Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu

UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert !
 
Projekt nr RPLD.07.01.02-10-0006/16 pn. "Rozbudowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne
 
24/10/2017    S204    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łask: Usługi w zakresie oprogramowania

2017/S 204-420923

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Łaski
Południowa 1
Łask
98-100
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Biegański, Andrzej Karczmarz
Tel.: +48 436756826
E-mail: zamowienia@lask.com.pl
Faks: +48 436756809
Kod NUTS: PL714

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lask.com.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://lask.bip.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Powiat Łaski
Południowa 1
Łask
98-100
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Biegański, Andrzej Karczmarz
Tel.: +48 436756826
E-mail: zamowienia@lask.com.pl
Faks: +48 436756809
Kod NUTS: PL714

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lask.com.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Powiat Łaski
Południowa 1
Łask
98-100
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Biegański
Tel.: +48 436756826
E-mail: zamowienia@lask.com.pl
Faks: +48 436756809
Kod NUTS: PL714

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lask.com.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dostawa i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań oprogramowania i usług elektronicznych oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu "Rozbudowa e-Administracji w Powiecie Łaskim".

 

Numer referencyjny: OR.042.1.2.2017
II.1.2)Główny kod CPV
72260000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań oprogramowania i usług elektronicznych. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Wykonawca w ramach zadania dostarczy i wdroży nowoczesne rozwiązania oprogramowania i usług elektronicznych:

a) oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów,

b) systemu oświatowego,

c) systemu udostępniania informacji przestrzennej,

d) portalu z elektronicznymi usługami,

oraz przeprowadzenie szkoleń z:

a) systemu oświatowego,

b) elektronicznego obiegu dokumentów,

c) formularzy elektronicznych,

d) usług geoportalu,

e) oraz usług proaktywnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Zakres 1: oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów i portalu z elektronicznymi usługami, obejmujący Zadania nr 7, nr 10, nr 11.1, nr 11.2 i nr 11.4

 

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000
72265000
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Łask, Powiat Łaski.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) do systemu o funkcjonalności opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz rozszerzenia integracji EOD z ePUAP, wdrożenie aplikacji mobilnej współpracującej z Portalem Starostwa, a także wdrożenie formularzy elektronicznych na Portalu Starostwa wraz z ich obsługą w EOD.

Ponadto Zamawiajacy będzie wymagał wdrożenie Portalu z elektronicznymi usługami. Portal ten będzie składał się z Portalu Głównego ( strona internetowej), Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (e-BOI), Elektroniczne Biuro Obsługi Radnego (e-RADA) oraz wdrożonych już BIP i geoportalu. W ramach Portalu wymagane będzie wdrożenie aplikacji pn. "Wirtualny spacer po urzędzie, pobieranie formularzy dla spraw", wdrożenie wtyczek społecznościowych oraz systemu usług proaktywnych w oparciu o Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta i Radnego i aplikacji mobilnej.

Zamawiający wymaga też przeszkolenia administratorów i operatorów Portalu oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania EOD, z zakresu tworzenia i wdrażania formularzy elektronicznych i z zakresu obsługi usług proaktywnych

Szczegółowy opis zadań jest przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 26/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.07.01.02-10-0006/16 współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego, w odniesieniu do każdej z części niezależnie,

w oparciu o kryterium:

1) cena - 60 %

2) gwarancja - 40 %.

 

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Zakres 2: system oświatowy, obejmujący Zadania nr 8, opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ;

 

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000
72265000
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Łask, Powiat Łaski.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Systemu Oświatowego, składającego się z trzech zintegrowanych ze sobą modułów: arkusza organizacyjnego, systemu naboru elektronicznego i e-Dziennika oraz przeprowadzenie szkoleń

Szczegółowy opis zadań jest przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 26/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.07.01.02-10-0006/16 współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego, w odniesieniu do każdej z części niezależnie,

w oparciu o kryterium:

1) cena - 60 %

2) gwarancja - 40 %.

 

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Zakres 3: usługi w Geoportalu Powiatu Łaskiego w ramach systemu udostępniania informacji przestrzennej, obejmujący Zadanie nr 9.2 i nr 11.3, opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ;

 

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000
72265000
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Łask, Powiat Łaski.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego geoportalu poprzez wdrożenie i udostępnienie e-usług.

Zamawiający wymaga również przeprowadzenia szkoleń z zakresu wdrożonych obsługi usług geoportalu

Szczegółowy opis zadań jest przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 26/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.07.01.02-10-0006/16 współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego, w odniesieniu do każdej z części niezależnie,

w oparciu o kryterium:

1) cena - 60 %

2) gwarancja - 40 %.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

dla zakresu 1 - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwa (2) zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę rozwiązań oprogramowania, wdrożenie i przeprowadzenia szkoleń o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto,

dla zakresu 2 - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwa (2) zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę rozwiązań oprogramowania, wdrożenie i przeprowadzenia szkoleń o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto,

dla zakresu 3 - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwa (2) zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę rozwiązań oprogramowania, wdrożenie i przeprowadzenia szkoleń o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto,

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zgodnie z art. 139 i 140 uPzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej;

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

5) zostanie zawarta na okres wskazany w Tomie III niniejszej SIWZ, który jest projektem Umowy;

6) podlega unieważnieniu:

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 uPzp,

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) uPzp.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

 

Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, Polska, Sala Konferencyjna.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wysokość wadium dla poszczególnych zakresów/części zamówienia została określona w poniższej.

Wysokość wadium:

Dla zakresu 1 - 3 800 PLN

Dla zakresu 2 - 1 800 PLN

Dla zakresu 3 - 2 000 PLN

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów odpowiednio w zakresie:

1) wykazu (dla każdego zakresu osobno) dostaw rozwiązań oprogramowania, wdrożenie i przeprowadzenia szkoleń wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

2) wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 uPzp:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub perzy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Środki ochrony prawnej opisano w Dziale VI uPzp.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2017

Załączniki

SIWZ (1.5MB) Zapisz dokument  
LOGOTYPY_CZB_EFRR_pl (165.6kB) Zapisz dokument  
LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl (212.8kB) Zapisz dokument  
sprostowanie i zmiana terminu - uslugi (78.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.042.1.2.2017 - wyjaśnienie nr 1 (697.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
M - Tom III projekt umowy 2 ( do wyjaśnienia nr 1) (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Biegański
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Biegański
Data wprowadzenia:2017-10-24 11:38:25
Opublikował:Marek Biegański
Data publikacji:2017-10-24 11:41:53
Ostatnia zmiana:2017-11-15 14:39:48
Ilość wyświetleń:143

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij