Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Łasku

Kolorowy pasek

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

TYTUŁ:
ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

PODSTAWA PRAWNA
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332) art.36a,
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1257),
-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami).

DOKUMENTY DO WGLĄDU

Wniosek o pozwolenie na budowę (B-1),

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),

Informacje uzupełniające (B-4).

ZAŁĄCZNIKI
Wniosek o zmianę decyzji i zatwierdzenie projektu zamiennego oraz:
1) cztery egzemplarze zamiennego projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane - (cyt.: „Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a), oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę”), aktualnym na dzień opracowania projektu,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
4) specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane (w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujących się w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra),
5) postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, cyt.: „w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w ar. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie 
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.”
6) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

OPŁATY
Przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na zmianę decyzji i zatwierdzenie projektu zamiennego należy dokonać opłaty skarbowej – 47 zł od zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego.
Opłata zgodna z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej.
Opłątę skarbową za pozwolenie na zmianę decyzji i zatwierdzenia pozwolenia na budowę należy dokonać na konto Gminy Łask – Konto nr 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365 Bank PEKAO S.A. I. o. w Łasku

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Stosownie do Art. 35 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane – organ powinien wydać decyzję w terminie do 65 dni.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sprawę załatwia:
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 13 i 14)
tel:. (0-43) 676-30-62 lub (0-43) 676-30-63
Godziny pracy: pon. 8 – 16, wt. – pt. 7.30 – 15.30

Naczelnik Wydziału
Paweł Cichy
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17 (pok. 1)
tel:. (0-43) 676-30-61

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji o zmianie dwcyzji i zatwierdzeniu projektu zamiennego przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (Art.129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego).
Odwołanie składa się w Sekretariacie Starostwa w Łasku przy ul. Południowej nr 1, lub w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Łasku przy ul. Narutowicza nr 17 (pok. 14)

OPŁATY ZA ODWOŁANIE
Brak opłaty.

UWAGI - OPIS
Pozwolenie na zmianę decyzji i zatwierdzenie projektu zamiennego wydaje się na wniosek inwestora.
Stosownie do art. 36A. Ustawy Prawo budowlane:
- Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
- Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.
- W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.
- Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1)  zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2)  charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
3)  zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
4)  zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
5)  ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.
- Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.


ETAPY
1. Przyjęcie i rejestracja wniosku o pozwolenie na zmianę decyzji i zatwierdzenie projektu zamiennego,
2. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,
3. Sprawdzenie zgodności projektu budowlanego zamiennego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, wszczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo Ochrony Środowiska,
4. Sprawdzenie zgodności zamiennego projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
5. Sprawdzenie kompletności zamiennego projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdeń oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
6. Sprawdzenie wykonania – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w danej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego – także sprawdzenie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu (lub jego sprawdzenia) – zaświadczeniem,
7. W razie stwierdzenia naruszeń organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia o zmianie decyzji i zatwierdzeniu projektu zamiennego,
8. W przypadku spełnienia w/w wymogów organ wydaje decyzję o zmianie decyzji i zatwierdzeniu projektu zamiennego.

 

Załączniki

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę B1 (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca B4 (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie B3 (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Zdon
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Gogolewski
Data wprowadzenia:2010-09-01 13:55:38
Opublikował:Tomasz Gogolewski
Data publikacji:2010-09-01 14:32:35
Ostatnia zmiana:2017-08-28 15:23:21
Ilość wyświetleń:5117

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij