Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

ZARZĄD POWIATU ŁASKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

ZARZĄD POWIATU ŁASKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

 

I  Rodzaj zadania – prowadzenie na terenie Powiatu Łaskiego Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn:

1)      umieszczonych w domu pomocy społecznej na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 roku (w liczbie do 11 osób)

2)      umieszczanych na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2004 roku (w ramach posiadanych wolnych miejsc, w liczbie 12 mieszkańców, łącznie z osobami wymienionymi w punkcie 1).

II. Wysokość dotacji

W roku 2009 planowana dotacja na jedno miejsce dla osoby skierowanej do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. wynosi 1 306,96 zł miesięcznie.

W kolejnych latach realizacji umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Powiatem Łaskim a wybranym w drodze niniejszego konkursu oferentem kwota dotacji określana będzie w aneksach do umowy.

III. Warunki przyznawania dotacji

Dotacja przyznawana będzie na dofinansowanie realizacji zadania i przeznaczana na pokrycie bieżących kosztów utrzymania mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej. Szczegółowe warunki udzielania dotacji określi umowa, która zostanie zawarta po dokonaniu wyboru oferty.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

Zakłada się pięcioletni okres realizacji, począwszy od 1 listopada 2009r. Dom pomocy społecznej zobowiązany jest zapewnić 12 miejsc dla mieszkańców oraz spełniać standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837) z uwzględnieniem warunków określonych w art. 152 ustawy o pomocy społecznej.

            V. Termin składania ofert

Każdą z ofert należy składać w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do  30 dni po ukazaniu się ogłoszenia z adnotacją „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, ul. Narutowicza 17, 98-100 Łask, lub wysłać pocztą pod ww. adres.

W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku. Na kopercie należy umieścić nazwę oferenta.

Oferta złożona po terminie – nie będzie rozpatrywana.

 

 

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dn.  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 29 ustawy  o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz. 427). Do oferty należy dołączyć:

1)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 r.; w przypadku podmiotu działającego krócej sprawozdanie za okres prowadzenia działalności,

3)      aktualne odpisy dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej,

4)      statut,

5)      oświadczenie o spełnieniu wszelkich norm technicznych i bezpieczeństwa przez obiekty domu pomocy społecznej,

6)      kopię zezwolenia wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1)      możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę

2)      ocena kosztów realizacji zadania pod względem celowości, oszczędności w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

3)      posiadane warunki lokalowe i rzeczowe do wykonania zadania,

4)      doświadczenie oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie.

5)      informacje o wysokości środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 20.10.2009 r.

Informacji udziela: Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, ul. Narutowicza 17, 98-100 Łask, tel. 0-43 675-37-49.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej , w sprawach otwartego konkursu ofert nie przewiduje się składania protestów i odwołań.

Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w Łasku oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń.


Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Karczmarz
Data wprowadzenia:2009-09-10 13:26:00
Opublikował:Andrzej Karczmarz
Data publikacji:2009-09-10 13:26:00
Ostatnia zmiana:2010-04-11 16:53:50
Ilość wyświetleń:2257

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij