Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert !
Projekt nr RPLD.07.01.02-10-0006/16 pn. "Rozbudowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne
24/10/2017    S204    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łask: Komputery osobiste

2017/S 204-420205

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Łaski
Południowa 1
Łask
98-100
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Biegański, Andrzej Karczmarz
Tel.: +48 436756826
E-mail: zamowienia@lask.com.pl
Faks: +48 436756809
Kod NUTS: PL714

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lask.com.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://lask.bip.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Powiat Łaski
Południowa 1
Łask
98-100
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Biegański, Andrzej Karczmarz
Tel.: +48 436756826
E-mail: zamowienia@lask.com.pl
Faks: +48 436756809
Kod NUTS: PL714

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lask.com.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Powiat Łaski
Południowa 1
Łask
98-100
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Biegański
Tel.: +48 436756826
E-mail: zamowienia@lask.com.pl
Faks: +48 436756809
Kod NUTS: PL714

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lask.com.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, w ramach realizacji projektu "Rozbudowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" (zadanie nr 2,3,4,5 i 6).

 

Numer referencyjny: OR.042.1.3.2017
II.1.2)Główny kod CPV
30213000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Wykonawca dostarczy

- i skonfiguruje w środowisku sieciowym Zamawiającego trzy przełączniki

- i zamontuje w szafach rack Zamawiającego cztery serwery,

- dwie pamięci dyskowe w technologii NAS

- zamontuje w szafach rack Zamawiającego i podłączy do instalacji elektrycznej Zamawiającego dwa zasilacze UPS.

- osiemdziesiąt komputerów i dwadzieścia tabletów

- dwa skanery A4

- cztery sztuki najnowszego, stabilnego serwerowego systemu operacyjnego

- osiemdziesiąt sztuk najnowszego, stabilnego systemu operacyjnego dla PC,

- osiemdziesiąt sztuk najnowszego, stabilnego systemu biurowego,

- jedną sztukę najnowszego, stabilnego Systemu Zarzadzania Relacyjną Bazą Danych.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
30213200
30213100
30216110
30237000
30237280
48820000
48620000
48700000
48612000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Łask, Powiat Łaski.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów i urządzeń IT. Zamówienie jest realizowane w ramach czterech Projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Wykonawca w ramach zadania dostarczy:

- i skonfiguruje w środowisku sieciowym Zamawiającego trzy przełączniki,

- i zamontuje w szafach rack Zamawiającego cztery serwery,

- dwie pamięci dyskowe w technologii NAS,

- zamontuje w szafach rack Zamawiającego i podłączy do instalacji elektrycznej Zamawiającego dwa zasilacze UPS,

- osiemdziesiąt komputerów i dwadzieścia tabletów,

- dwa skanery A4,

- cztery sztuki najnowszego, stabilnego serwerowego systemu operacyjnego,

- osiemdziesiąt sztuk najnowszego, stabilnego systemu operacyjnego dla PC,

- osiemdziesiąt sztuk najnowszego, stabilnego systemu biurowego,

- jedną sztukę najnowszego, stabilnego Systemu Zarządzania Relacyjną Bazą Danych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 26/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.07.01.02-10-0006/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego, w odniesieniu do każdej z części niezależnie,

w oparciu o kryterium:

1) Cena - 60 %

2) Gwarancja - 24 %

3) Rozszerzenia parametrów komputerów - 12 %

4) Dodatkowa licencja - 4 %.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,

o którym mowa w pkt. 9.2 Tomu I SIWZ.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,

o którym mowa w pkt. 9.2 Tomu I SIWZ.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej jedno (1) zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę wraz z instalacją komputerów stacjonarnych i/lub mobilnych o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 uPzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1.1) zostanie zawarta w formie pisemnej;

1.2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

1.3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

1.4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

1.5) zostanie zawarta na okres wskazany w Tomie III niniejszej SIWZ, który jest projektem Umowy;

1.6) podlega unieważnieniu:

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 uPzp.,

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

2. Zmiany umowy

2.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) uPzp.

patrz SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

 

Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, sala konferencyjna (parter), Polska.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Informacje ogólne:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie dwudziestu tysięcy złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

nr: 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001 z dopiskiem "Wadium numer postępowania OR.042.1.3.2017".

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:

pieniądzu;

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.U. 2016.359 z późn. zm.).

3. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 uPzp.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

Odwołanie - przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180-186 Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. określenia warunków udziału w postępowaniu;

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3. odrzucenia oferty odwołującego;

4. opisu przedmiotu zamówienia;

5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy

Skarga do sądu - przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g Ustawy.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2017

Załączniki

SIWZ (1.2MB) Zapisz dokument  
LOGOTYPY_CZB_EFRR_pl (165.6kB) Zapisz dokument  
LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl (212.8kB) Zapisz dokument  
OR.042.1.3.2017 wyjasnienia nr 1 (296.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.042.1.3.2017 wyjasnienia nr 2 (637.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprostowanie i zmiana terminu (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja SIWZ nr 1 (682.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T - Tom III projekt umowy (do modyfikacji nr 1) (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Biegański
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Biegański
Data wprowadzenia:2017-10-24 11:47:53
Opublikował:Marek Biegański
Data publikacji:2017-10-24 11:50:16
Ostatnia zmiana:2017-11-15 14:51:23
Ilość wyświetleń:158

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij