Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

Konkurs ofert na wsparcie w 2014 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)

 

 

Zarząd Powiatu Łaskiego

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2014 r. realizacji zadań w sferze sportu,

polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego

 

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

1.    Zadanie polega na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego.

2.    Na realizację zadania przeznacza się kwotę 20 000 zł.

3.    Kwota ta może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1.    Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.    Ofertę realizacji zadania należy złożyć, pod rygorem nieważności, na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru dotyczących realizacji tych zadań oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druki oferty dostępne są w pokoju nr 7 Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1 oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego www.lask.com.pl.

3.    Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym.

4.    Do oferty należy dołączyć

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub jego kserokopię,

b) sprawozdanie finansowe (tj. bilans i rachunek zysków i strat)  i sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 lub ich kserokopię.

5.    Każda strona kserokopii dokumentów dołączanych do oferty powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

6.    Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

7.    Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2014 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego”, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1, 98-100 Łask, do 19 lutego 2014 r. (środa) do godz.15.00.

8.    W przypadku złożenia kilku ofert przez jednego oferenta, każda oferta powinna być złożona oddzielnie.

9.    W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łasku.

10.              Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11.              Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

1.    Konkurs obejmuje zadania, których realizacja kończy się nie później niż 15 listopada 2014 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań zostaną określone w umowach.

2.    Warunki realizacji zadania:

a) zadanie skierowane do mieszkańców Powiatu Łaskiego;

b) zadanie realizowane na terenie Powiatu Łaskiego;

c) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy i publiczności.

3.    Minimum 30 % łącznych kosztów realizacji zadania powinno pochodzić z środków własnych lub z innych źródeł.

4. Kosztami pokrywanymi z dotacji mogą być:

a) nagrody, puchary, dyplomy dla uczestników;

b) obsługa medyczna;

c) ubezpieczenie uczestników;

d) opłaty sędziowskie (maksymalnie 20 % dotacji)

e) zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zadania (maksymalnie 20% dotacji);

f) zakup art. spożywczych dla uczestników.

 

IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a)  możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (0-10 pkt);

b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-10 pkt);

c) proponowaną jakość wykonania zadania, jakość rozliczenia innych zadań realizowanych przez oferenta, finansowanych z budżetu Powiatu Łaskiego oraz kwalifikacje osób, przy udziale których oferent zamierza realizować zadanie publiczne (0-10 pkt);

d) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-10 pkt);

e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy czy osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-10 pkt);

 

V. Tryb dokonywania wyboru oferty

1. W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Łaskiego powoła komisję konkursową.

2. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

3. Komisja konkursowa w oparciu o kryteria dokonuje oceny ofert.

4. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych – od najwyższej do najniższej. Powyższą listę wraz z protokołem Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu Łaskiego celem podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadania i jego wysokości, przy czym łączna suma tych dotacji nie może przekraczać kwoty przeznaczonej do rozdysponowania w konkursie.

5. Zarząd Powiatu Łaskiego podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie o liczbie przyjętych ofert, przeznaczeniu
i wysokości przyznanych dotacji.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 marca 2014 r.

7. Podmioty, które złożyły ofertę zostaną pisemnie powiadomione o wyniku rozpatrzenia oferty.

 

VI. Informacja o zadaniach z zakresu sportu realizowanych przez Powiat Łaski w roku 2013

Wysokość środków wydatkowanych przez Powiat Łaski w roku 2013 na zadania z zakresu sportu przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach dotacji – 14 000,00 zł.

 

VII. Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące warunków przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego: www.lask.com.pl.

Powyższe informacje dostępne są również w Starostwie Powiatowym w Łasku w pok. Nr 7, telefonicznie pod numerem tel. 0 43 675 68 47.

Załączniki

wzor oferty (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Peradzyński
Data utworzenia:2014-01-29 13:42:45
Wprowadził do systemu:Krzysztof Peradzyński
Data wprowadzenia:2014-01-29 13:42:56
Opublikował:Krzysztof Peradzyński
Data publikacji:2014-01-29 13:46:12
Ostatnia zmiana:2014-01-29 14:49:55
Ilość wyświetleń:1303

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij