Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

Starostwo Powiatowe w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Finansów w wymiarze 1 etatu w Starostwie Powiatowym w Łasku

1.Wymagania niezbędne dla osób biorących udział w naborze:

1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego UE, oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw

publicznych,

3)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

4)      posiada wykształcenie wyższe,

5)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2. Wymagania dodatkowe dla osób biorących udział w naborze:

1)      umiejętność obsługi systemów finansowo-księgowych,

2)      co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w służbach finansowo-księgowych sfery budżetowej,

3)      znajomość ustawy o finansach publicznych,

4)      znajomość ustawy o rachunkowości,

5)      znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,

6)      znajomość ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,

7)      znajomość obsługi urządzeń biurowych,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie projektów planów wydatków oraz dochodów budżetu Starostwa Powiatowego.  
 2. Przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów budżetu Starostwa Powiatowego.
 3. Przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie zmian planu wydatków Starostwa Powiatowego.
 4. Sporządzanie dokumentów „Polecenie księgowania” w zakresie zmian planu dochodów i wydatków.
 5. Prowadzenie szczegółowej analityki wydatków Starostwa Powiatowego, sporządzanie miesięcznych informacji z wykonania wydatków.
 6. Sporządzanie informacji m.in. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji otrzymanych w ramach zawartych porozumień oraz z wykorzystania dotacji otrzymanych na zadania własne.
 7. Sporządzanie sprawozdań Rb-50 wraz z załącznikami oraz informacją opisową.
 8. Sporządzanie miesięcznych informacji w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe w ramach przyznanych dotacji na kolejne miesiące roku budżetowego.
 9. Sporządzanie opisowego wykonania budżetu Starostwa szczególnie za I półrocze oraz informacji rocznej w zakresie wydatków.
 10. Sporządzanie miesięcznych wydruków z programu BUDŻET – karty wydatków.
 11. Sporządzanie pism, informacji, zestawień oraz analiz w wykonania budżetu Starostwa Powiatowego w Łasku.
 12. Wprowadzanie dokumentów księgowych do programu BUDŻET.
 13. Sporządzanie przelewów w formie elektronicznej.
 14. Sporządzanie not księgowych jako dowodów zastępczych na podstawie dokumentów źródłowych.
 15. Obsługa systemu sprawozdawczego Besti@.
 16. Uzgodnienie analityki ZFŚS Starostwa Powiatowego w Łasku z podziałem na dochody
  i wydatki ujęte w rocznym planie funduszu oraz czuwanie nad prawidłowością dokonywanych i przekazywanych odpisów.
 17. Zatwierdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym, dekretacja dokumentów.

 

4. Oferty muszą zawierać:

1)      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

2)      kserokopie świadectw pracy, (poświadczonych przez kandydata za zgodność
z oryginałem),

3)      kwestionariusz osobowy,

4)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy,

5)      oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      list motywacyjny,

7)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru w Starostwie Powiatowym w Łasku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.,

8)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,

9)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Łasku,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

 

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2b ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku,
ul. Południowa 1, pokój Nr 13 na I piętrze (Sekretariat) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, w terminie do dnia 20.12.2018 r. do godziny 12.00 (liczy się data wpływu dokumentów do tut. starostwa).

 

Na kopercie winno być napisane: „Dotyczy naboru do na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Łasku” oraz numer telefonu i email. Aplikacje, które wpłyną do tutejszego starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje o naborze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej lask.bip.net.pl, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1 i Powiatowego Urzędu Pracy
w Łasku ul. Objazdowa 4.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w kadrach Starostwa Powiatowego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi od dnia 26 stycznia 2019 r.

 

 

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem (stosownie do art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  43 675 68 10.

 

                                                                                                Starosta Łaski

 

                                                                                                Piotr Wołosz

Załączniki

zs_113_2018 (120.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Wójcikiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administratorzy
Data wprowadzenia:2018-12-07 13:02:02
Opublikował:Administratorzy
Data publikacji:2018-12-07 13:09:51
Ostatnia zmiana:2018-12-28 11:14:51
Ilość wyświetleń:437
Starostwo Powiatowe w Łasku
ul. Południowa 1, 98-100 Łask

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij