do 400 powiatowych komisji lekarskich.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej z 23 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 24 lutego br.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Karczmarz
Data wprowadzenia:2010-02-02 11:33:00
Opublikował:Andrzej Karczmarz
Data publikacji:2010-02-02 11:33:00
Ostatnia zmiana:2013-03-22 11:44:27
Ilość wyświetleń:11152